У Президії Академії

 

Під головуванням Президента АН вищої школи України О.Г.Наконечного відбулося засідання Президії Академії. На початку засідання О.Г.Наконечний вручив диплом лауреата Нагороди Ярослава Мудрого відомому вченому-економісту О.І.Шниркову.

Президент АН вищої школи України О.Г.Наконечний поінформував про результати Українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи», активним співорганізатором стала Академія. Конференція відбулася в головному корпусі КНУ ім.Т.Г.Шевченка 22-23 вересня цього року і викликала великий інтерес наукової спільноти.

Віце-президент АН вищої школи України, заступник міністра освіти і науки України М.В.Стріха розповів зустріч Прем’єр-міністра України В.Б.Гройсмана з науковцями, яка відбулася 26 вересня, та про кроки, які здійснює МОН для імплементації положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Зокрема, успішно розпочав роботу Ідентифікаційний комітет з питань науки, до складу якого ввійшли 9 провідних українських і закордонних учених.

Президія задовольнила заяву І.І.Дробота про увільнення від обов’язків академіка-секретаря відділення історії, філософії та українознавства за станом здоров’я, подякувавши відомому вченому за довголітню сумлінну роботу на цій посаді. Виконання цих обов’язків покладено на вченого-медієвіста, знаного фахівця з історії середньовічної України, академіка О.Б.Головка.

У відповідності до попереднього рішення президії розпочато звітування академіків-секретарів про наукові здобутки учених відділень Академії.

Академік-секретар Загальнотехнічного відділення АН ВШ України, д.т.н., проф. В.В.Коваль зупинився на здобутках науковців очолюваного ним відділення.

 Так, широке визнання здобула наукова школа академіка, доктора технічних  наук, професора З.Ю.Готри (Національний університет «Львівська політехніка»). З.Ю.Готра - активний науковець в області розробки нових приладів, пристроїв та систем електронної техніки, відомий фахівець та організатор наукової школи з фізико-технологічних основ та розробки рідинно-кристалічних систем відображення інформації.

Ним розроблені мікроелектронні гальваномагнітні сенсори магнітного поля для високопрецизійних картографів магнітних полів, елементарних порогових детекторів просторового положення в пристроях автоматики, зокрема в контролерах крокових двигунів, приводах дисководів магнітного та оптичного запису інформації, маніпуляторах систем керування в портативній інформаційно-обчислювальній техніці. Зроблено важливий внесок у розробку інтегральних сигнальних перетворювачів для мікроелектронних теплових сенсорів потоку біомедичного призначення, зокрема, в пристроях вимірювання параметрів дихальної системи, біохімічного аналізу. Запропоновано низку сигнальних перетворювачів теплових сенсорів потоку, що  базуються на новітній мікроелектронній елементній базі. Виконується розробка фізико-технологічних основ створення елементів пристроїв органічної електроніки (світлодіодів, транзисторів, сенсорів, елементів пам’яті). За участю академіка, проф. Готри З.Ю. вийшла з друку книга в шести томах «Технологія електронної техніки», монографія, підручник та два навчальних посібника.

  Академік, доктор технічних  наук, професор Ю.С.Воробйов (Інститут проблем  машинобудування ім. A.М. Підгорного НАН України), - відомий учений в галузі міцності та надійності елементів енергетичної, авіаційно-космічної, та транспортної техніки. Ним проведено дослідження особливостей коливань лопаткового апарату компресора ГТД в нестаціонарному потоці газу, визначено параметри газодинамічного потоку в проточній частині компресора з урахуванням взаємодії потоку з направляючим та робочим лопатковим апаратом компресора, отримано розподіл динамічних напружень в лопатках робочих коліс компресора, що дозволяє забезпечити їх вібраційну міцність. Результати цих досліджень упроваджено на ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». За останні 2 роки ученим опубліковано понад 20 наукових публікацій. Ю.С.Воробйову в 2016 році присуджено Нагороду Ярослава Мудрого.

Академік, доктор технічних  наук, професор В.В.Кострицький - один з засновників нового наукового перспективного напряму – структурної мікромеханіки полімерних, композиційних, текстильних та будівельних матеріалів. Академіку Кострицькому В.В. у складі авторського колективу за наукову роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями» присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Академік, доктор технічних  наук, професор В.В.Соболєв (Національний гірничий університет) - відомий учений у галузі гірничої інженерії, фізики ударних хвиль і динамічної обробки матеріалів, фізико-хімічного синтезу надтвердих матеріалів. Ним розроблена технологія виготовлення світлочутливих енергонасичених композитів для засобів ініціювання, що застосовуються у лазерних системах підривання зарядів вибухових речовин. Світлочутливі композити, виготовлені на основі октогену та гексогену, є поки що унікальними зразками у світовій практиці.

