На початок

Звітна доповідь Президента АН ВШ України В.І.Стріхи 

на загальних зборах АН ВШ України

6 грудня 1996 року

 

Шановні учасники загальних зборів!       

Пройшов рік після наших попередніх загальних зборів і ми  зібрались тут, щоб обговорити звіт Президії за 1996 рік та завдання Академії на наступний рік.

Що ж на сьогоднішній день є наша Академія? Це 21 наукове відділення, регіональні відділення у всіх областях України та в Криму. В нашій роботі беруть участь за даними цьогорічних звітів наукових відділень 2539 докторів наук та близько 11 тис. кандидатів наук. Академіками сьогодні є 340 чоловік. Академія проводить велику наукову, організаційну та видавничу діяльність.

Основні наукові результати цієї діяльності  можна ілюструвати такими даними, які будуються тільки на звітах академіків і не включають роботу всіх членів академії. Опубліковано 84 монографії, 72 підручника та 189 навчальних посібників, 4160 наукових статей та отримано 61 патент. Академіки зробили доповіді на 418 наукових конференціях, із яких 169 міжнародних. І це тільки частина наших здобутків.

Але перш, ніж перейти до детального звіту про нашу роботу, мені б хотілось дати загальну характеристику періоду часу між минулими і цьогорічними загальними зборами. І тут треба сказати, що це був важкий рік для науки вищої школи та й вищої освіти в цілому. За цей рік ми зробили вагомий крок до тієї прірви, звідки повернення до справжньої вищої освіти стане проблемою багатьох поколінь.

Перш за все треба відмітити, що за минулий рік суттєво погіршилось кадрове забезпечення вищої школи. В бїльшості вищих навчальних закладів відбулось  значне (до 30% ) скорочення професорсько-викладацького складу та науковців. Під це навіть була підведена певна ідеологічна база: надлишок лікарів, готуємо безробітних і т.п. В результаті постійної затримки в виплаті зарплати за останній рік багато викладачів та науковців вищої школи знайшли інші, а часто і значно вагоміші джерела фінансування . За різними оцінками їх число сягає 30-50%,  і ці люди вже не віддають всі сили вищій школі і готові хоч зараз  покинути вищі навчальні заклади. Відбулось також постаріння кадрів вищої школи, оскільки молодь не йде в таку мало престижну та неперспективну галузь, як вища освіта.

Змінились також стимули вищої освіти. Зараз в суспільстві для досягнення успіху не є необхідним отримання вищої освіти. Крім того, в силу занепаду економіки багато випускників вищої школи не може знайти роботи. Більш того, окремі галузі виробництва взагалі були знищені в останні 2-3 роки, як це, наприклад, сталося з електронікою. А вища школа продовжує готувати таких спеціалістів. І це вже не кажучи про малі стипендії, постійну затримку в їх виплаті і т.п.

Суттєво знизилась ефективність науки в вищих навчальних закладах. І це пов’язано не тільки з кадровими проблемами чи малим  фінансуванням, а й з недооцінкою ролі власного наукового потенціалу керівниками міністерств, що мають вищі навчальні заклади. Так, наприклад, Міністр освіти М.З.Згуровський на протязі року жодного разу в публічних виступах навіть не згадав про існування АН ВШ України та її роботу, і в той же час кожен раз в його виступах звучать панегірики НАНУ, яка має та вирішує  свої проблеми, часто вирішуючи їх не на користь, а на шкоду вищій школі . Все це приводить також до втрати надії та моральної депресії в рядах професорсько-викладацького складу та науковців вищої школи. А це не останній чинник, який веде вищу школу України до прірви.

 Не останню роль в знищенні вищої школи як інтелектуального осередку  нації та кузні її еліти також  продовжувала грати контрактова система прийняття на роботу професорсько-викладацького складу, проти якої АН ВШ України виступала з перших кроків її впровадження. І справді, чи може в таких умовах існувати в вищому навчальному закладі думка, відмінна від думки ректора, який  підписує контракт. Я думаю, що на протязі останнього року вища школа не дорахувала багатьох думаючих інакше, ніж ректор, людей. А ще в давні часи  було відомо, що тільки в суперчці народжується істина.

