Бойчук Тарас Миколайович

Відомий вчений-медик. Доктор медичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2010 р.

Народився 17.03.1966 р. в с. Луківці Вижницького р-ну Чернівецької обл. У 1989 р. закінчив Чернівецький державний медичний ін-т за спеціальністю «лікувальна справа». У 1989–1993 рр. – завідувач лабораторії гігієни води та санітарної охорони водойм НДІ медико-екологічних проблем (м.Чернівці). У 1993–2003 рр. – асистент, асистент, доцент, професор кафедри медичної біології та генетики Буковинського ДМУ. У 2000–2001 рр. – декан медичного ф-ту №3 БДМУ. У 2001–2003 рр. – декан медичного ф-ту №1 БДМУ. У 2004–2007 рр. – заступник начальника Управління (в подальшому, у зв’язку з реорганізацією, – відділу) освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України. З 2007 р. – ректор Київського медичного ун-ту Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри нормальної фізіології та медичної біології. Кандидат медичних наук з 1995 р. Доктор медичних наук з 1999 р.

Автор 102 наукових праць, в тому числі 6-х навчальних посібників.

Підготував трьох кандидатів наук, одного доктора наук.

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України (2000, 2005), Подякою Кабінету Міністрів України (2004), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009), премією ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради, Почесним знаком «За розбудову освіти» (2009), грамотами Чернівецької міської ради та Буковинської державної медичної академії.

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць доктора медичних наук, професора Бойчука Тараса Миколайовича

 

НАЗВА

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг у сторін-ках

Співавтори

1.      

Гигиеническая и токсикологическая характеристика 3-феноксибензилтри-этиламмония хлорида

Друк.

Гигена и санитария.-1992.-№3.-С.10-11.

2

Проданчук Н.Г.

Дейнека С.Є.

2.      

Изменение удельной  электропроводности сыворотки крови белых крыс как критерий гигенического нормирования

Друк.

Материалы Всесоюзн. конф. "Актуальные вопросы использо­ва­ния лабораторных животных в медико-биологических экспе­риментах"/ Тез. докл. –Черновцы, 1992.-С.48.

1

Билоокий В.В.

3.      

Використання методів біотестування для інтег­ральної оцінки токсич­нос­ті питної води в м.Чернівці

Друк.

Матеріали Міжна­род­ної наук. конф. "Навколишнє сере­довище і здо­ров’я"/ Тези допові­дей.-Чернів­ці, 1993.-С.201.

1

 

4.      

Хронобіологічні критерії токсичної дії хімічних речовин

Друк.

Матеріали Міжна­род­ної наук. конф. "Навколишнє сере­довище і здо­ров’я" /Тези допові­дей.-Чернів­ці, 1993.-С.66.

1

 

5.      

Новые методические подходы оценки качест­ва питьевой воды насе­ленных мест методом биотестирования

 

 

Друк.

Материалы Между­народной конф. "Экологическая безопасность горо­дов" /Тез. докл.-     С-Пб, 1993.-С.119.

1

 

6.      

Порівняльна характерис­тика токсичної дії спо­лук цезію для гідробіон­тів та теплокровних тварин

Друк.

Матеріали Міжна­родної науково-практичної конф. “Екологічні основи оптимізації режиму охорони і викорис­тання при­род­но-заповідного фонду”/ Тези допов.-Рахів, 1993.-С.238.

1

Довганюк Л.І.

7.      

Гигиени­чес­кое нормиро­ва­ние хлоргидрата мети­ло­вого эфира глицина в воде водоемов хозяйст­венно-питьевого водо­пользования

Друк.

Гигиена населен­ных мест.-1992.-вып.31.-С.32-35.

4

Проданчук Н.Г.

Дейнека С.Е. Довганюк Л.И.

8.      

Особливості змін внут­рішніх органів при інток­сикації йодидом цезію в залежності від функціонального стану шишкоподібного тіла

Друк.

В кн.: Вчені Букови­ни – народній охоро­ні здоров’я /Матер. конф. присвяченої 50-річчю Черні­вець­кого медінституту.-Чернівці, 1994.-С.64-65.

1

 

9.      

Вплив шишкоподібного тіла на токсичність деяких сполук цезію

Друк.

