У Президії Академії

 

Під головуванням Президента АН вищої школи України О.Г.Наконечного відбулося останнє в 2016 році засідання Президії Академії. На початку засідання диплом і посвідчення академіка АН вищої школи України було урочисто вручено відомому вченому-економісту, народному депутату України М.В.Довбенку, обраному 18 червня 2016 року.

В рамках заходів до відзначення 25-річчя Академії, запланованого на 27 листопада 2017 року, продовжилися звіти академіків-секретарів наукових відділень Академії. Академік-секретар відділення математики І.О.Парасюк поінформував, що на цей час до складу відділення входять 20 дійсних членів АН вищої школи України, і 4 почесні академіки, серед яких академіки НАН України А.М.Самойленко і В.Т.Грінченко, професори Стефан Самко (Португалія) і Шьям Лал Калла (Індія). З дійсних членів АН ВШ України 11 працюють у Києві (Вірченко Н.О., Дудкін М.Є., Івасишен С.Д., Клесов О.І. – в НТУУ «КПІ»; Кулініч Г.Л., Моклячук М.П., Парасюк І.О., Перестюк М.О., Самойленко В.Г., Станжицький О.М. – в КНУ імені Тараса Шевченка; Працьовитий М.В. – в НПУ імені М.П. Драгоманова); двоє – у Львові (Копитко Б.І. - ЛНУ імені Івана Франка; Пташник Б.Й. – НУ «Львівська політехніка»); двоє - у Чернівцях (Черевко І.М., Ясинський В.К. - ЧНУ імені Юрія Федьковича); двоє – в Ужгороді (Ващук В.Ф. - Ужгородське представництво Центрально-Європейського університету у м.Скаліца, Маринець В.В. - УжНУ), 1 - у Кам’янець-Подільському (Конет І.М. - КПНУ імені Івана Огієнка); 1 – у Рівному (Слюсарчук В.Ю. - НУВГП), 1 - у Херсоні Савченко О.Г. – ХДАУ).

Широке визнання здобула наукова школа з нелінійних коливань та диференціальних рівнянь (її представниками є А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк, В.Г. Самойленко, О.М. Станжицький, І.М. Черевко). Ця школа бере витоки в класичних працях українських математиків Крилова М.М., Боголюбова М.М., Митропольського Ю.О., Самойленка А.М. Не менший авторитет серед наукової спільноти має школа з теорії ймовірностей (до неї належать Кулініч Г.Л., Копитко Б.І., Клесов О.І., Моклячук М.П., Працьовитий М.В., Ясинський В.К.). Визнаними фахівцями в царині рівнянь математичної фізики та спеціальних функцій  є Вірченко Н.О., Пташник Б.Й., Маринець В.В., Конет І.М.. У царині функціонального аналізу та його застосувань успішно працюють Дудкін М.Є., Слюсарчук В.Ю. Всі перелічені вище члени відділення стали упродовж трьох минулих років авторами статей у рейтингових реферованих наукових виданнях, ними підготовлено і видано 3 підручники і 3 навчальні посібники. Члени відділення представлені в оргкомітетах авторитетних міжнародних конференцій, у редколегіях 12 вітчизняних і зарубіжних фахових видань з математики.

Академік-секретар відділення інформатики і системного аналізу В.А.Стоян розповів про досягнення очолюваного ним відділення. Кількість дійсних членів відділення на сьогодні – 29, кількість почесних членів – 4. Серед членів відділення: академіків НАН України – 1, членів-кореспондентів НАН України – 2, лауреатів Державної премії України – 11, заслужених діячів науки і техніки – 4, заслужених діячів освіти – 4, проректорів ВНЗ – 2, деканів факультетів – 8, завідувачів кафедрами – 10. Географія дійсних членів відділення включає Київ – 15, Львів – 4, Харків – 3, Чернівці – 2, Дніпро – 1, Тернопіль – 1, Рівне – 2. Ще один учений представляє евакуйований з Сімферополя Таврійський національний університет ім.В.Вернадського. Почесні члени відділення представляють Україну (Сергієнко І.В.), США (Панайота М. Пардалос та Роман Куц), Японію (Угіно), та Словенія (Йозеф Діблік).

В Україні члени відділення представляють такі навчальні заклади: Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 8, Львівський національний університет імені Івана Франка – 4, Харківський національний університет радіоелектроніки – 1, Дніпропетровський національний університет – 1, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 2, Таврійський національний університет – 1, НТУУ «Київський політехнічний інститут – 5», НТУ «Харківський політехнічний інститут» - 2, Національний університет водного господарства і природокористування – 2, Тернопільська медична академія – 1, НУ «Києво-Могилянська Академія» - 1, Національна академія управління – 1.