Ученим запропоновано новий механізм вибухового перетворення суміші повітря з вугільним пилом. Експериментально встановлено швидкість зміни детонації в заряді емульсійної вибухової речовини. Ці роботи виконані разом із співробітниками Павлоградського хімічного заводу.

Результати досліджень використовуються під час виконання буропідривних робіт у вугільних шахтах ДП «Свердловантрацит», ТОВ НВК «Лучвуглевидобуток» Артема-Західна», рудних шахтах СхідГЗК, гіпсовій шахті ім. Артема ТДВ «Лафарж гіпс».

Наукові інтереси академіка, доктора фізико-математичних наук, професора А.П.Відьмаченка - розробка, виготовлення і дослідження фотометричної, спектральної і поляриметричної апаратури для дистанційного дослідження тіл Сонячної системи та інших небесних об’єктів. У 2015 році у складі авторського колективу виготовлено спеціалізовані поляризатори на основі поляризаційних плівок, у 2016 році їх встановлено у сучасному зображувальному астрономічному поляриметрі, якому за технічними характеристиками немає аналогів в Україні. Виготовлено спеціалізований стенд для дослідження спектрополяриметричної апаратури та її окремих компонентів. На цьому стенді проводяться поточні дослідження  зображувального астрономічного поляриметра.

З початку року А.П.Відьмаченко самостійно та у співавторстві опублікував 5 статей у журналах (і ще для 5 статей вже підтверджено право на їх публікацію до кінця року), 4 статті у працях конференцій, 2 науково-популярні статті, опубліковано 1 навчальний посібник, 8 інтерв’ю в періодичних виданнях; учений взяв участь у 4 всеукраїнських та в 7 міжнародних наукових конференціях.

Діяльність академіка, доктора технічних  наук, професора А.О.Лунтовського (Саксонська Академія, м. Дрезден) безпосередньо пов‘язана із cтворенням сучасних мереж телекомунікації та атрактивних (мобільних) сервісів. У фокусі дослідження – створення енергетично-ефективних рішень для розподілених систем та таких, що гарантують інформаційну безпеку додатків, а також  захист приватної сфери і анонимність користувачів.

Професором Лунтовським А.О. виданий словник акронiмів та скорочень у сфері телекомунікаційних та інформаційних систем (понад 15 000 скорочень). Головне завдання словника – бути зручним довідником (або великим файлом в персональному комп'ютері) при читанні наукової та технічної літератури англійською мовою, в якій широко використовуються численні стандартизовані абревіатури.

У складі міжнародного авторського колективу «Україна – Німеччина – Швейцарія» Лунтовський А.О. підготував до друку наукову монографію Architectural Transformations in Network Services and Distributed Systems: Service Vision. Case Studies, 350 p., англійською мовою у впливовому міжнародному видавництві „Springer Nature.

Голова загальнотехнічного відділення західноукраїнського регіонального центру АН ВШ України академік, доктор фізико-математичних наук, професор Мохунь Ігор Іванович та академік, доктор фізико-математичних наук, професор Ангельський Олег В’ячеславович. (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича) досліджували закономірності формування енергетичних потоків у неоднорідно поляризованих оптичних полях. Досліджена принципово нова можливість керування мікроб’єктами за допомогою моментів імпульсу поля, що виникають за рахунок впливу евансцентних хвиль (перспектива розробки оптичних пінцетів нового типу). Отримали подальший розвиток методи оптичного аналізу біологічних тканин з метою ранньої діагностики тяжких захворювань людини (група акад., проф. Ангельського О.В., акад., проф. Мохуня І.І. та акад., проф. Ушенка О.Г.).

Було проведено серію унікальних експериментів по дослідженню оптичних потоків. Отримані результати досліджень покладено в основу удосконалених й конкурентноспроможних методів діагностики різномасштабних енергетичних потоків шляхом використання тестових світлорозсіюючих мікро- та наночастинок різної форми та з різними оптичними властивостями.

 Ці результати експериментальних досліджень є патентноздатними і будуть покладені в основу нових підходів у створенні оптичних мікро- і наноманіпуляторів, пінцетів, моторів та систем діагностики світлорозсіюючих середовищ. Вирішення цих проблем актуальне не лише в оптиці, але й в  мікроелектроніці, прецизійній хімії, фармакології, мікробіології та інших галузях науки і техніки для керування об’єктами мікронних і субмікронних розмірів. З допомогою оптичного пінцету можна переміщувати необхідні мікро- чи нанодози речовин, зокрема ліків, в потрібні місця організму.