Матер. міжнар. симпозіуму "Меди­ко-екологічні проб­леми охорони здо­ров’я в Україні".-Чернівці, 1994.-С.12-13.

2

 

10.            

Експериментальні дані про токсичність сполук цезію на організм

Друк.

Матер. міжнар. сим­позіуму "Медико-екологічні проблеми охорони здоров’я в Україні".-Чернівці, 1994.-С.13-14.

2

 

11.            

Біологічні ритми, їх виз­начення та використання в токсикологічних дослід­женнях

Друк.

Матер. наук. конф. "Молоді науковці – охороні здоров’я".-Чернівці, 1994.-С.9-10.

2

Ковальський С.В.

12.            

Використання альтерна­тивних моделей в меди­ко-біологічних дослід­женнях

Друк.

Матер. наук. конф. "Молоді науковці – охороні здоров’я".-Чернівці, 1994.-С.10-11.

2

Пішак В.П.

13.            

Добовий ритм електро­літ­урезу при цезієвій інтоксикації на фоні гіпер­функції шишко­подібного тіла

Друк.

Матер. XIV з’їзду фізіологіч­ного товариства ім.І.П.Павлова.- Київ, 1994.-С.210.

1

 

14.            

Лабораторна діагностика паразитарних інвазій

Друк.

Чернівці, 1996.-     229 с.

229

Пішак В.П.

15.            

Роль шишкоподібного тіла в регуляції струк­тур­­ного гомеостазу при екзогенній інтоксикації сполуками цезію

Друк.

Матер. наук конф. "Актуальні питання морфогенезу".-Чернівці, 1996.-С.253.

1

Пішак В.П.

16.            

Вплив світлового режи­му на реактивність організму

Друк.

Фізіологічний жур­нал.-1996.-Т42.-№3-4.-С.96.

1/0,5

Пішак В.П.

17.            

Хронобіологічні критерії адаптації

Друк.

Інформа­цій­на та негентропійна тера­пія.-1997.-№1.-С.26.

1

Пішак В.П.

18.            

Десинхроноз цирка­діан­ної організації системи гемостазу за умови хронічної інтоксикації малими дозами хлориду кадмію

Друк.

Матер. науково-прак­тичної конфе­ренції "Актуальні питання акушерст­ва та гінекології".-Чернівці, 1997.-С.33.

1

 

19.            

Особливості впливу ма­лих доз талію, кадмію і свинцю на хроноритми фібринолітичної актив­ності серця

Друк.

Галицький лік. віс­ник.-Т.4.-1997.-№4.-С.71-73.

3

 

20.            

Диференційний аналіз діяльності різних частин нефрону при кадмієвій інтоксикації

 

Друк.

Буковинський медичний вісник.-1997.-№1.-С.16-20.

5

Пішак В.П.

 

21.            

Хроноритми гемостазу при свинцевій інтоксика­ції

 

 

 

Друк.

Галицький лік. віс­ник.-Т.4.-1997.-№.3-4-С.107-110.

4

Пішак В.П.

22.            

Адаптивні перебудови хроноритмів функції нирок при тривалому впливі малих доз талію хлориду

 

Друк.

Вісник проблем біології і медицини.-1998.-№1.-С.59-68.

10

 

23.            

Біоритми тканинного фібринолізу

Друк.

Експериментальна фізіологія і біохімія.-1998.-№1.-С.23-28.

6

 

24.            

Взаємозв’язок хроно­рит­мів функції нирок та сис­теми гемостазу за умови кадмієвої інтоксикації

Друк.

Вісник проблем біології і медицини.-1998.-№5.-С.14-22.

9

 

25.            

Добові ритми судинно-тромбоцитарного гемо­стазу при інтоксикації малими дозами важких металів

Друк.

Проблеми екології та медицини.-1998.-Т.2.-№3-4.-С.20-21.

2

 

26.            

Добові ритми тканин­но­го фібринолізу при інток­сикації важ­ки­ми металами

Друк.

Вісник наукових досліджень.-1998.-№3-4.-С.15-17.

3

 

27.            

Циркадіанна організація зсідаючої, протизсіда­ючої та фібринолітичної активності крові в інтакт­них щурів

Друк.