Слід відмітити, що минулий рік був пов’язаний і з певними надіями на покращення ситуації в науці та з її реформуванням.  Працювала Державна комісія по реформуванню науки, створена указом Президента України, в лютому була проведена Всеукраїнська нарада вчених країни. В результаті створена Рада з науки при Президенті країни, створено нове Міністерство з науки та технологій.  До аналізу впливу цих заходів на стан науки в вищій школі я ще повернуся в моїй доповіді.

                       

                               Робота Президії Академії

За звітний період відбулося 14 засідань Президії та Бюро Президії, одне з яких було виїзним і проводилось в м. Львові. На цих засіданнях  було розглянуто більше 60 різних питань, пов’язаних з роботою Академії.

Серед них, перш за все, хотілось би відмітити питання, пов’язані з роботою Державної комісії по реформуванню науки та результатами Всеукраїнської наради вчених. Президія підготувала та надіслала до Комісії свої пропозиції, які включали такі положення: переорієнтацію на науку в вищих навчальних закладах, реорганізацію державних академій, введення рейтингу для наукових установ, відновлення мотивації наукової діяльності, зміну принципів фінансування науки, використання всіх резервів, включаючи громадські академії, реорганізація органів державного управління наукою. На жаль, ці пропозиції були проігноровані і навіть на Всеукраїнській нараді вчених Президенту нашої Академії не дали слова для їх обґрунтування. Частково прийнятими можна було б вважати створення Ради з питань науки при Президенті країни та створення нового міністерства. Але ми пропонували створити Раду шляхом  обрання вченими країни, а не адміністративним призначенням, та створити Міністерство науки та вищої освіти, яке б ліквідувало розрив між наукою та освітою. Після проведення Всеукраїнської наради вчених  Президія направила Президенту країни листа з обґрунтуванням своєї позиції та проханням про особисту зустріч з керівництвом  Академії. Але на цей лист немає відповіді до сьогоднішнього дня.

Другим важливим питанням, яке розглядала Президія, були зауваження  до проекту закону про державну політику  в галузі науки. На здивування в цьому проекті не було ні науки вищої школи, ні взагалі вченого як творця науки. І взагалі, можна було подумати, що цей закон створений в УРСР, а не в умовах розбудови демократичного суспільства. Ці зауваження були направлені до Комісії Верховної Ради з питань науки та освіти та обґрунтовані у виступі Президента Академії на засіданні цієї комісії.

Велика робота проводилась Президією по встановленню контактів з міністерствами, які мають вищі навчальні заклади і, зокрема, Міносвіти. Так для Міносвіти були підготовлені та направлені пропозиції по складу експертних рад, перелік запропонованих Академією наукових програм, пропозиції по керівництву експертних рад  та інші документи. На жаль, практично нічого з цих пропозицій Міносвіти не врахувало, замість  цього в Міносвіти були створені експертні ради, склад яких викликає дуже багато питань.    Наприклад, дехто з голів цих рад взагалі невідомий вченим даної спеціальності, а дехто не працює в вищій школі. І взагалі, цим актом Міносвіти  створило орган, який був створений нашою Академією ще три роки тому, і який у створеному міністерством вигляді не матиме практичного впливу на науку в вищій школі. Справа в тому, що сьогодні Міносвіти не має коштів, щоб проводити конкурси наукових робіт. Якщо це все таки буде зроблено, то по науці в Міносвіти буде нанесений ще один, і може й останній удар.

Президія разом з науковими та регіональними відділеннями проводила пошук нових ефективних форм роботи. І тут перш за все треба відмітити роботу по організації Південного відділення академії. Організація цього відділення, в яке будуть входити регіональні наукові відділення, була підтримана Радою ректорів регіону (голова Ради - ак. Бородатий В.П.),  яка на своєму засіданні рекомендувала всім вищим навчальним закладам регіону стати колективними членами Академії, спиратись на наукові відділення Академії при плануванні  та проведенні наукової роботи, визначила відповідальні вищі навчальні заклади за організацію наукових відділень регіону. Зараз іде робота по організації Західного відділення  і є надія, що це підтримають ректори цього регіону.