Наукова робота членів відділення зосереджена навколо подальших масштабних проблем:

1. Комп’ютерні технології та їх програмні реалізації. Ця проблема включає подальші напрямки: Багатопроцесорні комп’ютерні системи; технологія розпаралелювання обчислювальних алгоритмів (Анісімов А.В.); Комп’ютерні технології (Глибовець М.М.); Сучасні проблеми інформаційних технологій, системного аналізу, оптимізації, обчислювальної математики та інформатики (Кісельова О.М.); Теорія програмування, комп’ютерні науки, програмна інженерія (Нікітченко М. С.); Проблеми машинного навчання (Любчик Л.М.); Розробка інформаційного та математичного забезпечення автоматизованих систем управління (Павлов О.А.).

2. Системний аналіз та теорія прийняття рішень (зокрема і в умовах невизначеності).  Ця проблема включає подальші напрямки: проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності (Наконечний О.Г.); проблемами системного аналізу процесів різної природи (Наконечний О.Г.); дослідження операцій та прийняття рішень в умовах невизначеності обчислювального інтелекту (Зайченко Ю.П.); проблемами прийняття рішень та інформаційних технологій управління (Голдлевський М.Д.); розробка нових математичних технологій з оптимального синтезу структурованих динамічних систем (Гаращенко Ф.Г.); системний аналіз та прийняття рішень в економічних задачах (Лопатін О.К.); сучасні проблеми теорії керування (Наконечний О.Г., Хусаїнов Д.Я.).

3. Проблеми математичного моделювання процесів і явищ. Ця проблема включає подальші напрямки: математичне моделювання динаміки неповно спостережуваних просторово розподілених систем (Стоян В.А.); математичне моделювання динамічних систем зі змінною вимірністю фазового простору (Сопронюк Ф.О.); математичне моделювання економічних, екологогічних та соціальних процесів і систем (Григорків В.С.); математичне моделювання комбінаторних оптимізаційних задач геометричного проектування (Гребеннік І.В.); моделювання та оптимізація систем керування орієнтацією мікросупутників (Гаращенко Ф.Г.); проблеми розвитку числових методів комплексного аналізу і методів моделювання керованих процесів масопереносу в пористих середовищах (Бомба А.Я.); числові методи математичного моделювання задач математичної фізики (Савула Я.Г.); керування в умовах невизначених збурень (Любчик Л.М.).

4. Задачі керування динамічними системами і процесами. Ця проблема включає подальші напрямки: розробка методів адаптивного цифрового керування багатовимірними процесами (Романенко В.Д.), адаптивного управління складними системами різної природи на основі математичних моделей імпульсних процесів когнітивних карт (Романенко В.Д.), якісний аналіз та оцінка програмних траєкторій в системах керування (Гаращенко Ф.Г.), дослідження задач практичної стійкості динамічних систем та розробка чисельних методів для визначення оптимальних оцінок (Гаращенко Ф.Г.), розвиток методів структурно-параметричної та недиференційованої траєкторної оптимізації в системах керування (Гаращенко Ф.Г.), розвиток математичних методів оптимального керування пучками траєкторій (Гаращенко Ф.Г.), оптимальне проектування прискорюючих та фокусуючих систем (Гаращенко Ф.Г.).

5. Теоретичні та прикладні задачі кібернетики. Ця проблема включає подальші напрямки: теорія масового обслуговування; статистика випадкових процесів (Закусило О.К.), важкорозв’язувані задачі комбінаторної оптимізації (Павлов О.А.), розвиток методів цифрової обробки інформації та розпізнавання образів (Гаращенко Ф.Г.), створення технології стиснення інформації (Гаращенко Ф.Г.), розробка адаптивних підходів до розв’язування задач аналізу та розпізнавання динамічної інформації (Гаращенко Ф.Г.), розробка інформаційних технологій для дослідження медико-біологічних процесів (Марценюк В.П.), дослідження керованості систем з післядією та аналіз динаміки систем з запізнюванням (Хусаїнов Д.Я.), дослідження стійкості розв’язків функціонально-диференціальних систем (Хусаїнов Д.Я.), ітераційні методи розв’язування нелінійних операторних рівнянь та задач оптимізації (Шахно С.М.), задачі теорії пружності, теорії оболонок; біологічних систем; перенесення тепла і маси (Савула Я.Г.).

Всі перелічені вище члени відділення стали упродовж трьох минулих років авторами статей у рейтингових реферованих наукових виданнях, представлені в оргкомітетах авторитетних міжнародних конференцій, у редколегіях вітчизняних і зарубіжних фахових видань.

Президія обговорила підготовку до чергових, XIV Академічних читань пам’яті засновника і першого президента АН вищої школи України В.І.Стріхи, які призначено на 25 лютого 2017 року. Президія звертається до наукових відділень і дійсних членів академії з проханням подати до 20 січня 2017 року теми наукових доповідей на читання.

На завершення засідання президент АН вищої школи України О.Г.Наконечний привітав присутніх із майбутнім Новим Роком і Різдвом Христовим, побажав миру, злагоди, міцного здоров’я і нових творчих здобутків на благо рідної України.