ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ

ДО АКАДЕМІЇ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

 

Академіками Академії наук вищої школи України (АН ВШ України) обирають­ся вчені, які працюють у вищих закладах України, доктори наук, що своїми працями зробили значний внесок в розвиток науки, інтеграцію її з освітою, в підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і беруть активну участь в роботі відділень Академії. Почесними членами АН ВШ України обира­ються видатні вітчизняні та зарубіжні вчені, що не працюють у вищих навчальних закладах України, які збагатили науку працями першорядного значення та зро­били значний внесок у розвиток освітив

Вибори оголошуються Президією АН ВШ України і проводяться не рідше одного разу на два роки. Перелік вакансій затверджується Президією АН ВШ України на підставі обґрунтованих пропозицій відповідних відділень і публікуються в пресі.

Право висунення кандидатур для обрання академіками мають регіональні відділення, колективні члени та академіки АН ВШ України, вчені ради, що діють при вищих навчальних закладах, а також громадські організації, що мають право юридичної особи.

Вибори і передвиборна кампанія проводяться на демократичній основі, при повній гласності та інформованості наукової громадськості, з забезпеченням всіх необхідних умов для всебічного обговорення кандидатів. Під час проведення передвиборної кампанії наукові відділення створюють експертні комісії, які на підставі поданих документів, наукових доповідей та громадського обговорення рекомендують найбільш достойних кандидатів для обрання академіками. Кількість рекомендованих для обрання може перевищувати кількість оголоше­них вакансій.

Вибори проводяться на загальних зборах наукових відділень шляхом таємного голосування. При цьому необхідна присутність не менше половини кількісного складу відділення Кількісний склад наукового відділення на час проведення виборів визначається за кількістю зареєстрованих членів відділення на момент оголошення виборів. У виборах беруть участь як доктори, так і канди­дати наук, Але кількість кандидатів наук, що беруть участь у голосуванні, не повинна перевищувати 20% від загальної кількості докторів, які голосують.

При виборах академіків АН ВШ України у бюлетені для голосування вклю­чаються всі зареєстровані кандидати. Порядок розміщення прізвищ кандидатів у виборчому бюлетені визначає експертна комісія Для підрахунку результатів виборів загальні збори відділень обирають лічильні комісії у складі не менш, як трьох осіб. При цьому відділення може прийняти один з таких двох принципів голосування В бюлетені можна викреслювати або залишати довільну кількість кандидатів. В цьому разі всі бюлетені дійсні. В другому випадку в бюлетені залишається кількість кандидатів, яка відповідає чисельності вакансій. Тоді бю­летені, де залишена менша чи більша кількість кандидатів, вважаються недійсними. Переголосування або змішування вказаних вище принципів в рамках одного відділення не допускається

Академіками АН ВШ України вважаються обраними кандидати, які в межах виділених вакансій одержали найбільшу кількість голосів, але не менше половини від кількості членів відділень, які беруть участь в)голосуванні.

У випадках, коли з тих чи інших причин для виборів неможливо скликати загальні збори відділення з необхідним кворумом, за рішенням бюро відділення дозволяється проводити вибори за регіональним принципом. Кількість виборчих регіонів встановлюється бюро відділення В цьому випадку результати виборів в регіонах надсилаються в центральну лічильну комісію, яка і підбиває підсумки виборів. При цьому дозволяється враховувати також бюлетені окремих осіб, якщо вони мають документальне підтвердження При проведенні виборів за регіональним принципом в регіони обов'язково надсилаються положення про вибори та коротка довідка про кандидатів.

Обрання почесних академіків проводиться за пропозицією наукових відділень після їх погодження з Президією АН ВШ України за тими ж самими правилами, що і вибори академіків.

Результати виборів в наукових відділеннях розглядаються та затверджують­ся загальними зборами Академії Після їх затвердження кандидат вважається обраним академіком чи почесним академіком АН ВШ України.

 

 

 

 

АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГОРОДУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА

 

1.Нагорода носить ім'я Великого князя Київського Володимира Святославича.

Володимир Великий, Володимир Хреститель Русі, Володимир Просвітитель — так називає слов'янський народ свого видатного сина. При ньому було завершено об'єднання усіх східно-слов'янських земель і постала могутня середньовічна держава Київська Русь. При ньому відбулося Хрещення Русі і під егідою христи­янства розвинулась якісно нова духовна культура, що синтезувала в собі кращі досягнення античної культури та власної, самобутньої. При ньому на Русі виникли школи, що готували здібну молодь до державної, духовної, наукової праці на благо рідної землі, незалежно від соціального походження тих. хто навчався в цих школах. Князь-просвітитель не замикався у кордонах своєї держави, а розвивав політичні, економічні й культурні стосунки з іншими розвиненими країнами Європи.