    Другим прикладом нової форми роботи Академії є організація Академічного дому в м. Луцьку, який почав активну просвітницьку та видавничу роботу. І є надія, що це підтримають ректори цього регіону.

Продовжувала Президія і редакційно-видавничу діяльність. Так, вийшов в світ новий довідник “Академія наук вищої школи України”, в якому  представлені адреси та телефони всіх наукових та регіональних відділень, персонального складу академії та інше. Розпочата підготовка по виданню нового довідника “Академіки АН ВШ України”, куди б увійшли творчі біографії всіх обраних академіків.

В звітному році вийшло п’ять номерів “Інформаційного вісника АН ВШ України”, і за це треба подякувати редколегії (голова - ак. Дубина М.І., головний редактор - д.ф.н. Іванов В.Ф.). Зараз цей вісник почав друкувати не тільки офіційну хроніку, а й аналітичні матеріали. Зокрема, через вісник, а він надсилається до основних бібліотек України, ректорам вищих навчальних  закладів, в регіональні та наукові відділення, читач міг ознайомитись з невиголошеними промовами ак. Стріхи В.І. та ак. Кононенка П.П. на Всеукраїнській нараді вчених.

З червня цього року виходить як окреме видання газета “Український вчений”, одним з засновників якої є і наша Академія (головний редактор О. Коноваленко). В ній опубліковано багато важливих та цікавих матеріалів. Але на жаль, ми ще недостатньо активно підтримуємо нашу газету.

І, на завершення цього розділу звіту, мені б хотілось повідомити присутніх про створення Всеукраїнської асоціації академій наук (ВУААН).  На сьогоднішній день до її складу ввійшли 7  громадських академій, в тому числі і наша  Академія. Ця асоціація є консультативним органом і ставить за мету координувати діяльність наукових академій та обмін досвідом їх роботи.

 

 

Наукові здобутки Академії

 

В звітному році ми вдруге сформували науковий звіт Академії, який оснований на щорічних звітах наших академіків. Повний текст цього звіту виходить окремим виданням. Але в своїй доповіді я б хотів зупинитися на деяких прикладах та найбільш суттєвих результатах.

В галузі гуманітарних наук можна відмітити такі досягнення вчених Академії.

Відділення літератури, мови, мистецтвознавства та журналістики.  Слід тут перш за все відмітити дослідження проблем розвитку української, словянських та романо-германських мов, історії української та зарубіжної літератур, етнології, музико- та театрознавства, образотворчого мистецтва та журналістики. В рамках проведеної роботи підготовлено та опубліковано велику кількість монографій та наукових статей. Можна привести і конкретні приклади. Видані “Практична граматика української мови. Морфологія” (35,5 арк. ак. Загнітко А.П.), “Словник ділової людини” (23,3 арк. ак. Олійник О.Б.), “Хрестоматія з історії українського мовознавства” (25 арк.  ак. Кононенко В.І.), “Свою Україну любіть” (15 арк. ак. Кононенко П.П.), “Українська рукописна книга” (50 арк. ак. Запалія), “Взаємодія соціальних факторів та преси” (8 арк. ак. Москаленко А.З.). І це далеко не повний перелік опублікованих монографій.  В рамках наукової діяльності цього відділення проведено 5 Всеукраїнських та 2 Міжнародні наукові конференції  та велика кількість семінарів. І взагалі, слід відмітити, що такий широкий спектр досліджень в галузі мови, літератури та мистецтвознавства забезпечують тільки вчені вищої школи.

