ro2Влох Ростислав Орестович

Відомий учений у галузі оптики та фізики діелектричних і напівпровідникових кристалічних середовищ. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2008 р.

Народився 17.05. 1964 р. у м. Львові в сім’ї науковців. Після закінчення Львівського державного ун-ту ім. Івана Франка за спеціальністю «Оптичні та оптоелектронні прилади і системи» у 1987 р. працював інженером Львівського науково-дослідного радіотехнічного ін-ту. З 1987 р. до 1990 р. навчався в аспірантурі Ужгородського державного ун-ту. В 1990 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Працював на посадах молодшого наукового співробітника, а згодом наукового співробітника Фізико-механічного Ін-ту АН УРСР ім. Г.В. Карпенка. У 1992–1995 рр. навчався у докторантурі Львівського державного політехнічного ін-ту. У 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. З 1995 до 2000 р. працював на посаді доцента кафедри «Електронні прилади» Національного ун-ту «Львівська політехніка», а з 2000 р. був переведений на посаду професора цієї ж кафедри. З моменту заснування Ін-ту фізичної оптики МОН України (1992) працював у ньому, за сумісництвом, на посаді завідувача лабораторії. У 2001–2009 рр. – заступник директора з наукової роботи. У 2009 р. – в.о. директора ін.-ту. З 2010 р. – директор Ін-ту фізичної оптики МОН України. У 1996 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника, а в 2000 р. – вчене звання професора за спеціальністю «Оптика, лазерна фізика».

Наукові інтереси: оптика анізотропних середовищ (градієнтна параметрична кристалооптика та кристалооптика комбінованих ефектів), методи досліджень оптичних властивостей кристалів, оптичні властивості фероїків при фазових переходах та оптичного матеріалознавства.

Автор понад 150 статей у наукових міжнародно-визнаних журналах.

Під його керівництвом було захищено 10 кандидатських дисертацій.

Головний редактор журналу «Ukrainian Journal of Physical Optics», включеного до міжнародних науковометричних баз ISI та SCOPUS.

У 2006 р. Постановою Президії НАН України відзначений Подякою за багаторічну плідну працю, значні особисті творчі здобутки та вагомий внесок у зміцнення творчої співпраці з колективами НАН України.

Голова Західного наукового центру АН ВШ України (з 2009 р.), член Президії АН ВШ України (з 2010 р.).

 

 

Перелік наукових статей доктора фіз.-мат. наук, професора Влоха Р.О.

1984

1.     Бережной И.В., Влох О.Г., Влох Р.О., Лазько Л.А., Поздеев В.Г. Преломляющий и гиротропные свойства кристаллов K2Cd2(SO4)3. Физ.Тв. Тела 1984, 26: 3690-3692.

1986

1.     Влох Р.О., Винярчук И.С. Электрооптический эффект в кристаллах K2Cd2(SO4)3. УФЖ, 1986, 31: 509-510.

1987

1.     Влох О.Г, Влох Р.О., Шопа Я.И. Оптическая активность и двулучепреломление кристаллов K2Cd2(SO4)3, УФЖ. 1987, 32, 1040-1042.

2.     Влох Р.О. Электрооптический эффект в кристаллах K2Cd2(SO4)3. Кристаллография. 1987, 32: 1537-1538.

3.     Влох Р.О., Шопа Я.И. Преломляющие и гиротропные свойства сегнетоэлектрика Ca2Pb(C2H5CO2)6. В сб. Оптика анизотропных сред. 1987, 99-101

1988

1.     Билецкий И.Н., Влох Р.О., Отко А.И., Шопа Я.И. Исследование фазовых переходов в кристалле K2Cd2(SO4)3 оптическими методами. УФЖ, 1988, 33: 689-694.

2.     Бережной И.В., Влох Р.О. О влиянии электрического поля и механического напряжения на гиротропные и преломляющие свойства сегнетоэлектрков-сегнетоэластиков. Физ.Тв.Тела, 1988, 30: 2223-2225.

3.     Влох Р.О. Симметрийные аспекты пьезогирации в собственных сегнетоэластиках. УФЖ 1988, 34: 368-369.

4.     Влох Р.О., Шопа Я.И. Спонтанный и индуцированный пьезооптический эффект в кристаллах K2Cd2(SO4)3 при фазовых переходах. Кристаллография 1988. 33: 520-522.

5.     Влох Р.О., Сливка В.Ю. Энантиоморфизм сегнетоэластических доменов В сб.: Оптика анизотропных сред. 1988, 93-95.

6.     Влох Р.О. Пятак Ю.А. Изменение оптических индикатрис при деформации кристаллов кручением. УФЖ 1988, 33: 1786-1787.