Буковинський медичний вісник.-1998.-№1.-С.89-93.

5

 

28.            

Вплив ентеросорбції на систему регуляції агрегатного стану крові при сулемовій нефропатії

Друк.

Буковинський медичний вісник.-1998.-№3-4.-С.72-74.

3

Боднар Б.М., Швець В.І., Магаляс В.М. та ін.

всього 10 чол.

29.            

Закономірності та особ­ливості дизритмій функ­ції нирок при дії малих доз солей талію, кадмію і свинцю

Друк.

Буковинський медичний вісник.-1998.-№3-4.-С119-125.

7

Пішак В.П.

30.            

Хроноструктура фермен­та­тив­них процесів гемо­коа­гуляції при хронічній інтоксикації хлоридом талію

 

Друк.

Науковий вісник Чернівецького університету.-1998.-вип.28.-С.130-138.

9

В.П.Пішак, Н.В.Чернов­ська, С.С.Ткачук.

31.            

Вплив малих доз талію та кадмію на хронорит­ми регуляції агрегатного стану крові

Друк.

Журнал АМН Укра­їни.-1998.-Т.4.-№3.-С.558-565.

8

Пішак В.П.

32.            

Хронодіагностика свинцевої нефропатії

Друк.

Вісник наукових досліджень.-1998.-№3-4.-С.17-19.

3

Пішак В.П.

33.            

Хроноритми гемокоагу­ля­ції і функції нирок при інтоксикації важкими металами

Друк.

Буковинський медичний вісник.-1998.-№2.-С.64-71.

8

Пішак В.П.

34.            

Циркаритми фермента­тив­­них систем обмеже­но­го та необмеженого протеолізу за умови інтоксикації малими дозами хлоридів талію та кадмію

Друк.

Вісник проблем біології і медицини.-1998.-№16.-С.29-33.

5

Пішак В.П., Черновсь­-       ка Н.В.

35.            

Десинхроноз ниркових механізмів транспорту натрію при інтоксикації малими дозами талію хлориду

Друк.

Фізіологічний жур­нал.-1998.-Т.44.-№3.-С.328.

1

 

36.            

Порушення циркадіанної організації тромбоцитар­но-судинного гемостазу важкими металами

Друк.

Фізіологічний журнал.-1998.-Т.44.-№3.-С.327-328.

2

 

37.            

Структура хроноритмів функції нирок у проце­сі інтоксикації малими дозами кадмію

Друк.

Фізіологічний журнал.-1998.-Т.44.-№4.-С.60-61.

2

Пішак В.П.

38.            

Шишкоподібне тіло і резистентність організ­му при екзогенних інтоксикаціях

Друк.

Матер. науково-практичної конф. "Актуальні проб­леми ендокрино­логії".- Чернівці, 1998.-С.42.

1

Пішак В.П.

39.            

Лікувальний вплив пилку квіткового при хронічних інтоксикаціях важкими металами

 

 

 

Друк.

Матер. науково-практ. конф. "Медико-соціальні аспекти стану здоров’я дітей і підлітків.-Харків, 1998.-С.157-158.

2

Павлуник К.І.

40.            

Особливості хронорит­мів екскреторної функції нирок за умови інтокси­кації малими дозами талію та кадмію

Друк.

Матер. 2-го міжна­родного конгресу студентів і молодих вчених.-Тернопіль, 1998.-С.32.

1

 

41.            

Вплив пренатального стресу на динаміку вікових змін естрадіол-зв’язуючої системи гіпоталамусу самок щурів

Друк.

Педіатрія, акушерство і гінекологія.-1998.-№1.-С.187-188.

2

С.С.Ткачук, І.І.Заморський.

42.            

Disoders of the ion-excreting and acid-regulating functions of the kidneys in case of high intoxication with lead chloride

Друк.

4th International Medical Students' Congress, 5-8 Nov., 1998, Katowice.-P.140.

1

Mykytyuk O.P.

43.            

Стан загального коагуля­ційного потенціалу крові і тканинного фібринолізу у білих щурів в нормі та при кадмієвій інтоксика­ції

Друк.

Вісник проблем біології і медицини.-1999.-№6.-С.30-36.