Відділення економіки проводило дослідження в таких напрямках: економічна теорія, економічне зростання та економічні коливання, ринкові механізми функціонування та регулювання економікою, фінанси, кредит і грошовий обіг та інші. За результатами досліджень опублікований ряд монографій, підручників та статей. Наприклад, ак. Головач А.В. опублікував підручник “Основи фінансового менеджменту”, ак. Покропивний С.Ф. видав лекції для магістрів з курсу “Підприємництво: стратегія та технологія”, ак. Литвин Ю.А. видав навчальний посібник “Бухгалтерський облік: основи теорії і методології” і. т. д. Слід особливо відмітити, що значна частина членів відділення залучалась до експертної роботи в адміністрації Президента України, Верховній Раді, Кабінеті Міністрів тощо.

Відділення історії, філософії та права в звітному році проводило дослідження в рамках наукового напрямку “Історія формування та розвитку української держави”. До основних здобутків тут слід віднести новий підхід до вивчення світогляду населення України в первісну добу  за археологічними джерелами,  обґрунтування нової концепції Руїни XVII століття, поглиблення вивчення історії боротьби за українську державність у XVIII столітті (ак. Грабовецький В.В., Черній , Слюсаренко А.Г. та інші). Філософи вели наукову діяльність в рамках програми “Людина, держава і суспільство в сучасних умовах”, де досліджувались такі  духовно-цілісністні пріоритети, як національна ідея, самовідданість, громадянське суспільство та правова держава (ак. Надольний І.Ф., Саух П.Ю., Андрущенко В.П. та інші). Юристи брали також участь в роботі по запровадженню нової Конституції (ак. Гончаренко В.Г., ак. Буткевич  В.Г. та інші). Слід особливо відмітити роботу по самоорганізації секції історії та методології освіти, науки і техніки, в роботі якої вже бере участь 235 науковців. І вже, мабуть, треба ставити питання про створення на базі цієї секції окремого відділення.

Вчені відділення проблем вищої школи розробляли важливі питання подальшого розвитку системи вищої освіти України на етапі становлення та розвитку її державних інститутів. За звітний період  відділенням проведені 2 Міжнародні наукові конференції, а також проведені Всеукраїнські науково-педагогічні читання.

Тепер коротко про роботу в звітному періоді відділень природничого профілю.

Вчені відділення біології проводили дослідження по 6 наукових напрямках. Серед них “Структура і функції вірусів та мікроорганізмів в біотехнологічних процесах та екологічних ситуаціях” (ак. Бойко А.Л., ак. Вінников А.І.),  “Наукові основи охорони біосфери” (ак. Чопик В.Г.), “Молекулярно-біологічні основи селекції, розмноження і конструювання організмів” (ак. Храпунов С.М.),  “Фізико-механічні і фізіологічні основи функціювання живих систем (ак. Зима В.Л.)  та інші. Вченими відділення опубліковано 9 підручників та наукових посібників. Вони також взяли участь в 15 Міжнародних наукових конференціях.

При відділенні хімії та хімічної технології  працювало 7 наукових секцій та 3 постійних наукових семінари. Велику увагу вчені відділення приділяли впорядкуванню української хімічної технології і номенклатури хімічних сполук, а також впорядкуванню термінології та правопису в галузі хімії. За наукові заслуги 6 академіків відділення отримали звання Соросівського професора.

У складі відділення наук про Землю  діяли дві секції : геології та географії, де проводилась робота з 14 наукових напрямків. Серед наукових результатів відділення, отриманих у 1996 році, можна відмітити розробку проблем будови та еволюції ранньодокембрійської земної кори на матеріалах Українського щита (ак. Кирилюк В.П.), вивчення промислових відходів як сировинної бази (ак. Городовий А.Ф.), систематизація мінералів Українських Карпат (ак. Матковський О.І.), розробка геолого-географічних моделей золотого зруднення Українського щита, розробка геологічних основ моніторінгу навколишнього середовища (ак.  Шищенко П.Г.) та багато інших. Вченими відділення видано також ряд підручників та монографій з питань геології та географії.