7.     Влох Р.О. Симметрийные аспекты эффектов оптической активности. 1988, Львов: Изд. Физико-механического института АН УССР (препринт).

1989

1.     Vlokh R.O., Slivka V.Y. Enantiomorphism of ferroelastic domains. Ferroelectrics, 1989, 98: 167-170.

2.     Влох О.Г., Влох Р.О. Симметрийные аспекты эффектов оптической активности. Оптика и спектроскопия, 1989, 69: 225-227.

3.     Влох Р.О. К симметрии перекрестных эффектов оптической активности. УФЖ, 1989, 34: 1809-1811.

4.     Влох Р.О., Шопа Я.И., Ольхова О.М. Электрооптический эффект и оптическая активность при фазовых переходах в кристаллах Ca2Pb(C2H5CO2)6. УФЖ, 1989, 34: 383-386.

5.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб И.П. Акустогирационная дифракция света в кристаллах кварца. Изв. АН СССР, сер.физ., 1989, 53: 1339-1341.

6.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб І.П. Торсійно-гіраційній ефект. УФЖ, 1989, 34: 845-846.

7.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб И.П. Квадратичная электрогирация в парателлурите. Кристаллография, 1989, 34: 498.

8.     Влох Р.О. Симметрийно-тензорное описание преломляющих и гиротропных свойств кристаллов при неоднородных воздействиях. УФЖ, 1989: 1000-1002.

9.     Vlokh R. O., Biletsky I. N. Electrooptics and electrogyration of ferroelectric Ca2Pb(C2H5CO2)6 crystal under smeared phase transition. Ferroelectrics; 1989; 90: 183 – 186.

10.                       Влох Р.О. Параметрическая кристаллооптика циркулярно-поляризованных волн. В сб.: Диэлектрики и полупроводники. 1989, 36: 3-5.

11.                       Влох Р.О., Шопа Я.И. Оптическая активность сегнетоэластика K2Cd2(SO4)3. Кристаллография. 1989, 34: 252-253.

12.                       Влох Р.О. Про симетрію нелінійно-оптичних ефектів. УФЖ, 1989: 875-880.

13.                       Влох Р.О., Мокрый О.-В.М., Пятак Ю.А., Шопа Я.И. Датчик давления или силы. Авт.Свид. 1448848, 1989.

1990

1.     Vlokh R., Vlokh O., Pyatak Y., Skab I. Acoustogyration diffraction of light. Ferroelectrics, 1990, 110: 1117-1121.

2.     Влох Р.О., Пархоменко О.В., Пятак Ю.А., Скаб І.ПАнізотропія заломлення циркулярно-поляризованих хвиль в гіротропних кристалах. УФЖ 1990, 35: 680-682.

1991

1.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб І.П. Колінеарна акустогіраційна взаємодія світла та звуку. Доп.АН УРСР, 1991, N7, с.39-41.

2.     Vlokh R. Nonlinear medium polarization with the gradient invariants account. Phys.Stat.Sol.(b), 1991, 168: k47.

3.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб И.П. Коноскопические картины в гиротропных кристаллах с изотропной точкой. Физ.Тв.Тела, 1991, 33: 2720-2724.

4.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб И.П.. Пьезогирация в энантиоморфных кристаллах кварца. Оптика и спектроскопия,  1991, 70: 243-244.

5.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб И.П. Фотоупругий эффект в кристаллах LiNbO3 при кручении. Физ.Тв.Тела, 1991, 33: 2467-2470.

6.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб И.П. Преломляющие и гиротропные свойства кристалла LiNbO3 при кручении. Кристаллография, 1991, 36: 1318-1319.

7.     Влох Р.О. Высочанский Ю.М., Грабар А.А., Китык А.В. Электрооптический эффект в сегнетоэлектрике Sn2P2S6. Изв.АН СССР, сер. Неорг.мат., 1991, 27: 689.

1992

1.     Vlokh R., Pyatak Y., Skab I. Elasto-optic effect in LiNbO3 under the crystal bending. Ferroelectrics, 1992, 126: 239-242.

2.     Vlokh R., Pyatak Y., Skab I. The refraction anisotropy and the interference of the circular polarized optical waves in gyrotropic crystals. Ferroelectrics, 1992, 126: 243-246.

3.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб И.П. Коноскопічні картини в гіротропних кристалах з ізотропною точкою. УФЖ, 1992, 37: 365-367.

4.     Влох Р.О., Скаб И.П. Дифракция света на доменной структуре в кристаллах Ba2NaNb5O15, и Cd2(MoO4)3. Физ.Тв.Тела. 1992, 3250-3255.

5.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб І.П. Про орієнтування кристалів середніх сингоній. УФЖ, 1992,  37: 207-210.

6.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб И.П., Турок И.Н. Преобразователь механических величин. Авт.свид. 1746787, 1992.