7

Кухарчук О.Л., Руденко С.С., Подолян С.К. та ін. (всього 8 чол.)

44.            

Особливості викладання медичної генетики сту­дентам-першокурс­никам

Друк.

Матер. наково-метод. конф. "Сучас­ні проблеми підго­тов­ки фахівців у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах І-IV рівнів акредитації".-Київ-Тернопіль, 1999.-С.53-54.

2

В.П.Пішак, Т.Є.Дьякова та ін. (всього 5 чол.)

45.            

Chronorhythmological Criteria of Compensatory Changes of the Renal Function in case of Intoxication by Thallium, Cadmium and Lead

Друк.

10h European Students Conferense, 20-23 October, 1999, Berlin.-P.58.

1

 

46.            

A Comparative Characte­ristic of Chronobiological and Biochemical of Heavy Metals Toxicity

 

Друк.

10h European Students Conferense, 20-23 October, 1999, Berlin.-P.56.

1

Pirozhok I.O.

47.            

Оптимізація викладання ме­дич­ної генетики сту­ден­­там-першокурсникам

Друк.

Матер. науково-метод. конф. "Сучас­ні пробле­ми підго­тов­ки фахівців у вищих медичних і фарм. навч. закладах І-IV рівнів акредита­ції".- Київ-Терно­піль, 1999.- С.53-54.

2

Пішак В.П.

Дьякова Т.Є.

Черновсь-

ка Н.В.

та ін. (всього 6 чол.)

48.            

Modeling biological systems rhythms

Друк.

Informative content of statistical optical fields, in­cluding opti­cal chaos and singular optics (opti­cal vorti­ces).-1999.-P.3904-3907

4

V.P.Pishak, M.T.Strinadko, B.M.Tymochko.

49.            

Малі дози хлориду кад­мію викликають десин­хроноз хронорит­мів функції нирок

Друк.

Матер.науково-практ. конф. молодих вчених, присв. 70-річчю ДДМУ ім.Горького.- Донецьк.-2000.-С.23.

1

Булик Р.Є., Строкань А.М.

50.            

Prostaglandin regulation von chronorhytmen der Nierenfunction

Друк.

III Symposium Ukraine-Osterreich. Landwirtchaft: Wissenschaft und Praxis. Tschernivci, 14-16 September 2000.-P.109.

1

Pishak V.P., Zachartschuk O.I.

Bulyk R.Y.

51.            

Роль опорної кафедри в розробці та впровад­женні комп’ютерних технологій у навчальний процес

 

Друк.

Медична освіта.-2000.-№3.- С.50-54.

5

Пішак В.П., Тимочко К.Б., Булик Р.Є.

52.            

В.П.Пішак – 35 років наукової, педагогічної та громадської діяльності. Бібліографія

 

Друк.

Чернівці: Медик, 2000.- 124 с.

124

Сидорчук І.Й., Черновсь-

ка Н.В.

53.            

Біоритмологічна дина­міка неспецифічної імуно­логічної резистент­ності організму при старінні

Друк.

Фізіол. журнал.- 2000.- Т.46, №2 (додаток) / Ма­тер. ІІІ Нац. конгресу па­тофізіологів. Одеса, 2000.- С.46-47.

2

Пішак В.П., Дьякова Т.Є.,

Черновсь-

ка Н.В.

 та ін. (всього 6 чол.)

54.            

Практична підготовка сту­­дентів на кафедрі біології

Друк.

В кн.: Акт. питання орга­нізації та метод. забезпе­чення навч. процесу / Мат. навч.-метод. конф.- Чер­нівці, 2000.- С.88-89

2

Пішак В.П.,

Дьякова Т.Є.,

Черновська Н.В.,

та ін. (всього 7 чол.)

55.            

Chronorhythms of kidney function as es timation criteria of plumbum chloride small doses toxicall operating

Друк.

5 th International Medical Students Congress, Katowice, Poland, 2000.- P.38.

1

Brodovsky S.P.

56.            

Thallium and plumbum small doses influence on chrono­rhythms of fibrinolytical pro­cesses

Друк.

5 th International Medical Students Congress, Kato­wice, Poland, 2000.- P.41

1

Brodovsky S.P.,

Strocan A.M.

57.            