2.Для увіковічення заслуг Великого Князя Київського в галузі освіти та поширення її на нашій землі Президія Академії наук вищої школи України запро­ваджує нагороди Святого Володимира.

3.Нагорода Святого Володимира присуджується за визначний внесок у розвиток науки та впровадження її результатів в освіту.

4.В конкурсі на здобуття нагороди Святого Володимира можуть взяти участь викладачі та наукові співробітники, які працюють у вищих навчальних закладах України.

5.Право висування кандидатів на здобуття нагороди надається академікам АН ВШ України, вищим навчальним закладам, науковим та регіональним відділенням АН ВШ України, які оформляють його у вигляді мотивованого подан­ня.

6.Кандидати, що претендують на здобуття нагороди Святого Володимира, подають до президії АН ВШ України з приміткою "На здобуття наго­роди Святого Володимира" мотивоване подання на здобуття нагороди Святого Володимира, а також такі матеріали (у двох примірниках):

а) анотацію, що містить обґрунтування внеску кандидата у розвиток науки та впровадження її результатів в освітню практику, обґрунтування та короткий опис основних наукових результатів;

б) основні опубліковані роботи, що містять основні наукові результати;

в) відгуки наукової громадськості, преси;

г)  біографічні дані кандидата на присудження нагороди (листок по обліку кадрів);

Вказані відомості підписуються кандидатами, а їх достовірність підтверджується керівником та гербовою печаткою установи за місцем роботи.

7. Висунуті на здобуття нагороди Святого Володимира роботи розглядаються Президією АН ВШ України, яка таємним голосуванням визначає лауреатів
нагороди. Лауреатами нагороди стають особи, що набрали відповідно найбільшу кількість голосів (але не менше 50 відсотків голосів від облікового складу Президії). Рішення Президії з питань присудження нагород вважається дійсним, якщо на засіданні були присутні не менше 2/3 облікового складу Президії.

8. Повідомлення про присудження нагороди Святого Володимира публікуються в пресі.

9. Особам, які удостоєні нагороди Святого Володимира, на річних Загальних зборах АН ВШ України вручаються:

диплом лауреата нагороди Святого Володимира;

медаль лауреата нагороди Святого Володимира;

грошова премія.

10. Диплом лауреата нагороди Святого Володимира містить написи та художню атрибутику Просвітителя Київської Русі та АН ВШ України.

11. Медаль має вигляд диска діаметром 50 мм завтовшки 3 мм із зображен­ням Святого Володимира. На зворотному боці медалі - герб АН ВШ України і напис: Лауреат нагороди Святого Володимира і номер медалі.

 

Президія АН ВШ України

 

 

 

 

АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГОРОДУ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

1. Нагорода носить ім'я Великого князя Київського Ярослава Мудрого.

Ярослав Мудрий, син Володимира Святославича, Хрестителя Русі — визнач­ний державний і культурно-освітній діяч Київської Русі, яка за його князювання досягла зеніту розквіту. Продовжуючи справу батька, він відкривав школи, бібліотеки, групував вчених і письменників, організовував переклади іншомовних видань, упорядковував управи і суд закони й право, уклав перший звід правових норм "Руська правда", збудував ряд міст і споруд, якими досі пишається світова культура. А до того ж навів лад у країні, розширив та зміцнив міжнародний престиж, розгромив зовнішніх ворогів, налагодив дипломатичні відносини з ба­гатьма європейськими державами тощо.

2.Зважаючи на великі державницькі, культурно-освітні й науково-ор­ганізаційні заслуги Ярослава Мудрого, Президія Академії наук вищої школи України запроваджує нагороду його імені.

3.Нагорода Ярослава Мудрого присуджується за видатні наукові роботи в галузях:

фізики та астрономії;

математики, інформатики та обчислювальної техніки;

біології та хімії;

технічних наук;

аграрних наук;

медицини;

суспільно-економічних наук;

літератури, мови, мистецтвознавства та журналістики.

4. В конкурсі на здобуття нагороди Ярослава Мудрого можуть брати участь окремі викладачі та науковці, а також колективи авторів (не більше трьох осіб) які працюють у вищих навчальних закладах України,

5. Право кандидатів на здобуття нагороди надається академікам АН ВШ України, вищим навчальним закладам, науковим та регіональним відділенням АН ВШ України, які оформляють його у вигляді мотивованого подання.