7.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Скаб И.П. Способ определения механических величин. Авт.свид. 1818945, 1992.

8.     Влох Р.О., Пятак Ю.А., Сиротинский О.И., Скаб И.П. Способ модуляции и модулятор оптического излучения. Авт свид. 1829670, 1992.

1993

1.     Влох Р.О., Скаб І.П. Двопроменева рефракція циркулярно-поляризованих світлових хвиль. УФЖ, 1993, 38: 988-989.

1994

1.     Vlokh R., Gotra Z., Pyatak Y., Skab I. Elasto-optic and elasto-gyration light diffraction by the domain structure of Ba2NaNb5O15 crystals. Ferroelectrics, 1994, 157: 147-152.

1995

1.     Влох Р.О., Готра З.Ю., Ковпак О.В., Скаб І.П. Пєзогірація в сегнетоеластику K2Cd2(SO4)3. УФЖ, 1995, 40: 342-344.

1996

1.     Kostruba A.M., Vlokh O.G., Vlokh R.O. Complex method for the determination of thin absorptive film parameters. SPIE, 1996, 2648: 171-176.

1997

1.     Vlokh O., Vlokh R., Skab I., Popel E. Elasto-optic light diffraction on the domain structure of Pb3(PO4)2 ferroelastic crystals. Ferroelectrics, 1997, 191: 219-223.

2.     Vlokh R., Kostyrko M., Skab I. The observation of “neutral” birefringence line in LiNbO3 crystals under torsion. Ferroelectrics, 1997, 203: 113-117.

3.     Влох Р.О., Костирко М.Є., Скаб І.П. Опосередковане обертання оптичної індикатриси під дією зовнішніх впливів. УФЖ, 1997, 42: 311-313.

4.     Vlokh R.O., Kostyrko M.E., Skab I.P. Description of gradients of piezo-gyration and piezo-optics caused by twisting and bending. Crystallography Reports, 1997, 42: 1011-1013.

5.     Vlokh R.O., Vlokh O.V., Kabelka H., Warhanek H. ”No-permissible” W”-domain walls in K2Cd2(SO4)3 ferroelastic crystals. Ferroelectrics, 1997, 190: 89-94.

1998

1.     Vlokh R.O., Vlokh O.V., Kabelka H., Warhanek H. The phase boundary and the domain structure in ferroelastic K2Cd2(SO4)3. Phys.Stat.Sol. (a), 1998, 168: 397-401.

2.     Fujishiro K., Vlokh R., Uesu Y., Yamada Y., Kiat J.-M., Dkhil B., Yamashita Y. Optical observation of heterophase and domain structures in relaxor ferroelectrics Pb(Zn1/3Nb2/3)9%PbTiO3., Jap.J.Appl.Phys., 1998, 37: 3207-3209.

3.     Vlokh R., Y.Uesu, Y.Yamada, I.Skab, O.V.Vlokh. Appearance of paraelastic phase as ferroelastic domain walls in K2Cd2(SO4)3 single crystals. J.Phys.Soc.Japan, 1998, 67: 3335-3337.

4.     Vlokh R., Kostyrko M., Skab I. Principle and application of crystallo-optical effects induced by inhomogeneous deformation. Jap.J.Appl.Phys., 1998, 37: 5418-5420.

5.     Vlokh R.,  Czapla Z.,  Kosturek B.,  Skab I.,  Vlokh O. V., Girnyk I. Phase diagram and heterophase structure of the K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3 solid solutions. Ferroelectrics, 1998, 219: 243 – 250.

2000

1.     Vlokh R., Skab I., Gyrnik I., Czapla Z., Dacko S., Kosturek B. The domain structure of the Rb2Cd2(SO4)3 and Tl2Cd2(SO4)3 langbeinite crystals.1.The domain structure in the ferroelastic phase of th Tl2Cd2(SO4)3 crystals, Ukr.J.Phys.Opt. 2000, 1: 28-51.

2.     Krupych O., Vlokh R., Vlokh O. The studies of the domain structure in ferroics by imaging polarimetr. Case of Rochelle salt, Ukr.J.Phys.Opt. 2000, 1: 35-39.

3.     Rostyslav Vlokh,  Igor Skab,  Oxana Vlokh,  Yoshiaki Uesu, Yasasuda Yamada. Domain structure in the ferroelastic langbeinite K2Cd1.6Mn0.4(SO4)3. Ferroelectrics, 242: 47 – 52.

4.     Andrushchak A. S., Adamiv V. T.,  Krupych O. M.,  Martynyuk-Lototska I. Yu.,  Burak Ya.V., Vlokh R.O. Anisotropy of piezo- and elastooptical effect in BaB2O4 crystals . Ferroelectrics, 2000, 238: 299 – 305.