Хроноритмологічна детермі­нованість захворю­вань сер­цево-судинної системи

Друк.

Бук.мед.вісник.– 2000.- Т.4, №1.–

С.3-8.

6

Пішак В.П.,

Тащук В.К.,

Полянська О.І.

 

58.            

Про координацію викла­дання медичної біології у ВУЗах України

Друк.

Крайова освіта.-2000.-№20.-С.3-4.

2

Дьякова Т.Є.

59.            

Кібернетичне моделю­вання хроноритмів

Друк.

Бук.мед.вісник.– 2000.- Т.4, №4.–

С.3-9.

7

Пішак В.П.,

Тимочко Б.М.,

Стринадко М.Т. та ін.

(всього 6 чол.)

60.            

Характеристика нефро­ток­сичного впливу малих доз радіації та солей важких металів за умов їх поєднаної дії

Друк.

Бук.мед.вісник.– 2001.- Т.5, №1.–

С.148-152.

5

Довганюк Л.І.

61.       

Циркадіанні особливості нефротоксичності малих доз кадмію

Друк.

Актуальні проблеми нефрології.-2001.-Вип.5.-С.72-75.

4

В.П.Пішак, Т.М.Бойчук, Р.Є.Булик

та ін. (всього 9 чол).

 

62.       

Характеристика фотоперіо­дичних змін морфо-функціональних власти­востей ендокрин­них клі­тин ЕС-ти­пу  в ки­шечниуц за умов гіпок­сичного впли­ву та при введенні мелатоніну

 

Друк.

Укр. медичний альма­нах.– 2001.– №6.– С.33-36

4

О.В.Бойко

І.С.Білик

та ін.

63.       

Порушення функції нирок у статевозрілих щурів при комбінованій інтоксикації хлористими солями свин­цю, кадмію та талію

 

Друк.

Матеріали ІІ Укр. конф. молодих вчених при­свяченої памяті акад. В.В.Фролькіса. 13 квіт­ня 2001р. Київ.– С.32-33

2

Л.І.Довганюк

64.       

Вплив талію хлориду на хроноритми згортання крові

 

Друк.

Одеський мед. журн.– 2001.– №3(65).- С.21-24

4

В.П.Пішак

Р.Є.Булик

65.       

Біоритмологічні перебу­дови функції нирок під впливом малих доз кадмію хлориду

 

Друк.

Тези допов. І з’їзду токсикологів України 11-13 жовтня 2001 р. Київ.– С.23.

1

В.В.Гордієнко

66.       

Онтогенетичні особли­вості хроноритмологіч­них перебудов функції нирок при свинцевій інтоксикації

 

Друк.

Тези допов. І з’їзду токсикологів України 11-13 жовтня 2001 р. Київ.– С.23.

1

В.В.Гордієнко

67.       

Порівняльна характерис­ти­ка антиоксидантних власти­востей тіотриазо­ліну та пре­парату Х2 за умов комбі­нованого впли­ву на орга­нізм іонізуючого випромі­нювання та солей важких металів

 

Друк.

Мат. наук.-практ. кон­ф. “Актуальні питання клініко-лабо­раторної діагности­ки захворю­вань люди­ни” присв. 10-річ­чю ЧОМДЦ. – Чернівці, 2001. – 162-165

4/2

Л.І.Довганюк

68.       

Біохімічно-функціональ­ний стан нирок у щурів за умов впливу зовніш­нього g-вип­ромінювання

Друк.

Медична хімія.–2001.– Т.3, №2.–С.31-35

5

Л.І.Довганюк

Ю.Є.Роговий

69.       

Корекція порушень функції нирок після поєднаного впливу зовнішнього g-вип­ромі­нювання та введення в організм солей важких металів

Друк.

Галицький лікарсь­кий вісник.-2001.-Т.8, №4.-С.48-50.

3

Л.І.Довганюк

Ю.Є.Роговий

70.       

Імунологічні аспекти діагностики, лікування і профілактики паразитарних хвороб

Друк.

Одеський медичний журнал.-2002.-№6(74).-С.99-104.

6

В.П.Пішак

Ю.І.Бажора

71.       

Сучасні аспекти імунопаразитології

Друк.

Бук.мед.вісник.– 2002.-Т.6, №1.–

С.8-19.

