ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України

10 березня 1993 р.

Cвідоцтво №422

 

Погоджено зі змінами та

доповненнями

21 березня 2000 р.

01 червня 2004 р.

 

Зареєстровано зі змінами та

доповненнями

19 липня 2006 р.

 

Зареєстровано зі змінами та

доповненнями

Наказ від 05 лютого 2008 р.

№ 175/5

 

Зареєстровано зі змінами та

доповненнями

Наказ від 10 січня 2012 р.

№ 34

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами АН ВШ України

27 листопада 1992 р.

 

 

Затверджено зі змінами та доповненнями

Загальними зборами АН ВШ України

18 грудня 1999 р.

17 квітня 2004 р.

15 грудня 2007 р.

 

 

Затверджено зі змінами та доповненнями

Конференцією АН ВШ України

08 квітня 2006 р.

21 травня 2011 р.

 

 

 

Затверджено зі змінами та доповненнями

Конференцією АН ВШ України

28 листопада 2016 р.

 

 

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ


 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Академія наук вищої школи України (надалі - Академія) є громадською науковою неприбутковою організацією, яка у відповідності до Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про вищу освіту» об'єднує вчених вищих навчальних закладів для сприяння в проведенні фундаментальних і прикладних досліджень у галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, обміну науковим та педагогічним досвідом, захисту їх фахових інтересів.

1.2. Академія працює на засадах демократичного самоврядування, колегіального керівництва та гласності і керується у своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Академія у своїй діяльності співпрацює з центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, з іншими державними органами, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, науковими інститутами Національної академії наук України і галузевими та іншими науковими державними й недержавними установами.

1.4. Академія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має своє майно, веде самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, має круглу печатку і штамп зі своєю повною назвою, зразки яких затверджуються Президією Академії.

Академія має емблему, яку затверджує Президія Академії і яка реєструється в установленому законодавством порядку.

1.5. Діяльність Академії поширюється на територію України.

1.6. Повне найменування Академії українською мовою – Академія наук вищої школи України.

Скорочене найменування українською мовою – АНВШ України.

Повне найменування англійською мовою – Higher School Academy of Sciences of Ukraine.

 

 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

 

2.1. Головною метою діяльності Академії є всебічне сприяння розвитку наукових досліджень та вдосконалення на цій основі навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України.

2.2. Для досягнення мети Академія розв'язує такі завдання:

бере участь у формуванні наукової політики в галузі фундаментальних та прикладних досліджень з основних напрямків гуманітарних, природничих і технічних наук;

бере участь у координації наукових досліджень, що виконуються у вищих навчальних закладах країни, проведенні експертизи наукових програм (проектів) та результатів їх виконання;

сприяє вихованню наукової еліти, яка керується принципами наукової об'єктивності, демократичності та етики;

сприяє піднесенню рівня української науки та її інтеграції зі світовою;

сприяє найповнішому використанню наукового потенціалу вищих навчальних закладів в інтересах розвитку освіти і науки України.

 

Ш. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

 

3.1. Для досягнення мети та завдань Академія відповідно до закону здійснює таку діяльність:

бере участь у визначенні основних напрямків наукових досліджень у вищих навчальних закладах України;

надає рекомендації та пропозиції для органів державної влади, вищих навчальних закладів, наукових установ;

створює наукові ради, товариства, асоціації та інші структури Академії;

бере участь у проведенні наукових досліджень, сприяє підготовці та постійному підвищенню кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників;

сприяє впровадженню наукових досягнень у навчальний процес;

сприяє використанню результатів наукових досліджень на практиці;

здійснює обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;

проводить наукові сесії, з'їзди, конференції та наради;

сприяє встановленню зв'язків вчених вищих навчальних закладів України зі вченими інших країн, співпрацює з іноземними та міжнародними організаціями, може входити як колективний член до міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, товариств відповідно до законодавства України;

захищає відповідно до закону інтереси своїх членів, інших науковців, які працюють у вищих навчальних закладах;

проводить відповідно до закону видавничу діяльність (засновує друковані періодичні видання, друкує наукові збірники, проспекти, монографічні праці, щорічники, наукові записки тощо);

утворює відповідно до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» тимчасові наукові колективи, науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації, засновує наукові установи.

 

IV. ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМІЇ

 

4.1. Членство в Академії є індивідуальним.

4.2. Членами Академії є академіки й почесні академіки, а також наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, які мають науковий ступінь доктора наук, визнають Статут Академії та активно працюють в одному з її наукових Відділень.

