На початок

Матеріали щорічної Конференції АН ВШ України 16 травня 2009 року

 

Пропозиції щодо складу робочих органів щорічної конференції АН ВШ України 16 травня 2009 року:

 

1. Робоча президія:

М.І.Дробноход, П.П.Кононенко, В.І.Чопик, О.І.Чередниченко, Ю.С.Пройдак, А.С.Філіпенко, М.В.Стріха.

2. Мандатна комісія:

А.Л.Бойко, Н.О.Вірченко, О.Г.Наконечний.

3. Лічильна комісія:

І.В.Бейко, О.В.Данченко, І.М.Ляшенко

4.  Редакційна комісія:

Р.П.Зорівчак, Ф.О.Тишко, В.А.Яблонський

 

 

 

Порядок ведення та регламент

щорічної конференції АН ВШ України

16 травня 2009 року

 

 

9.00. Початок реєстрації

10.00. Відкриття конференції.

                   Президент АН ВШ України М.І.Дробноход.

10.05. Ухвалення порядку денного конференції.

         10.10. Формування робочих органів конференції.

         10.15. Вручення академічних нагород Святого Володимира та Ярослава Мудрого.

                   Президент АН ВШ України М.І.Дробноход

10.30. Затвердження звіту Мандатної комісії.

                   Голова Мандатної комісії

10.40. Про затвердження повноважень академіків, обраних відділеннями в 2009 році.

                   Головний учений секретар АН ВШ України В.І.Чопик.

11.00. Інформація про роботу Президії АН ВШ України протягом квітня 2008 – травня 2009 року та про перспективи організаційної та наукової розбудови АН ВШ України.

                   Президент АН ВШ України М.І.Дробноход.

11.20. Загальна дискусія (виступ – до 5 хвилин, репліка – до 2 хвилин).

12.20. Ухвалення резолюції та ухвали Конференції.

12.40. Різне.

13.00. Завершення роботи Конференції.

 

 

 

УХВАЛА

щорічної конференції АН ВШ України

16 травня 2009 року

 

Конференція АН ВШ України ухвалила:

1. На підставі п.5.7 Статуту затвердити повноваження академіків (дійсних членів) АН ВШ України, та почесних академіків АН ВШ України, обраних науковими відділеннями в 2009 році (Додаток №1).

2. Інформацію президента АН ВШ України М.І.Дробнохода про роботу Президії АН ВШ України протягом квітня 2008 – травня 2009 року взяти до відома. Дати позитивну оцінку роботі Президії Академії за звітний період.

Відзначити як головні досягнення зміцнення організаційної структури Академії, укладання Угоди про співпрацю між Академією і МОН, включення представників Академії до складу Колегії, Громадської, Наукової та Науково-методичної рад МОН, підвищення авторитету головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи, систематичне видання “Наукових записок АН ВШ України” та академічного науково-практичного щоквартальника “Освіта і управління”, регулярне оновлення сайту Академії, участь у проведенні наукових конгресів, симпозіумів, конференцій.

Водночас як головні недоліки відзначити, що недостатнім (зокрема, через хронічну несплату членських внесків значною частиною індивідуальних та колективних членів Академії) залишається фінансово-матеріальний стан Академії, частина членів Президії та керівників наукових відділень не приділяють належної уваги роботі в Академії; недостатньою залишається діяльність частини регіональних відділень Академії.

3. Першочерговими напрямками роботи Президії АН ВШ України на наступний рік вважати:

·        Участь у процесах реформування української вищої освіти й науки;

·        участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України шляхом тісної взаємодії з Міністерством освіти та науки України, комітетом Верховної Ради України з питань освіти та науки;

·        обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

·        діяльність у напрямку розширення україномовного освітнього простору;

·        співпрацю з НАН України з метою забезпечення освітнього процесу сучасними українськими підручниками;

·        проводення наукових сесій, з'їздів, конференцій, дальше підвищення науково-організаційного рівня головного наукового форуму Академії – щорічних Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи;

·        активізацію науково-організаційної роботи всіх без винятку наукових та регіональних відділень Академії;

·        видавничу діяльність Академії (видання наукових збірників, щорічників, наукових записок тощо)

·        підготовку до видання оновленого Довідника Академії;

·        моніторинг ситуації в освітній і науковій сферах;

·        захист прав керівних і науково-педагогічних кадрів вищої школи;

·        перетворення сайту АН ВШ України на один з чільних форумів спілкування науково-педагогічної спільноти України;

·        постійну працю задля національного виховання студентської молоді.

4. Зобовязати провести до 15 червня 2009 року збори всіх наукових  та регіональних відділень, на яких обговорити й затвердити плани роботи відділень щодо реалізації цієї Ухвали.