6. Окремі особи і авторські колективи, що претендують на здобуття нагороди подають до Президії АН ВШ України з приміткою "На здобуття нагороди Ярослава Мудрого" такі матеріали (у двох примірниках):

а) анотацію, що містить обґрунтування та короткий опис основних наукових

результатів;

б) основні опубліковані роботи, що містять значні наукові результати;

в) відгуки наукової громадськості, преси;

г) біографічні дані кандидата на присудження нагороди (листок по обліку кадрів).

Вказані відомості підписуються претендентами, а їх достовірність підтверджується керівником та гербовою печаткою установи за місцем роботи.

7. Висунуті на здобуття нагороди Ярослава Мудрого роботи розглядаються відповідними науковими відділеннями, які таємним голосуванням визначають роботи, які рекомендують на здобуття нагороди. Рекомендуються роботи, що набрали найбільшу кількість голосів (але не менше 50 відсотків голосів від присутніх на зборах членів відділення). Рішення зборів з цього приводу вва­жається дійсним, якщо на зборах були присутні не менше 1/2 облікового складу відділення Рекомендовані відділеннями на здобуття нагороди Ярослава Мудро­го роботи розглядаються Президією АН ВШ України, яка таємним голосуванням визначає лауреатів нагороди. Кількість нагород встановлюється Президією. Ла­уреатами стають особи, які набрали відповідно найбільшу кількість голосів (але не менше 50 відсотків голосів від облікового складу Президії). Рішення Президії з питань присудження нагород вважаються дійсними, якщо на засіданні були присутні не менше 2/3 облікового складу Президії.

8. Повідомлення про присудження премії Ярослава Мудрого публікуються в пресі

9. Особам, які удостоєні нагороди Ярослава Мудрого, на річних Загальних зборах АН ВШ України вручаються:

 диплом лауреата нагороди Ярослава Мудрого;

 медаль лауреата нагороди Ярослава Мудрого;

 нагрудний значок;

 грошова премія.

10. Диплом лауреата нагороди Ярослава Мудрого містить написи та художню атрибутику Ярослава Мудрого та АН ВШ України.

11. Медаль має вигляд диска діаметром 50 мм товщиною 3 мм із зображенням Ярослава Мудрого. На зворотному боці медалі - герб АН ВШ України і напис Лауреат нагороди Ярослава Мудрого і номер медалі.

 

Президія АН ВШ України

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОЛЕКТИВНІ ЧЛЕНИ АН ВИЩОЇ ШКОЛИ УК­РАЇНИ

 

Метою залучення до АН ВШ України колективних членів є покращення ефек­тивності наукових досліджень та впровадження їх в народне господарство, розширення виробничої бази та зв'язків АН ВШ України з організаціями, закладами, підприємствами різних галузей.

Колективними членами можуть бути організації, заклади, підприємства, які, як правило є юридичними особами або мають окремий розрахунковий рахунок, визнають статут АН ВШ України, ведуть наукові дослідження беруть участь у підготовці наукових кадрів або використовують у своїй роботі результати науко­вих досліджень.

Вступ до АН ВШ України оформлюється шляхом укладення угоди і затвер­джується Президією АН. В угоді, згідно з додатком, закріплюються права колек­тивних членів, організаційні та фінансові зобов'язання сторін.

Представники колективних членів з дорадчим голосом мають право:

 брати участь у засіданнях загальних зборів АН;

 брати участь в роботі обласних та фахових відділень АН;

 брати участь в роботі наукових та експертних рад відділень;

 брати участь в роботі ревізійної комісії по контролю за витратами в частині внеску;

 висувати кандидатури для участі в конкурсах під час виборів академіків АН.

Кошти, які поступають від колективних членів, можуть бути витрачені на:

 фінансування науково-дослідних робіт у відповідності з конкурсами АН;

 створення інститутів, центрів та інших наукових підрозділів АН;

 стажування включаючи за кордоном, молодих вчених;

 виплати стипендій молодим вченим для проведення ними науково-дослідних робіт;

 для преміювання вчених, в першу чергу талановитої молоди включаючи сту­дентів;

 видання наукових праць, монографія підручників;

 організації кокреренцій, семінарів, виставок;

 впровадження наукових розробок;

 соціальні витрати;

 організаційні витрати.

 

Затверджено Президією АН вищої школи України

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Радника Академії Наук вищої школи України

 

Радники Академії обираються шляхом таємного голосування Президією АН ВШ України з осіб, які своєю діяльністю вносять винятковий вклад у виконання статутних завдань Академії за поданням членів Президії Академії чи голів регіональних та наукових відділень Академії.