Відділення фізики та астрономії є одним з найбільших відділень Академії. Вчені цього відділення розробляли багато наукових напрямків. Серед них дослідження впливу опромінювання на кінетику і характер ближнього упорядкування та механізм радіаційно-стимульованої дифузії в твердих розчинах (ак. Петренко П.В.). В результаті запропоновано технологію обробки, яка значно продовжує термін роботи лопаток двигунів серійного виробництва. Можна також відмітити роботу по поліпшенню параметрів сонячних елементів на основі кремнію (ак. Стріха В.І.), вивчення залежності сталих та електронних параметрів металів від шорсткості поверхні спектроеліпсометричними методами (ак. Шайкевич І.А.), теоретичне дослідження структури зворотніх акустичних хвиль (ак. Кучеров І.Я.).

За звітній період у відділенні математики  найбільш вагомими були результати досліджень в теорії наближення функцій групою Дніпропетровських математиків-викладачів вузів: В.П.Моторним, М.Ф.Тіманом, В.Ф.Бабенко, А.А.Лігуном та ін. Зокрема, встановлено нові точні нерівності типу нерівності Колмогорова для функцій багатьох змінних. Розроблено також основи теорії многовидів у просторі Гільберта, цей розділ сучасної математики раніше майже не було представлено в Україні. Результати підсумовано в монографії Т.Банаха, Т.Радула та М.Зарічного “Absorbing Sets In Infinite-Dimensional Manifolds”, Mathematical Studies/ Monograph Series, v.1, VNTL Publishers, 1996.

Робота відділення інформатики, прикладної математики та обчислювальної техніки  велась у 8 напрямках. Так, наприклад, по напрямку теорія керування (ак. Бублик Б.М., ак. Наконечний) вчені працювали над розробкою методів оптимального керування системами з зосередженими та розділеними параметрами, по напрямку автоматизовані системи (ак. Молчанов О.А., ак. Михайлов В.С.) було розроблено математичне та програмне забезпечення  прогнозування та керування економічними процесами та інше. Слід особливо відмітити, що вчені відділення брали участь в роботі  інших Академій та Міжнародних організацій. Так ак. Бублик, Редько, Анісімов є член-кор. НАН України; ак. Анісімов, Бублик, Наконечний є академіками Міжнародної Академії комп’ютерних наук та інше.

Тепер коротко проаналізуємо наукову діяльність відділень технічного профілю.

Вчені загальнотехнічного відділення працювали в таких чотирьох наукових напрямках: прикладна геометрія та комп’ютерна графіка (ак. Михайленко В.Е.), основа створення механізмів багатофункціонального призначення (ак. Нагорняк), високоенергетична обробка матеріалів (ак. Соболєв), прикладна акустика (ак. Назаренко). В рамках тематики відділення проведено ряд міжнародних конференцій та налагоджені творчі контакти з зарубіжними фірмами ФРН, Франції, Китаю, Бразилії та Голандії.

Серед результатів, які отримані вченими фізико-технічного відділення можна відмітити такі. Дослідження проходження струму екстремально великої густини через кремнієві мікроструктури (ак. Добровольський В.М.), розробка напівпровідникових варикапів на основі структур метал-діелектрик-напівпровідник (ак. Шаповал), дослідження формування та властивостей простих періодичних структур в невпорядкованих напівпровідникових системах (ак. Кікінеші) та інші.

Вчені-матеріалознавці (відділення матеріалознавства) продовжували виконання своєї традиційної тематики. В результаті розроблена методика обробки даних із спектрометрії та інтенферометрії напівпровідникових матеріалів, яка дає можливість безпосередньо визначити дифракційні характеристики досконалості матеріалу, а також ступінь його деформації. Досліджувалися також процеси зварювання матеріалів, які б можна було використати як припай. Досліджено можливості зварювання спеціальних сталей  та жароміцних матеріалів. З даної тематики одержано кілька патентів.

Відділення металургії вело наукову роботу в 10 наукових напрямках. Основна робота вчених відділення була зосереджена на такому великому питанні як розвиток металургії України. Про актуальність та важливість розробок вчених відділення свідчить те, що ними зацікавились і встановлюють з ними контакти такі відомі зарубіжні фірми як Дженерал Моторс (ак. В.Шаповалов), Крупп, Тиссен (ак. С.Плісканівський), Маннесман (ак. В.Данченко), Сіменс і Тогенс (ак. Бойко В.). Так що ми відомі, і нас цінять у світі.