5.     Vlokh  R. Skab  I. Guzandrow  A. Mogylyak  I. Smagliy S. Uesu Y. The temperature isotropic point inside ferroelectric phase of Rb2Cd2(SO4)3 crystals. Ferroelectrics, 2000, 237: 185 – 191.

6.     Rostyslav Vlokh,  Orest Vlokh,  Andriy Kityk,  Igor Skab,  Igor Girnyk,  Zbignev Czapla,  Boguslav Kosturek, Slawomir Dacko. The isolated point on the concentration-temperature phase diagram of K2Cd2XMn2(l-X)(SO4)3 crystals Ferroelectrics, 2000, 237: 177 – 183.

7.     Vlokh R., Skab I., Girnyk I., Czapla Z., Dacko S., Kosturek B. The domain structure of the Rb2Cd2(SO4)3 and Tl2Cd2(SO4)3 langbeinite crystals. 2. The domain structure in the ferroelectric-ferroelastic phases of the Rb2Cd2(SO4)3 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2000, 1: 103-106.

2001

1.     Vlokh R., Kostyrko M. Optical anisotropy in the non-uniform fields, Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 65-89.

2.     Vlokh R., Skab I., Gyrnik I., Czapla Z., Dacko S., Kosturek B. The domain structure of the Rb2Cd2(SO4)3 and Tl2Cd2(SO4)3 langbeinite crystals.2.The domain structure in the ferroelectric-ferroelastic phase of Rb2Cd2(SO4)3 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 103-106.

3.     Vlokh R.,Gotra Z., Andrushchak A., Mys O., Kaidan M. Refractive indices and piezo-optic effect in the Ca2Pb(C2H5CO2)6 crystals, Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 36-39.

4.     Mys O., Vlokh R. Combined piezoelectro-optical effect in Pb5Ge3O11 crystals induced by spontaneous polarization. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 187-191.

5.     Vlokh R., Marsel L., Teslyuk I., Vlokh O. Growth and optical microscopy observation of the lysozyme crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 84-85.

6.     Vlokh R., Kostyrko M., Krychkevych V. Symmetry analysis of photorefractive electro-gyration and electro-gyration study in the LiNbO3 crystals, Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 86-92.

7.     Krupych O., Kostyrko M., Vlokh R. Domain structure studying in the Pb3(PO4)2 crystals by imaging polarimetr. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 93-97.

8.     Vlokh R.O., Gotra Z.Yu., Andrushchak A.S., Mys O.G., Kaidan M.V. Refractive indexes and piezooptical effect in the Ca2Pb(C2H5CO2)6 crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 36-39.

9.     Vlokh R.O. Crystallooptics of the circularly polarized waves. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 107-125.

10.                       Vlokh R., Vlokh O., Skab I. and Uesu Y. Thick domain boundaries in ferroelastic K2Mn2(SO4)3  crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 148-149.

11.                        Vlokh R., Krupych O., Kostyrko M., Netolya V. and Trach I. Gradient thermooptical effect in LiNbO3 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 154-158.

12.                        Martynyuk-Lototska I.Yu., Vlokh R.O. Multichannel acoustooptical spectrum analyzers with the time integration. Ukr.J.Phys.Opt. 2001, 2: 76-80.

2002

1.     Vlokh R., Mys O., Andrushchak A., Kostyrko M. Combined peizoelectrooptical effect in LiNbO3 and LiTaO3 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2002, 3:115-118.

2.     Vlokh R., Vlokh O., Adamenko D., Klymiv I. Once more about magnetogyration (Case of the CdS, (GaxIn1-x)2Se3, SiO2 and Li2B4O7 crystals). Ukr.J.Phys.Opt. 2002, 3:166-170.

3.     Vlokh R., Vlokh O., Skab I., Gyrnik I. Optical properties of Langbeinites. Ukr.J.Phys.Opt. 2002, 3:144-154.

4.     Eisuke Magome,  Chikako Moriyoshi,  Kazuyuki Itoh, Rostyslav Vlokh. X-ray Structure Analysis of K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3 Mixed Crystal in the High-Temperature Phase. Ferroelectrics, 2002,  269: 93 – 98.

5.     Vlokh R., Marsel L., Vlokh I., Moroz O., Dudok K. Comparison of Hemoglobin Transmition Spectrums of Healthy Persons and Patients with Schizophrenia Disorders. Ukr.J.Phys.Opt.  2002, 3: 161-165.

6.     R.Vlokh, O.V.Vlokh, I.Skab, I.Girnyk. Optical Properties of Langbeinites (II. Domain structure observation). Ukr.J.Phys.Opt.  2002, 3: 215-230.