Групою опубліковано понад 30 статей, які ідентифікуються наукометричною базою SCOPUS. На сьогодні два академіка відділення мають індекс Гірша більший ніж 10: Мохунь І.І.11, Ангельський О.В.37.

Академік-секретар загальнотехнічного відділення АН ВШ України, доктор технічних  наук, професор В.В.Коваль (Національний університет біоресурсів і природокористування України) взяв участь у створенні сучасної високотехнологічної апаратури для передачі єдиної національної шкали координованого часу, яка за технічними характеристиками не має аналогів в Україні і не поступається кращим світовим зразкам.

Розроблено високотехнологічний прецизійний програмно-апаратний комплекс, який забезпечує високоефективну передачу національної шкали координованого часу споживачам з використанням сучасних і перспективних ІР-мереж та створює умови для  широкомасштабного, в межах кордонів країни, розгортання системи. Розроблено концептуальні положення створення Єдиної національної синхроінформаційної системи України.

Академіки загальнотехнічного відділення брали активну участь у наукових конференціях, що проводились під егідою АН ВШУ у 2016 році:

1.                Українсько-польська міжнародна наукова конференція «Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch)» (м.Київ, 22-23 вересня)

2.                ХХVІІ Міжнародна конференція  «Проблеми прийняття рішення в умовах невизначенності  PDMU-2016». (м.Брно, Чеська Республіка, 25-30 серпня).

3.                ХХVІ Міжнародна конференція  «Проблеми прийняття рішення в умовах не визначенності  PDMU-2016». (PDMU-2016 XXVII International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi) (м.Батумі, Грузія, 23-27 травня).

26 червня 2014 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України під егідою загальнотехнічного відділення АН ВШ України відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні".

Про роботу Аграрного відділення Академії розповів його академік-секретар, доктор с.-г. наук, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України М.В.Патика.

До відділення зараз входять 10 дійсних членів. У 2016 році робота вчених Аграрного відділення була спрямована на:

v     визначення пріоритетних напрямів фундаментальих та прикладних досліджень в аграрній галузі;

v    вдосконалення аграрної освіти в ВНЗ України;

v    забезпечення навчального процесу високоякісною методичною навчальною літературою;

v    проведення наукових досліджень з пріоритетних теоретичних та прикладних завдань агротехнологій;

v    підготовку кадрів вищої кваліфікації.

Учені відділення виступили з доповідями про свої результати на понад 25 міжнародних і національних наукових конференціях різного рівня (НУБіП України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова; Сельджукский університет, Туреччина тощо).

Протягом минулого року захищено дві кандидатські дисертації за спеціальністю 03.00.07 «мікробіологія» під науковим керівництвом акад. М.В. Патики. Заслужений авторитет підтверджувала наукова школа з імунології репродукції  тварин (підготовлено 25 кандидатів і 5 докторів наук за науковим керівництвом акад. В.А. Яблонського) та наукова школа з імунології тварин та мікробіології харчових продуктів – за науковим керівництвом акад. О.В.Яблонської. Академіки В.А. Яблонський, М.В. Патика за результатами своїх досліджень робили наукові доповіді на Академічних читаннях пам’яті В.І.Стріхи та на засіданнях Президії Академії.

Ученими відділення опубліковано 5 монографій, 5 підручників і посібників, 40 статей у фахових виданнях, 9 рекомендацій,  одержано 6 патентів (академіки Камбур  М.Д., Патика М.В., Рихлівський І.П., Яблонський В.А., Яблонська О.В.).

Роботу учених відділення відзначено премією Національної академії аграрних наук України «За видатні досягнення в аграрній науці» за монографію колективу авторів Я.М. Гадзала, М.В. Патики, А.С. Заришняка «Агробіологія різосфери рослин» (2015)

Учені відділення брали активну участь у роботі круглих столів, семінарів, експертизі наукових робіт, засіданнях бюро Президії НААН України, де розглядались актуальні питання щодо екологічної оцінки стану ґрунтів за умови використання біоіндикаторів, а також мікробних біотехнологїй у сільському господарстві, та в розширеному засіданні Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України з питань реалізації Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».

З ініціативи відділення на базі НУБіП відбулося виїзне розширене засідання Президії АН ВШ України, присвячене актуальним питанням розвитку аграрної науки.