Академіками обираються провідні наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, а також наукові працівники наукових установ, які працюють у вищих навчальних закладах, доктори наук, професори, котрі створили наукові школи, збагатили науку визначними працями.

Почесними академіками обираються українські та іноземні вчені, які збагатили науку працями першорядного значення, створили загальновизнані наукові школи та зробили значний внесок у розвиток освіти.

Академіки і почесні академіки обираються довічно. Вони можуть припинити членство в Академії за власним бажанням, шляхом подання відповідної заяви на адресу Президії Академії. 

4.3. Порядок виборів академіків та почесних академіків визначається Положенням, яке затверджується Президією Академії.

4.4. Члени Академії, які представляють одну або декілька споріднених галузей науки, об'єднуються у відповідне наукове Відділення для вирішення завдань статутної діяльності Академії.

4.5. Члени Академії мають право:

брати участь у розв'язуванні всіх питань діяльності Академії;

брати участь у виборах академіків;

бути обраними до керівних органів Академії;

користуватися підтримкою Академії у своїй науковій та навчальній діяльності;

на підставі особистої заяви добровільно виходити з членів Академії.

Крім того, академіки та почесні академіки мають право:

висувати кандидатів в академіки та почесні академіки;

на першочергову публікацію своїх праць у виданнях Академії.

4.6. Академіки зобов'язані:

активно сприяти виконанню цілей та завдань Академії;

бути прикладом у науковій роботі, науковій об'єктивності та демократичності;

сплачувати членські внески.

4.7. У випадку грубого порушення положень цього Статуту, здійснення вчинків, які грубо порушують наукову і загальнолюдську етику й завдають шкоди Академії, Загальні збори (Конференція) мають право виключати академіків і почесних академіків зі складу Академії.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ

 

5.1. У складі Академії можуть створюватися обласні (регіональні) Відділення.

Обласні (регіональні) Відділення Академії створюються за територіальною ознакою відповідно до чинного адміністративно-територіального поділу України. Ініціатива створення обласних (регіональних) відділень може належати членам Академії, які проживають і працюють  у межах відповідної області (регіону). Рішення про проведення установчих Загальних зборів обласного (регіонального) відділення ухвалюється Президією Академії.

У разі реєстрації місцевими органами державної влади обласні (регіональні) Відділення Академії набувають статусу юридичної особи. В своїй діяльності вони керуються власними статутами (положеннями), які ухвалюються на Загальних зборах Відділення і затверджуються Президією Академії. Статути (положення) обласних (регіональних) Відділень повинні відповідати Статуту Академії, основній меті і напрямкам її діяльності.

5.2. Вищим органом обласного (регіонального) Відділення є Загальні збори членів Відділення, які проводяться не рідше одного разу на рік.

5.3. Академія створює також наукові Відділення, до складу яких входять всі члени Академії з відповідного наукового напрямку (групи споріднених напрямків). У своїй діяльності вони керуються окремим Положенням, яке затверджується Президією Академії.

5.4. Загальні збори обласних (регіональних) та наукових Відділень Академії відповідно до її Статуту:

беруть участь у координації фундаментальних та прикладних досліджень, що здійснюються ученими Академії;

подають пропозиції до Президії Академії про різні аспекти статутної діяльності Академії;

подають пропозиції про вакансії академіків;

подають пропозиції щодо кандидатур на здобуття академічних нагород;

координують науково-дослідні роботи вчених Академії в межах регіону;

звітують про науково-організаційну діяльність за рік;

формують делегації на Загальні збори (Конференцію) Академії.

Бюро обласного (регіонального) та наукового Відділення є робочим органом, який діє між Загальними зборами Відділення. Бюро обласного (регіонального) Відділення та його голова, бюро наукового Відділення та його академік-секретар обираються Загальними зборами відповідного Відділення на три роки.

В межах об'єднання декількох обласних (регіональних) Відділень можуть створюватися регіональні наукові центри Академії, які організовують свою роботу в рамках секцій відповідних наукових Відділень. Ініціатива створення регіонального наукового центру може належати обласним (регіональним) відділенням, які планують увійти до складу цього наукового центру. Рішення про створення регіонального наукового центру ухвалюється Президією Академії, яка ухвалює положення про такий центр.

5.5. Органом управління Академії є Загальні збори (Конференція), а в період між їх проведенням - Президія Академії на чолі з Президентом.