7.     R.Vlokh, O.V.Vlokh, I.Skab, I.Girnyk .Optical Properties of Langbeinites (III. Birefringence study at phase transitions and Raman scattering spectrums).  Ukr.J.Phys.Opt.  2002, 3: 231-241.

8.     Martynyuk-Lototska I., Mys O., Adamiv V., Ya.Burak Ya.,  and Vlokh R. Elastical, Piezooptical and Acoustooptical Properties of Lithium Tetra Borate Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt.  2002, 3: 264-266.

9.     Vlokh R., Vlokh O.G., Klymiv I., Adamenko D. Magnetogyration in the CdS and (Gax In1-x)2Se3 Crystals in the Spectral Range of Interband Absorption . Ukr.J.Phys.Opt.  2002, 3: 271-276.

10.                       Vlokh R., Mys O., Kostyrko M.Temperature Behavior of the Coefficients of Combined Piezoelectrooptical Effect at the Proper Ferroelectrical Phase Transition in Pb5Ge3O11. Ukr.J.Phys.Opt.  2002, 3: 277-281.

2003

1.     Krupych O., Girnyk I., Trach I., Vlokh R., Vlokh O. Thermal Expansion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals 1. Cs2HgCl4 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2003, 4: 155-160.

2.     Korobova O., Dudok T., Trach I., Moroz O., Vlokh I., Vlokh R.The Effect of Ethanol Intoxication on the Spectral Characteristics for Blood Components of White Rats.  Ukr.J.Phys.Opt. 2003, 4: 161-164.

3.     Girnyk I., Krupych O., Martunyuk-Lototska I., Motsnyi F.and Vlokh R. Phase Coexistence in Cs3Bi2I9 Ferroelastics: Optical, Dilatation and Ultrasonic Velocity Studies.  Ukr.J.Phys.Opt. 2003, 4: 165-169.

4.     Krupych O., Smaga I., Vlokh R. Determination of 2D Stress Distribution in Semiconductor Glass As2Se3 with Infrared Imaging Polarimeter.  Ukr.J.Phys.Opt. 2003, 4: 187-191.

5.     Dudok T., Korobova O., Korobov V., Moroz O., Vlokh I., Vlokh R.Comparison of the Blood Component Optical Transmission Spectra of White Rats with and without Ethanol Intoxication Ukr.J.Phys.Opt. 2003, 4: 119-123.

6.     I.Girnyk, D.Kaynts, O.Krupych, I.Martunyuk-Lototska, R.Vlokh X,T-Phase Diagram of the Cu6PS5IxBr1-x Mixed Crystals. Optical, Dilatation and Ultrasonic Velocity Studies Ukr.J.Phys.Opt. 2003, 4: 147-153.

7.     Girnyk I., Mys O., Gridyakina G., Dovbeshko G., Vlokh R. Phase Transition in b-Alanine Amino Acid Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2003, 4: 144-146.

8.     Vlokh R., Volyar A., Mys O., Krupych O. Appearance of Optical Vortex at Conical Refraction. Examples of NaNO2 and YFeO3 Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2003, 4: 90-93.

9.     Vlokh R., Dyachok Ya., Krupych O., Burak Ya, Martunyuk-Lototska I., Andrushchak A., Adamiv V. Study of Laser-Induced Damage of Borate Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2003, 4: 101-104.

10.                       Vlokh R., Kostyrko M. Optical anisotropy of the crystals at the nonuniform fields. In: Advances in Electromagnetics of complex media and methamaterials. S.Zouhdi et al eds., 2003, Kluwer Acad.Publ., 403-417.

11.                       Адамів В.Т., Бурак Я.В., Мартинюк-Лотоцька І.Ю., Влох Р.О., Влох О.Г., Дудок Т.Г. Акустооптичний модулятор. 53370, Декл.патент. 2003.

12.                       Крупич О.М., Бережний І.В., Влох О.Г., Влох Р.О. Поляриметр зображення. 58696, Декл.патент. 2003

2004

1.     Vlokh R.,  Girnyk I.,  Martunyuk-Lototska I.,  Czapla Z.,  Dacko S., Kosturek B. Phase Diagram of Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)3 Solid Solutions. Ferroelectrics, 2004, 303: 51 – 54.

2.     Martynyuk-Lototska I.,  Mys O.,  Krupych O.,  Adamiv V.,  Burak Ya.,  Vlokh R., Schranz W.Elastic, Piezooptic and Acoustooptic Properties of Borate Crystals (BaB2O4, Li2B4O7 and CsLiB6O10). Integrated Ferroelectrics, 2004. 63: 99 – 103.

3.     Mys O., Adamiv V., Martunyuk-Lototska I. and Vlokh R. Electrooptic Effect in Non-Centrosymmetric CsLiB6O10 Borate Crystals . Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 6-7.