У відділенні енергетики дослідження проводились з проблем електричних станцій та підстанцій, електричних мереж та систем та інше. В результаті отримано багато важливих наукових результатів, частина яких отримана разом із колегами з Росії, Білорусії,  Казахстану, Польщі, Чехії, Угорщини та Німеччини.

Відділення механіки та машинобудування. В галузі механіки проводились дослідження динаміки механічних багатомасових систем із спадковою взаємодією, розробка основ різання надміцних волокнистих та аморфних полімірних композитів (ак. Горошко). В галузі машинобудування розроблена нова концепція конструктивної оптимізації двигунів масового виробництва та інше (ак. Шеховцов), нова кінетична теорія формування токсичних компонентів у викидах дизельних моторів (проф. Ледеченко) та інше.

Відділення проблем будівництва та архітектури працювало над проблемами ресурсозбереження у виробництві будівельних матеріалів, утилізації та регенерації відходів промисловості, технології ресурсозбереження, проблем екології, промислового регіону.

Відділення військових наук працювало у складі 3-х академіків і майже 50 членів відділення. За звітний період відділення організувало на базі Харківського військового університету наукову конференцію і два науково-технічні семінари.

У 1996 р. опубліковано 1 підручник і 17 наукових статей, одержано 1 міжнародний патент.

За науковим керівництвом членів відділення військових наук підготовлені 1 доктор наук і 7 кандидатів наук.

Основні зусилля відділення морських наук та технологій були зосереджені на вдосконаленні та створенні новітніх та комп’ютеризованих морських технологій. Для цього розвивались такі напрямки: гідромеханіка і теорія корабля; суднові енергетичні установки; технологія, організація та економіка суднобудування; суднова енергетика та інші. Відділення випускало також свій журнал “Суднова енергетика”.

Особливе місце в структурі нашої академії займають аграрне відділення та відділення фундаментальних проблем медицини.  До здобутків аграрного відділення в звітному році можна ввести виведення та районування нових сортів озимої пшениці (ак. Г.П.Жимела, ак. В.Ф.Сайко), картоплі нових сортів (ак. В.Г.Влох), вироблення рекомендацій по веденню сільського господарства в умовах різних форм господарювання (ак. Гудзь В.Г., Примак О.І., Зінченко, Упшаренко В.О., Салатенко В.Н.), виведені нові сорти овочевих культур та опрацьована технологія їх вирощування (ак. Барабаш О.Ю., ак. Болотських) та багато іншого. Ці результати в аграрній науці дають надію, що криза в сільському господарстві може бути подолана при відповідних економічних умовах.

І насамкінець про наукову діяльність нашого найбільшого відділення - відділення фундаментальних проблем медицини. В складі відділення працюють такі секції: педіатрія, терапія, хірургія, неврологія, нейрохірургія, генетика, анатомія та фізіологія. Аналізу наукової роботи цих секцій можна було б присвятити окрему велику доповідь. Але тільки два-три приклади. Так, можна відмітити розробку нових  методів хірургічного лікування захворювання органів серцево-судинної, дихальної систем та центральної нервової системи (ак. Тишко В.Ф., Цимбалюк В.Г та інші). Цінними є результати вивчення ефективності дії нових лікарських препаратів при таких серйозних захворюваннях як цукровий діабет, аритмія серця, шкіряних захворюваннях центральної нервової системи (ак. Челман, Бобров, Руденко та інші). Ну і ще можна відмітити створення нової вакцини для профілактики ротавірусних інфекцій у дітей.

Відділення прийняло в організації та проведенні 98 наукових конференцій, в тому числі і 42 Міжнародних, члени відділення опублікували 3265 наукових праць.