5.6. Загальні збори є вищим органом Академії. У Загальних зборах із правом ухвального голосу беруть участь академіки, а з правом дорадчого голосу - почесні академіки, а також учені, доктори і кандидати наук, які працюють у наукових та регіональних відділеннях Академії. 

У разі необхідності замість Загальних зборів за рішенням Президії може скликатися Конференція Академії. Порядок делегування академіків на Конференцію від регіональних та наукових відділень встановлюється Президією. Конференція може розглядати й вирішувати всі питання, віднесені цим Статутом до компетенції Загальних зборів.

5.7. Загальні збори (Конференція) Академії:

обговорюють наукову політику Академії та формують відповідні рекомендації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, наукових установ;

заслуховують доповіді з актуальних проблем наукової та науково-організаційної діяльності Академії;

затверджують результати виборів академіків;

обирають Президію Академії у складі Президента, першого віце-президента, віце-президентів, Головного ученого секретаря та членів Президії;

обирають Контрольно-ревізійну комісію Академії;

заслуховують звітні доповіді Президії та Контрольно-ревізійної комісії і ухвалюють рішення за звітами;

вносять зміни та доповнення до Статуту Академії.

5.8. Загальні збори (Конференція) скликаються за рішенням Президії не рідше одного разу на рік. У разі необхідності Президія може скликати позачергові Загальні збори (Конференцію). Збори вважаються правочинними, якщо для роботи в них зареєструвалися більше половини академіків, а Конференція, - якщо для роботи в ній зареєструвалися більше половини академіків, делегованих відділеннями Академії.

На Загальних зборах (Конференції) рішення з усіх питань, окрім спеціально визначених цим Статутом, ухвалюються простою більшістю голосів від числа академіків, які зареєструвалися для участі в зборах (Конференції).

5.9. У період між Загальними зборами (Конференціями) керівництво діяльністю Академії здійснює Президія.

Президія обирається на три роки і продовжує виконувати свої обов’язки до моменту обрання нового складу Президії. У разі дообрання нових членів Президії термін їх повноважень обмежується терміном повноважень усієї Президії.

Члени Президії здійснюють свою діяльність на громадських засадах. За активну діяльність вони можуть бути відзначені грошовою винагородою, розмір якої в кожному конкретному випадку встановлюється Президією.

5.10. Президія звітує щодо здійсненої роботи перед кожними черговими Загальними зборами (Конференцією). У разі визнання роботи Президії незадовільною за рішенням понад 2/3 учасників зборів (Конференції) може бути проведено позачергове переобрання всього складу Президії, або окремих її членів.

5.11. Чергові засідання Президії Академії скликаються не рідше одного разу на два місяці, а позачергові - за ініціативою Президента Академії. Засідання Президії є легітимними, якщо на них присутні більше половини членів Президії. Рішення Президії приймаються відкритим або таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії.

5.12. Президія Академії:

·        координує наукові дослідження, виконувані науковцями Академії;

·        розробляє і затверджує плани роботи Академії та контролює їх виконання;

·        затверджує склад наукових рад з окремих наукових напрямків;

·        встановлює академічні нагороди за видатні наукові досягнення та ухвалює рішення про нагородження ними;

·        затверджує зразки печатки, штампу та іншої атрибутики Академії;

·        затверджує кошторис Академії;

·        встановлює перелік та затверджує персональний склад обласних (регіональних) і наукових відділень Академії, ухвалює рішення про створення та ліквідацію обласних (регіональних) і наукових відділень, регіональних наукових центрів, затверджує положення про регіональні наукові центри;

·        призначає виконувачів обов’язків голів обласних (регіональних) Відділень та академіків-секретарів наукових Відділень на період до проведення загальних зборів відповідних відділень; 

·        встановлює розмір членських внесків;

·        здійснює інші повноваження, визначені цим Статутом.

У разі необхідності Президія може створювати робочий орган – Бюро Президії, порядок роботи якого визначається положенням, затвердженим Президією.

Роботою Президії та її Бюро керує Президент, а за його відсутності - перший віце-президент.

5.13. Президент Академії:

головує на засіданнях Загальних зборів (Конференції) та Президії і підписує їх протоколи;

вносить на розгляд Загальних зборів (Конференції) кандидатури для обрання першого віце-президента, віце-президентів, головного вченого секретаря, членів президії;

представляє Академію у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами;

від імені Президії Академії (без доручення) підписує угоди, договори, заяви тощо;

відповідає за майно Академії і є розпорядником її коштів;

забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Академії;

виконує інші функції, які випливають з цього Статуту та чинного законодавства і не належать до визначених цим Статутом повноважень Загальних зборів і Президії.