4.     Krupych O., Girnyk I., Trach I., Martunyuk-Lototska I., Vlokh R. and Vlokh O. Thermal Expansion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals 2. Cs2HgBr4 and Cs2CdBr4 crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 8-13

5.     Vlokh R., Adamenko D., Klymiv I. and Vlokh O.  About the Possibility of Linearization of Quadratic Cotton-Mouton Birefringence Change due to kH-Effect. The Case of CdS Crystals . Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 14-18

6.     Martunyuk-Lototska I., Mys O., Dyachok Ya., Dudok T., Adamiv V, Burak Ya. and Vlokh R. Piezooptic Properties of  -BaB2O4 and LiB4O7 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 19-26

7.     Vlokh R . Change of Optical Properties of Space under Gravitation Field Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 27-31

8.     Dudok K.P., Moroz O.M., Dudok T., Vlokh I. and Vlokh R . Spectroscopic Study of Haemoglobin Ligand Forms and Erythrocyte Membrane Dynamics at Alcohol Intoxication of White Rats. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 32-35

9.     Vlokh R., Trach I. and Girnyk I. Thermal Expansion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals. 3. The Common Phase Diagram for Cs2HgCl4, Cs2HgBr4 and Cs2CdBr4 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 41-45.

10.                       Vlokh R., Vlokh O. and Lukiyanets B. Electronic Bands Behaviour at Sinusoidal Potential Presence of Incommensurate Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 46-50.

11.                       Vlokh R., Adamenko D., Say A., Klymiv I. and Vlokh O.G. Magnetogyration in Absorbing Cubic Bi12GeO20 Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 57-60.

12.                       Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Dyachok Ya., Burak Ya. and Vlokh R. Acoustooptic Interaction in Barium Beta-Borate Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 67-69.

13.                       Vlokh R., Mys O. and Kostyrko M. Combined Piezoelectrooptic Effect in Rochelle Salt at the Phase Transition. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 70-76

14.                       Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Trach I., Vlokh R. Acoustooptic Diffraction and Light Absorption in Cs2BX4 (B=Hg, Cd; X=Br, Cl) Crystals Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 77-80.

15.                       Dudok K.P., Vlokh R., Vlokh I., Dudok T.G., Fedorovich A.M., Moroz O.M., Grinchishin N.M. Spectral Characteristics of Hemoglobin Taken from the Blood of Rats Subjected to Durable Ethanol Intoxication Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 104-110.

16.                       Martynyuk-Lototska I., Dudok T., Krupych O., 1Adamiv V., Smirnov Ye. and Vlokh R. Acoustooptic Diffraction in Borate Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 111-114.

17.                       Krupych O., Adamiv V., Dyachok Ya., Burak Ya. and Vlokh R.Study of Laser-Induced Damage of Improved Strontium-Doped -BaB2O4 Single Crystals.  Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 115-117.

18.                       I.Teslyuk, Yu. Nastishin and R.Vlokh. Structural Phase Transition in Lysozyme Single Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 118-122.

19.                       Vlokh R., Girnyk I., Vlokh O.V., Skab I., SayA. and Y.Uesu Once More About the “Forbidden” Domain Structure and the Isolated Point in K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3 Langbeinites.  Ukr.J.Phys.Opt. 2004, 5: 141-146.

20.                       Magome E,  Itoh K,  Moriyoshi C,  Vlokh R. Steric Hindrance in Langbeinite-type K2Cd2cMn2(1-c)(SO4)3 Mixed Crystal. J. Phys. Soc. Jap., 2004, 73: 2444-2448.

2005

1.     Vlokh R.,Kostyrko M. Estimation of the Birefringence Change in Crystals Induced by Gravitation Field.  Ukr.J.Phys.Opt. 2005, 6: 125-127.

2.     Vlokh R., Mys O., Romanyuk M., Girnyk I., Martunyuk-Lototska I. and Czapla Z. Optical Characterization of Organic-Inorganic [(CH2OH)3CNH3)]H2PO4 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, 6: 133-135.

3.     Vlokh R., Mys O., Romanyuk M., Girnyk I., Martunyuk-Lototska I., Adamiv V. and Burak Ya. Optical, Ultrasonic and Thermal Expansion Properties of LiKB4O7 Crystals. Structural Phase Transition. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, 6: 136-141.

4.     Dudok K., Dudok T., Vlokh I. and Vlokh R. Optical Spectra of Hemoglobin Taken from Alcohol Dependent Humans.  Ukr.J.Phys.Opt. 2005, 6: 142-145.

5.     Krupych O., Smaga I. and Vlokh R. Studies of Optical Damage in Photorefractive Single LiNbO3 Crystals using Imaging Polarimetry. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, 6: 146-149.