Ці та інші вагомі досягнення відображені в звітах наукових відділень. І навіть здається, що у науковців вищої школи проблем немає. Але це не так, бо ці досягнення є тільки відлунням минулих років і відображають скоріше високий рівень нашого наукового потенціалу. Реальні можливості  виконувати наукову роботу, крім може гуманітарних робіт, зменшились в десятки разів. Проте це буде видно лише в наступних звітах. Така специфіка та традиції звітів в науці.

 

Науково-організаційна робота наукових та регіональних відділень Академії

 

Звітний період був періодом звітів керівництва більшості наукових відділень та обрання їх нового керівного складу. Звіти та вибори пройшли в 17 з 21 наукових відділень. В більшості відділень на другий строк переобрані їх голови. Змінилось керівництво тільки 3 відділень. Головою відділення літератури, мови, мистецтвознавства обраний ак. Дубина М.І., головою відділення наук про Землю - ак. Продайвода та головою відділення матеріалознавства - ак. Носенко А.Е. Якщо не буде заперечень у учасників загальних зборів, то ця інформація є основою для затвердження результатів виборів голів наукових відділень.

Наукові результати та деякі форми діяльності відділень відображені в окремому розділі звітної доповіді. Тут хотілось би відмітити тільки розвиток нових форм роботи наукових відділень.

Так, відділення металургії вже другий рік підряд проводить конкурс і визначає десятку кращих, відділення хімії приймає активну участь в формуванні експертних рад ВАКу, відділення фундаментальних проблем медицини широко практикує проведення регіональної роботи та інше.

Найбільш активними з точки зору Президії є відділення фундаментальних проблем медицини, мови, літератури, мистецтвознавства та журналістики, хімії.

Мало активними є відділення військових наук, будівництва та архітектури та матеріалознавства. Проте ми сподіваємось на покращення їх роботи, зокрема із зміною керівництва відділення матеріалознавства та переїздом до Києва голови відділення військових наук.

Регіональні (обласні) відділення Академії створені в усіх областях України. Деякі з них (наприклад, Дніпропетровське, Закарпатське) організовані як юридичні особи з власними статутами.

Головною метою діяльності регіональних відділень є всебічне сприяння розвитку наукових досліджень, залучення до активної діяльності наукового потенціалу усіх регіонів України та вдосконалення на цій основі навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах.

У звітний період відбулося організаційне становлення роботи багатьох відділень. У Дніпропетровському, Закарпатському, Одеському, Донецькому, Львівському, Херсонському, Івано-Франківському регіональних відділеннях проведена значна робота у напрямку мобілізації науково-освітянських сил цих регіонів, зокрема, проведені заходи зорієнтовані на вироблення регіональної політики розвитку науки, планування і проведення експертизи наукових проектів і програм, впровадження результатів наукових досліджень у виробництво і процес, залучення до Академії колективних членів, проведення наукових (у тому числі, і міжнародних) конференцій, семінарів, залучення позабюджетних коштів, здійснення видавничої діяльності, рекомендації до виборів нових дійсних членів Академії тощо.

Наприклад, можна відмітити цікавий досвід Черкаського регіонального відділення (голова - ак. Губар С.І.). При відділенні на громадських засадах створена лабораторія економічних стратегій, в якій проводиться значна наукова і науково-організаційна робота, організовано товариство менеджерів імені Генрі Форда, орієнтоване на вивчення і впровадження в українську ділову практику кращих світових досягнень і підготовку національної молодої менеджерської еліти, Малу академію бізнесу, в якій навчається понад 100 осіб, кредитну спілку “Коло” та ін.