12

В.П.Пішак

Ю.І.Бажора

72.       

Хроноритмологічні аспекти порушення функції нирок при експериментальному перитоніті

Друк.

Бук.мед.вісник.– 2002.- Т.6, №1-2.–

С.12-16.

5

В.П.Пішак

С.П.Бродовсь-кий

73.       

Хроноритмологічні аспекти гострого інфаркту міокарда  в населення Північної Буковини

Друк.

Бук.мед.вісник.– 2002.- Т.6, №2.–

С.7-10.

4

В.П.Пішак

В.М.Коваленко

В.К.Тащук

О.С.Полянська

 

74.       

Роль великого сальника у механізмах розвитку запалення в черевній порожнині

Друк.

Бук.мед.вісник.– 2002.- Т.6, №2.–

С.147-150.

4

А.В.Бочаров

Ю.Є.Роговий

 

75.       

The chronorhythm peculiarities at the presence of a stochastic exterior agent

Друк.

Proc. SPIE 2002. Vol. 4607. – P. 414-416

3

V.P.Pishak

B.M. Timochko

et al.

76.       

Спосіб діагностики та прогнозування порушень функції нирок

Друк.

Деклар. патент

44531 А Укр.  №2001053242

 Опубл. 15.02.2002. Бюл.№2.

 

В.П.Пішак

М.Г.Триняк

Р.Є.Булик

77.       

Структурований довідник з біології. ч.4. Загальна біологія.

Друк.

Навчальний посібник для абітурієнтів.-Чернівці: Медакадемія, 2002. –  222 с

222

В.П.Пішак

Ю.І.Бажора

78.       

Нові критерії  ранньої діагностики порушень функ­ції нирок при дії на ор­ганізм малих доз важ­ких металів

Друк.

Фізіол. журн., 2002. - Т.48, №4. - С.111-112.

2

В.П.Пішак

79.       

Біохімія мелатоніну

Друк.

Укр. біохім. ж., - 2002.-  Т.74, №4а (додаток 1).- С.105.

1

В.П.Пішак

І.Ф.Мещишен

80.       

Спосіб діагностики пору­шень функції ниркових канальців

Друк.

Деклар. патент 45718 Укр. МПК А61  В5/04

№2001064056

 Опубл. 15.04.2002. Бюл. №4. – 2 с.

2

В.П.Пішак

Ю.Є.Роговий

Р.Є.Булик

81.       

Онтогенетичні особли­вос­ті хроноритмів функції нирок у білих щурів

Друк.

Мат. наук.-практ. кон­ф. “Сучасні аспекти хро­но­біології і хрономе­ди­ци­ни”. – Бук. мед. віс­ник. – 2002. – Т. 6, № 3-4. – С. 143-147.

5

В.В.Гордієнко

82.       

Модель аналізу хронорит­мів квазістаціонарних і пере­хідних процесів у біо­сис­темах

Друк.

Мат. наук.-практ. кон­ф. “Сучасні аспекти хро­но­біології і хрономе­ди­ци­ни”. – Бук. мед. віс­ник. – 2002. – Т. 6, № 3-4. – С. 177-186.

10

В.П.Пішак

К.Б.Тимочко

Б.М.Тимочко

та ін.

83.       

Методичні вказівки до прак­тичних занять з ме­дич­­ної біології, паразито­ло­гії та генетики

 

Друк.

Чернівці: Медакадемія, 2002. – 100 с.

100

В.П.Пішак

Т.Є.Дьякова

Н.В.Черновсь-ка та.ін.

84.       

Методичні вказівки до прак­тичних занять з ме­дич­ної та еволюційної біо­логії, паразитології та ге­не­тики

 

Друк.

Чернівці: Медакадемія, 2002. – 84 с.

84

В.П.Пішак

Т.Є.Дьякова

Н.В.Черновсь-ка та ін.

 

85.       

Вплив перебігу гострого перитоніту на функціо­нальний стан нирок

 

Друк.

Клін. та експерим. патологія. – 2002. –
Т. 1, № 1. – С. 16-18

3

С.П.Бродовсь-кий

І.Ю.Полянсь-кий

86.            

Клінічна паразитологія

Друк.