6.     Vlokh R., Mys O.and Vlokh O. Indicative Surfaces for Crystal Optical Effects. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, 6: 150-154.

7.     Vlokh R., Kostyrko M.Addendum Relation for the Light Absorption in the Presence of Gravitation Field. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, 6: 155-156.

8.     Kushnir O., Nek P., Vlokh R., Kukhtarev N. Crystal Optical Properties of Inhomogeneous Plates and the Problems of Polarization Tomography of Photoelastic Materials. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, 6: 87-93.

9.     Teslyuk I.M., Nastishin Yu.A., Boiko O. P, Nazarenko V.G. and Vlokh R.O. Growth of Lysozyme Crystals in Flat Cells Between Specially Treated Substrates Ukr.J.Phys.Opt. 2005, 6: 94-98.

10.                       Mys O., Vlokh R. Interchangeability of Combined Piezoelectrooptic Effect in LiTaO3 and LiNbO3 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, 6: 99-103.

11.                       Vlokh R. and Kostyrko M. Reflection of Light Caused by Gravitation Field of Spherically Symmetric Mass. Ukr.J.Phys.Opt. 2005, 6: 120-124.

12.                        Влох Р.О. Навіщо видаються наукові журнали. Науковий світ, 2005, №6, с.24-25.

13.                       Сугаков В.Й., Влох Р.О. Рейтинг українських наукових журналів, публікації в яких зараховуються ВАК України при присудженні наукових ступенів і звань з фізико-математичних наук. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України, 2005, №7, с.11-16.

14.                       Коментар Р.О.Влоха в статті М.Олійник Наука популяризації науки. Медіа критика. 2005, №11, с.32-37.

2006

1.     Mys  O., Kostyrko M.,  Vlokh R. Combined Piezoelectrooptic Effect in Ferroelectric and Ferroelectric-Ferroelastic Crystals . Ferroelectrics, 2006, 336: 107 – 118.

2.     Martynyuk-Lototska I. Y., Trach I. B.,  Girnyk I. S.,  Vlokh R. O., Vlokh O. G. Thermal Expansion and Phase Transformation Observation in Cs2BX4 Crystals. Ferroelectrics, 2006, 337: 219 – 232.

3.     Krupych O., Vasylkiv Yu., Adamenko D., Vlokh R. and Vlokh O.Application of Small-Angular Magnetooptic Polarimetry for Study of Magnetogyration in (Ga0.3In0.7)2Se3 and SiO2 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, 7: 171-178.

4.     Vlokh R. and Kostyrko M. Optical-Gravitation Nonlinearity: A Change of Gravitational Coefficient G induced by Gravitation Field . Ukr.J.Phys.Opt. 2006, 7: 179-182.

5.     Vasylkiv Yu., Nastishin Yu. and Vlokh R.Conoscopic Patterns for Optically Uniaxial Gyrotropic Crystals in the Vicinity of Isotropic Point. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, 7: 89-99.

6.     Say A., Vasylkiv Yu., Girnyk I. and Vlokh R. On the “Forbidden” Ferroelastic Domain Structure in  Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)3 Crystals (x=0.1, 0.2 and 0.3). Optical Microscopic Observations. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, 7: 108-115.

7.     Mys O., Martynyuk-Lototska I., Grabar A., Vysochanskii Yu. and Vlokh R. Piezooptic Coefficients and Acoustic Wave Velocities in Sn2P2S6 Crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, 7: 124-128.

8.     Vlokh R. O.  and Kostyrko M. E. Comment on “Effective Refractive Index Tensor for Weak-Field Gravity” by P. Boonserm, C. Cattoen, T. Faber, M. Visser and S. Weinfurtner. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, 7: 147-148.

9.     Vlokh R., Mys O. and Czapla Z. Electrogyration in Organic-Inorganic [(CH2OH)3CNH3)]H2PO4 Crystals Ukr.J.Phys.Opt. 2006, 7: 49-51.

10.                      Vlokh R., Grabar O., Vysochanskii Yu. and Dmitruk I. Luminescence and Reflection Spectra of Sn2P2Se6 Semiconductors-Ferroelectrics at Low Temperatures. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, 7: 24-26.

11.                      Say A., Sveleba S., Teslyuk I., Martynyuk-Lototska I., Girnyk I. and Vlokh R. Optical Birefringence and Domain Structure of the as-grown Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)4 Solid Solutions at Phase Transitions. Ukr.J.Phys.Opt. 2006, 7: 41-47.

12.                      Влох Р.О. Щодо участі України в Болонському процесі. Світогляд. N2, 2006, с.57.

2007

1.     Teslyuk I. , Vasylkiv Yu., Nastishin Yu., Vlokh R. Structural Phase Transition in Lysozyme Crystals. Ferroelectrics, 2007, 346:  49 – 55 .