Та не всі регіональні відділення справляються зі своїми завданнями. Якщо Харківське (голова - ак. Лобойко О.Я.), Дніпропетровське (голова - ак. Таран-Жовнір Ю.М.), Херсонське (голова - ак. Ушкаренко В.О.), Закарпатське (голова - ак. Сливка В.Ю.), Чернівецьке (голова - ак. Ткач М.В.), Луганське (голова - ак. Коняєв О.М.), Одеське (голова - ак. Білоус В.М.), розгорнули широку діяльність, всіляко допомагають науковим відділенням в їх роботі, в координації науково-практичних досліджень вчених регіону, то про Житомирське (голова - Ляшенко Б.М.), Сумське (голова - Куліш В.В.), Тернопільське (голова - ак. Фіцула М.Т.), Кіровоградське (голова - проф. Кондратець В.О.), Запорізьке (голова - проф. Толок В.О.), Івано-Франківське (голова - ак. Крижанівський Є.І.) та ін. практично не чути.

В 1996 році були проведені також чергові вибори академіків АН ВШ України. Було оголошено 38 вакансій по 17 наукових відділеннях. Середній конкурс становив 2 чол. на місце, що приблизно відповідає показникам минулих років. Проте цей конкурс був неоднаковим для різних відділень. Найбільший конкурс був на аграрне відділення, відділення економіки, біології, літератури, мови та журналістики. Деякі відділення, наприклад, фізики та астрономії, загально-технічне, військових наук взагалі не мали конкурсу. І це недоробка наших наукових відділень та Президії. Ми погано інформували вчених. В дійсності, кількість бажаючих значно перевищує кількість поданих заяв, про що свідчать численні звернення вчених після закінчення строків висування кандидатур.

Про персональний склад обраних академіків буде окреме питання в порядку денному, і я його не торкаюсь в доповіді.

 

Завдання Академії

 

Як вже було сказано у вступній частині звітної доповіді, вища школа знаходиться в критичному стані. То хто ж може виступити її захисником? Міносвіти та інші міністерства, що мають вищі навчальні заклади, знаходяться в процесі постійної реорганізації та скорочення і зайняті внутрішніми проблемами. Більш того, деякі міністерства виступають рупором сил, які не зацікавлені в збереженні сьогоднішнього потенціалу вищої школи.

Ректори вищих навчальних закладів, серед яких багато кваліфікованих та достойних людей, опинились в умовах, коли їх голос на захист вищої школи хоча і звучить, але не досить переконливо. Та й хіба може бути переконливим голос, коли особисто ректори знаходяться в більш вигідному становищі, ніж раніш?

Тому єдиною силою, здатною професіонально захистити вищу школу, є на сьогодні професорсько-викладацький та науковий склад вищої школи, а її єдиною організованою структурою на сьогодні є Академія наук вищої школи. Тому перше наше завдання не дати вмерти вищій школі України.

Ми мусимо для цього використати всі свої можливості. І зокрема, потрібно продовжити роботу по державному визнанню нашої Академії як структури, метою якої є підняття рівня науки в вищій школі, єднання науки та навчального процесу, а також впровадження нових наукових стосунків. В кінці року з’явились певні надії, що після провалу адміністративного шляху реформування науки, який наша Академія передбачала з самого початку, в керівних органах країни знову стали уважніше ставитись до наукових організацій нового типу.

Другим напрямком нашої роботи мусить бути міжнародне утвердження нашої Академії. І правильно роблять ті наукові відділення, які на основі свого міжнародного авторитету залучають та й обирають до свого складу як почесних академіків іноземців. Це треба активно поширювати і використовувати.

В зв’язку з реальною ситуацією, коли загальні зібрання вчених однієї спеціальності стають економічною проблемою, треба розвивати і далі розвивати регіональній принцип роботи. І тут треба уважно проаналізувати і розповсюджувати досвід організації Південного відділення Академії, про який вже говорилось раніше.

І нарешті, нам треба продовжувати роботу з конкретними вищими навчальними закладами. І хоча кількість колективних членів Академії перевищила 70, справді активними є лише біля 10 вищих навчальних закладів. Нам треба найти спільну мову з ректорами вищих навчальних закладів, оскільки у нас спільна мета і місце роботи. І тут треба підвищити роль регіональних відділень, бо кому, як не їм, ближчі вищі навчальні заклади регіону.

На завершення дозвольте висловити надію, що найближчим часом в нашій країні розум та освіта стануть справді потрібними та вагомими.

 

 

На початок