5. Затвердити Звернення Конференції до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради України (Додаток 2).

 

Ухвалено 16 травня 2009 року в м.Києві 

 

 

 

 

 

Звернення

конференції Академії наук вищої школи України

до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної ради України

 

Високодостойний пане Президенте України!

Високодостойна пані Прем’єр-міністр України!

Високодостойний пане Голово Верховної Ради України!

Академія наук вищої школи України об’єднує понад 250 провідних учених, які працюють в університетах нашої держави. Її почесними академіками є відомі вчені з багатьох країн світу.

Ми впевнені: вихід зі світової фінансово-економічної кризи можливий лишень на основі здобутків сучасної науки, широкого використання новітніх інноваційних технологій. Саме таким шляхом ідуть провідні держави світу, які навіть в умовах жорсткої бюджетної економії знаходять можливість збільшувати фінансову й матеріальну підтримку наукових досліджень.

Ми стурбовані тим, що Україна не наслідує їхнього прикладу. Фінансування науки в Державному бюджеті України на 2009 рік було суттєво скорочено. З урахуванням реального зниження курсу гривні очевидно, що сьогодні українську науку переведено в «режим виживання». За такого фінансування не може йтися про закупівлю нового технологічного і контрольно-вимірювального обладнання та нових матеріалів, про ефективну участь у міжнародному науково-навчальному обміні, навіть про передплату паперових та електронних наукових видань, без яких ефективний розвиток науки неможливий.

Як наслідок, під загрозою згортання опинилися дослідження в низці пріоритетних і стратегічно важливих для майбутнього держави галузей, зокрема,  нанотехнологій, інформаційних технологій, біотехнологій, енергозбереження, матеріалознавства, екології, медицини тощо).

Ми закликаємо Президента, Уряд і Верховну Раду України зупинити цю згубну тенденцію.

З урахуванням реальних труднощів у державі, тим не менше, ми вимагаємо передбачити фінансування науки в бюджеті 2010 року щонайменше в обсязі 0,5% ВВП України (зараз – 0,31% ВВП) з подальшим щорічним нарощуванням цього показника. В усіх розвинених країнах світу цей показник складає не менше 2% ВВП.

Ми вимагаємо водночас створити реальні механізми для заохочення залучення в науку позабюджетних коштів, створення дієвих стимулів для інноваційної діяльності.

На наше переконання, сьогодні необхідно:

- збільшення фінансової автономії ВНЗ та наукових установ, яка передбачає можливість вільного розпорядження заробленими коштами, і відкриття для цього рахунків у банківських установах;

- запровадження «дослідницького податкового кредиту» у вигляді зменшення нарахованого податку на прибуток того суб’єкту господарювання, який інвестує кошти в наукові дослідження;

- скасування тендерних процедур при закупівлі наукового обладнання, насамперед унікального, такого, що не виробляється в Україні;

- скасування тендерних процедур щодо наукових робіт, які пройшли процедуру відкритого конкурсу;

- скасування заборони на авансування наукових робіт, що виконуються за бюджетом;

- відновлення вексельного механізму відстрочення сплати ПДВ при ввезенні в Україну унікального обладнання під час виконання інноваційних проектів технологічних парків;

- подальша інтеграція України до міжнародних наукових програм, зокрема, набуття нею статусу асоційованого члена Сьомої рамкової програми ЄС.

Ми закликаємо Верховну Раду України терміново ухвалити розроблену Міністерством освіти і науки України нову редакцію Закону «Про пріоритетні напрями науки і техніки», яка дасть змогу розробити середньо- і короткострокові пріоритети і на їхній основі ефективно підтримувати ті напрями досліджень, які мають важливе значення для національного державотворення та, нарешті, ухвалити  в другому читанні Закон «Про наукові парки», що дозволить суттєво активізувати інноваційну діяльність наших провідних ВНЗ та академічних установ України.

З огляду на нерозривність питань науки й освіти ми також закликаємо Парламент невідкладно ухвалити Закони «Про вищу освіту» (нова редакція) та «Про зовнішнє незалежне оцінювання». Водночас ми вимагаємо виносити проекти всіх важливих рішень, що стосуються сфери  науки та освіти, на широке обговорення наукової громадськості.

Ми глибоко переконані: нині держава як ніколи потребує продуманих стратегічних планів свого розвитку на тривалу перспективу, що дасть можливість Україні адаптуватись та вийти із кризи зміцнілою, зробити очікуваний суспільством ривок до рівня провідних розвинених країн світу. Українські вчені готові взяти участь у цій роботі.

 

 

Ухвалено 16 травня 2009 року в м. Києві

 

 

За дорученням Президії

Президент АН ВШ України                                                Дробноход М.І.

Ухвалено 16 травня 2009 року в м. Києві 

На початок