Радниками Академії Наук можуть бути керівники вищих навчальних закладів, директори заводів, керівники органів освіти, підприємці та інші особи, незалежно від їх наукового ступеня Як правило, радниками Академії обираються керівники колективних членів Академії. Радникам Академії видається відповідне посвідчення.

Радники Академії зобов'язані активно сприяти виконанню завдань Академії.

Радники Академії мають право:

виносити на розгляд засідання Президії Академії Наук вищих навчальних закладів України будь-яке питання що стосується діяльності Академії та вищих навчальних закладів;

брати участь у загальних зборах Академії з правом вирішального голосу (загальна кількість Радників, що беруть участь у зборах з правом вирішального голосу, не може перевищувати 20% від кількості учасників загальних зборів);

Президія Академії Наук вищої школи може своїм рішенням позбавити звання Радника Академії особу, що припинила підтримку діяльності Академії.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕДАЛЬ  ім. акад. МИХАЙЛА КРАВЧУКА

 

1. Михайло Пилипович Кравчук – найвизначніший український математик ХХ сторіччя, вчений світової слави, видатний педагог, громадський діяч, вніс великий внесок у творення та популяризацію математичної Науки в Україні.

2.           Зважаючи на великі державницькі, культурно-освітні й науково-ор¬ганізаційні заслуги Михайла Кравчука, Президія Академії наук вищої школи України запроваджує нагороду його імені.

3.           Нагорода  - медаль ім. акад. Михайла Кравчука  присуджується за видатні наукові роботи в галузях:

           математики;

           фізики та астрономії;

           інформатики та обчислювальної техніки

4. В конкурсі на здобуття медаль ім. акад. Михайла Кравчука  можуть брати участь окремі викладачі та науковці, а також колективи авторів (не більше трьох осіб) які працюють у вищих навчальних закладах України,

5. Право кандидатів на здобуття медаль ім. акад. Михайла Кравчука  надається академікам АН ВШ України, вищим навчальним закладам, науковим та регіональним відділенням АН ВШ України, які оформляють його у вигляді мотивованого подання.

6. Окремі особи і авторські колективи, що претендують на здобуття медаль ім. акад. Михайла Кравчука  подають до Президії АН ВШ України з приміткою "На здобуття медаль ім. акад. Михайла Кравчука" такі матеріали (у двох примірниках):

а) анотацію, що містить обґрунтування та короткий опис основних наукових

результатів;

б) основні опубліковані роботи, що містять значні наукові результати;

в) відгуки наукової громадськості, преси;

г) біографічні дані кандидата на присудження нагороди (листок по обліку кадрів).

Вказані відомості підписуються претендентами, а їх достовірність підтверджується керівником та гербовою печаткою установи за місцем роботи.

7. Висунуті на здобуття медалі Михайла Кравчука роботи розглядаються відповідними науковими відділеннями, які таємним голосуванням визначають роботи, які рекомендують на здобуття нагороди. Рекомендуються роботи, що набрали найбільшу кількість голосів (але не менше 50 відсотків голосів від присутніх на зборах членів відділення). Рішення зборів з цього приводу вва¬жається дійсним, якщо на зборах були присутні не менше 1/2 облікового складу відділення Рекомендовані відділеннями на здобуття медалі Михайла Кравчука роботи розглядаються Президією АН ВШ України, яка таємним голосуванням визначає лауреатів нагороди. Кількість нагород встановлюється Президією. Ла¬уреатами стають особи, які набрали відповідно найбільшу кількість голосів (але не менше 50 відсотків голосів від облікового складу Президії). Рішення Президії з питань присудження нагород вважаються дійсними, якщо на засіданні були присутні не менше 2/3 облікового складу Президії.

8. Повідомлення про присудження медаль ім. акад. Михайла Кравчука  публікуються в пресі

9. Особам, які удостоєні медаль ім. акад. Михайла Кравчука  , на річних Загальних зборах АН ВШ України вручаються:

 диплом лауреата медаль ім. акад. Михайла Кравчука ;

 медаль лауреата медаль ім. акад. Михайла Кравчука.

10. Диплом лауреата медаль ім. акад. Михайла Кравчука  містить написи та художню атрибутику Михайла Кравчука та АН ВШ України.

11. Медаль має вигляд диска діаметром 50 мм товщиною 3 мм із зображенням Михайла Кравчука. На зворотному боці медалі - герб АН ВШ України і напис Лауреат медаль ім. акад. Михайла Кравчука  і номер медалі.

 

Президія АН ВШ України