Навчальний посібник для студентів лікувальних факультетів ІІІ-ІV рівнів акредитації.-Чернівці: Медакадемія, 2003.-343 с.

343

В.П.Пішак

Ю.І.Бажора

87.            

Медична паразитологія

Друк.

Підручник для студентів медичних закладів І-ІІ рівнів акредитації.- Чернів-ці, 2003.-264 с.

264

В.П.Пішак

Т.Є.Дьякова

О.В.Денисенко

та ін.

88.            

Роль шишкоподібного тіла в регуляції добових ритмів екскреторної функції нирок

Друк.

Експерим. та клін. фізіол. і біохімія.-2003.-№1(21).-С.11-15.

5

Булик Р.Є.

89.            

Зміни хроноритмів функ­цій нирок за умов блока­ди синтезу простаглан­динів за різної довжини фотоперіоду

Друк.

Бук. мед. вісник.-2003.-Т.7,№1-2.-С.13-17.

5

Пішак В.П.

Булик Р.Є.

90.            

Значення хроноритмів у регуляції фізіологічних функцій організму

Друк.

Інтегративна антропологія.-2004.-№1(3).-С.65-70.

5

Пішак В.П.

Булик Р.Є.

91.            

Стан клубочково-канальцевого і канальцево-канальцевого балансу за умов розвитку гострої гемічної гіпоксії

Друк.

Одеський медичний журнал.-2004.-№2 (82).-С.24-27.

4

Роговий Ю.Є.

Пішак В.П.

Халатурник М.В.

92.            

Кадрова політика у галузі охорони здоров’я та рух вищої медичної освіти України до європейського освітнього простору

Друк.

Медична освіта .-2006.-№2.-С.6-15.

9

Банчук М.В.

Волосовець О.П. та ін.

93.            

Забезпеченість вищих медичних навчальних закладів МОЗ України навчальною книгою (1997-2005 р.р.)

Друк.

Київ: Міністерство охорони здоров’я України, 2006.- 100 с.

100

Вітенко І.С.,

Волосовець О.П. та ін.

94.            

Стратегія розвитку кафедр медицини катастроф і військової медицини

Друк

Матеріали наради проректорів з навчальної роботи, начальників навчальних відділів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІУ р.а.: К., 2007.

 

В.Б.Подрушняк

І.С.Вітенко

95.            

Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів та якість підготовки фахівців у сфері охорони здоров’я

Друк

Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів: К., 2007.-684 с.

7

Банчук М.В.

Волосовець О.П. та ін.

96.            

Адаптація студентів першого курсу до навчання у вищих медичних закладах освіти

Друк

Програма елективної навчальної дисципліни для ВМНЗ І-ІУ р.а.: К., 2009.-22 с.

22

Бурмака Н.П.

Гуртова І.В.

 

97.            

Атлас хірургічних маніпуляцій

Друк

Навчальний посібник для студентів ВМНЗ 3-4 р.а.: К., 2009.- 362 с.

362

Скиба В.В.

98.            

Стратегія соціально-спрямованого виховання майбутніх медиків Медичного інституту УАНМ

Друк.

Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали ІХ міжн. науково-практичної конференції: К., 2009.- С.10-11.

2

Туманов В.А.

99.            

Людина та її здоров¢я

Друк.

Навчально-наочний посібник (аудіо-відео-книга).-К.: СОТ, 2009.- 201 с.

201

Талько В.І.

Болгов Ю.О.

100.       

Загальна біологія

Друк.

Навчально-наочний посібник (аудіо-відео-книга).-К.: СОТ, 2009.- 245 с.

245

Грабова Т.Ю.

Лозовий В.П.

101.       

Вплив гангліоблокатора бензогексонія на циркадіанний ритм функції нирок

Друк.

Світ медицини та біології.-2009.-Ч.ІІ, №2.-С.81-84.

5

І.Г.Кокощук

Г.І.Кокощук

102.       

Участь аргінін-вазопресину в механізмах регуляції циркадіанного ритму екскреторної функції нирок

Друк.

Медична хімія.-2009.-Т.11, №3.-С.109-112.

 

І.Г.Кокощук

Г.І.Кокощук

Л.Г.Доцюк

О.В.Кокощук