5.14. Перший віце-президент виконує обов’язки Президента на його доручення і в разі його відсутності з поважних причин.

Віце-президенти виконують на доручення Президента окремі його функції, допомагають йому в його роботі.

Головний учений секретар Академії відповідає за облік і діловодство Академії, реалізацію рішень Президії, координацію роботи органів Академії в рамках вимог цього Статуту.

5.15. Контрольно-ревізійна комісія Академії вивчає порядок витрачання коштів Академії і виступає зі звітом про правильність виконання затвердженого Президією кошторису перед Загальними зборами (Конференцією). Члени Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути одночасно членами Президії.

5.16. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Академії можуть бути оскаржені членом (членами) Академії. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Академії або членів Президії Академії можуть бути подані до Президії Академії або винесені на розгляд Загальних Зборів (Конференції). У разі незгоди із рішенням Президії Академії щодо скарги, або іншим рішеннями, діями чи бездіяльністю Президії Академії член (члени) Академії можуть оскаржити їх на Загальних зборах (Конференції) Академії.

 

VI. ПРАВА АКАДЕМІЇ

 

6.1. Академія здійснює господарську діяльність шляхом створення установ, організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства відповідно до чинного законодавства та виключно з метою використання доходів від цієї діяльності для досягнення мети та вирішення завдань Академії, визначених цим Статутом.

6.2. Академія має право одержувати кредити, благодійні та спонсорські внески від українських та іноземних юридичних осіб, громадян та осіб без громадянства.

6.3. Академія взаємодіє з політичними партіями, профспілковими організаціями, громадськими об'єднаннями, релігійними організаціями, екологічними й оздоровчими організаціями і фондами, в тому числі іноземними, іншими юридичними та фізичними особами, які своєю діяльністю сприяють реалізації завдань Академії.

6.4. Академія відповідно до законодавства може створювати наукові установи та вищі навчальні заклади, здійснювати підвищення кваліфікації фахівців, підготовку науково-педагогічних кадрів, направляти їх за кордон для ознайомлення з досвідом організації та діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, громадських організацій, збирання ділової інформації, участі в наукових конгресах, конференціях, симпозіумах, виставках, творчих зустрічах для встановлення ділових контактів тощо.

 

VII. МАЙНО ТА КОШТИ АКАДЕМІЇ

 

7.1. Майно та кошти Академії складають фінансові та інші внески організацій, підприємств, громадян України та інших країн, юридичних осіб, зокрема:

вступні та річні внески членів Академії;

добровільні та благодійні пожертвування;

інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

7.2. Внески до фондів Академії можуть здійснюватися грошима, матеріальними цінностями та послугами.

7.3. Майно і кошти Академії перебувають у її повному розпорядженні та використовуються на здійснення завдань статутної діяльності Академії.

7.4. Академія, створені нею установи, підприємства та організації можуть мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, майно виробничого, культурно-освітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Академії.

У власності Академії можуть бути також видавництва, інші підприємства, створювані за рахунок коштів Академії.

7.5. Академія є власником майна, яке їй належить.

7.6. Академія встановлює розмір та форму використання коштів у відповідності до вимог законодавства і цього Статуту. Структура та кошторис використання коштів затверджуються Президією Академії.

7.7. Витрати, пов'язані з діяльністю Академії та утриманням її апарату, здійснюються за рахунок коштів Академії.

7.8. Доходи (прибутки) або майно Академії не підлягають розподілу між її засновниками або членами, посадовими особами Академії та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена Академії, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

7.9. Доходи та майно Академії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Академії, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності Академії.

7.10. Академія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Академії не несуть відповідальності за зобов’язаннями Академії.

 

VIII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

8.1. Академія та створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до державного бюджету платежі в порядку і обсягах, передбачених законодавством.

 

IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

 

9.1. Припинення діяльності Академії здійснюється шляхом її реорганізації або саморозпуску. У разі саморозпуску Академії її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів (Конференції) Академії на статутні або благодійні цілі іншій (кільком іншим) громадським науковим організаціям, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

9.2. Реорганізація Академії проводиться за рішенням Загальних зборів (Конференції). У разі реорганізації Академії її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

9.3. Саморозпуск або реорганізація Академії можливі у випадках:

прийняття відповідного рішення Загальними зборами (Конференцією) Академії, що ухвалюється не менш як ¾ голосів академіків, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах (Конференції);

за рішенням суду;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством.