Описание: kruglyak_photo_400Кругляк Юрій Олексійович.

Відомий учений у галузі квантової фізики й квантової хімії, доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН вищої школи України з 1994 р. (відділення фізики і астрономії).

Народився 14 лютого 1937 р. в м. Харкові.  У 1959 р. закінчив фізичний та хімічний факультети Харківського університету по кафедрах теоретичної фізики та фізичної хімії і там же навчався в аспірантурі.

У 1960 – 1961 рр. упродовж року стажувався в Комп'ютерному центрі Технологічного інституту Кейса у Клівленді, США. У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену квантової теорії сольватації іонів, і того ж року очолив лабораторію квантової хімії  Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР. У 1969 р. в Ленінградському університеті захистив докторську дисертацію, присвячену квантовій теорії спряжених систем у парамагнітному стані. В 1971 – 1979 рр. обіймав посаду завідувача створеного ним відділу квантової механіки молекул в Інституті теоретичної фізики АН УРСР. В 1979 – 1981 рр. працював професором Одеського державного університету ім. І. І. Мечнікова. В 1981 – 1989 рр. обіймав посаду професора кафедри фізики Одеського технологічного інституту ім. М. В. Ломоносова. В 1989 – 1998 рр. створив і очолював кафедру молекулярної електроніки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. З 1998 р. обіймає посаду професора кафедри інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету.

Вже в аспірантурі склався головний напрям наукових інтересів Ю. О. Кругляка – фізика атомів і молекул та квантова хімія. У 1962 р. у головному американському комп'ютерному журналі «Communications of the Association for Computing Machinery»  публікуються його 4 алгоритми обчислення атомних і молекулярних інтегралів квантової хімії. У 1965 і 1966 роках видаються його перші дві книги – два томи таблиць інтегралів квантової хімії. У київський період з 1963 по 1979 роки Ю. О. Кругляком, його співробітниками і колегами створюється перший в СРСР пакет комп'ютерних алгоритмів і програм, що забезпечили швидкий розвиток квантової хімії і квантової біології в Україні. Зокрема, Ю. О. Кругляком розроблений метод конфігураційної взаємодії в представленні вторинного квантування, що дозволив вперше отримати точні розв’язки для модельних гамільтоніанов cпряжених систем. Під керівництвом Ю. О. Кругляка та за його участю   М. Д. Долгушин злагодив першу в СРСР комп'ютерну програму для чисельного розв’язування молекулярного рівняння Шредінгера з перших принципів ab initio. Розроблені Ю. О.Кругляком або при його участі методи і алгоритми розв’язування рівняння Шредінгера для атомів і молекул опубліковані в 1967 і 1969 рр. в двох колективних монографіях у видавництві «Наукова думка» під егідою Інституту кібернетики та Інституту фізичної хімії АН УРСР.

Після переїзду до Одеси в 1979 р. Ю. О. Кругляк включається в педагогічну роботу. В 1989 р. проводить в Одесі I Всесоюзну нараду по молекулярній електроніці і створює кафедру молекулярної електроніки в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова. Відтоді всі наукові інтереси Ю. О. Кругляка зосереджені на нанофізиці, наноелектроніці і молекулярній електроніці. Зокрема, він розвинув квантово-механічну теорію одноелектронного одномолекулярного польового транзистора на молекулі бензолу та виконав чисельні розрахунки такого транзистора, розробляє основи наноелектроніки та спінтроніки в концепції «знизу – вгору», базуючись на методі нерівноважних функцій Гріна. В 2015 році видав монографію «Наноелектроніка знизу – вгору».

Підготував 8 докторів наук та 14 кандидатів наук. Є автором понад 400 наукових статей та 6 наукових монографій в галузі розробки та застосування математичних і комп'ютерних методів у квантовій фізики і хімії. Ю. О. Кругляк є одним із засновників української школи квантової хімії.

У 1994 р. Ю. О. Кругляка було обрано академіком АН вищої школи України по фізико-технічному відділенню, а зараз він є дійсним членом по відділенню фізики і астрономії. Він є також активним членом Українського фізичного товариства.