2.     Vlokh R. and Kvasnyuk O. 2007. Maxwell Equations with Accounting of Tensor Properties of Time. Ukr.J.Phys.Opt. 8: 125-137.

3.     Mys O., Adamiv V., Martynyuk-Lototska I., Burak Ya. and Vlokh R. 2007. Piezooptic and acoustic properties of KLiB4O7 crystals. Ukr. J. Phys. Opt., 8: 138-142.

4.     Vlokh R., Krupych O. and Martynyuk-Lototska I. 2007. On the acoustogyration diffraction of light. Ukr. J. Phys. Opt. 8: 143-157

5.     Vasylkiv Yu., Polomska M., Nastishin Yu. and Vlokh R. 2007. Temperature micro-Raman study of lysozyme crystals.   Ukr. J. Phys. Opt.,  8: 158-165.

6.     Martynyuk-Lototska I.Yu. , Mys O.G., Grabar A.A., Stoika I.M., Vysochanskii Yu.M. and Vlokh R.O. 2007. Highly efficient acoustooptic diffraction in Sn2P2S6 crystals Ukr. J. Phys. Opt. 8: 78-82.

7.     Vasylkiv Yu., Nastishin Yu. and Vlokh R. 2007. On the problem of phase transitions in lysozyme crystals Ukr. J. Phys. Opt.  8: 83-87.

8.     Adamenko D., Klymiv I., Duda V.M., Vlokh R. and Vlokh O. 2007. Electrically and magnetically induced optical rotation in Pb5Ge3O11:Cr crystals at the phase transition.  2. Faraday effect in pure and Cr-doped lead germanate in the presence of electric field and spontaneous polarization. Ukr. J. Phys. Opt. 8: 98-105.

9.     Krupych O., Adamenko D., Say A., Klymiv I., Vlokh R. and Vlokh O. 2007. Studies of magnetogyration in cubic Bi12GeO20 crystals using small-angular magnetooptic polarimetry. Ukr. J. Phys. Opt. 8: 25-30.

10.                        Mys O. G.;  I. Yu. Martynyuk-Lototska;  Grabar A. A.;  Vysochanskii Yu M.; Vlokh R. O. 2007. Piezooptic Coefficients of Sn2P2S6 Crystals. Ferroelectrics. 352: 171 – 175.

11.                        Martynyuk -Lototska I.;  Dudok T.; Vlokh R. 2007. Acoustooptical Properties of A2BX4 Crystals (A = Cs; B = Hg, Cd; X = Cl, Br). Ferroelectrics, 351: 105 – 111.

12.                        Vlokh R.O.;  Adamenko D. I.;  Krupych O. M.; Vlokh O. G. 2007. Small-Angular Polarimetric Magnetooptical Mapping and the Problem of Magnetogyration. Ferroelectrics, 348: 48 – 57.

13.                        Vlokh R., Krupych O. and Martynyuk-Lototska I. 2007. On the acoustogyration diffraction of light. Ukr.J.Phys.Opt. 8: 143-157

14.                        Vasylkiv Yu., Polomska M., Nastishin Yu. and Vlokh R 2007. Temperature micro-Raman study of lysozyme crystals . Ukr.J.Phys.Opt. 8: 158-165

15.                        Shopa Y., Adamenko D., Vlokh R. and Vlokh O 2007. Electrogyration effect in lead germanate crystal family. 1. Electrogyration in the solid solutions based on lead germanate crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 8: 197-208

16.                        Mys O., Vasylkiv Yu., Martynyuk-Lototska I. and Vlokh R. 2007. Piezogyration effect in paratellurite crystals. Ukr.J.Phys.Opt. 8: 197-208

17.                        Dmitruk I., Padlyak B., Grabar O., Vysochanskii Yu. and Vlokh R. 2007. Luminescence in semiconductor-ferroelectric Sn2P2Se6 crystals. Ukr. J. Phys. Opt. 8: 228-234.

2008

1.     Martynyuk-Lototska I.Yu. , Mys O.G., Grabar A.A., Stoika I.M., Vysochanskii Yu.M. and Vlokh R.O. 2008. Highly Efficient Acoustooptic Diffraction in Sn2P2S6 Crystals. Appl.Optics. 47: 52-55.

2.     Andriy Say, Yuriy Vasylkiv, Ihor Teslyuk, Oxana Vlokh, Iryna Martynyuk-Lototska, Sergiy Sveleba, Ihor Girnyk and Rostyslav Vlokh. 2008. Phase diagram and domain structure of the Rb2xTl2(1-x)Cd2(SO4)3 Solid Solutions. Phase Transitions. 81, 509-524 .

3.     Vlokh R., Vasylkiv Yu., Adamenko D., Krupych O. and Vlokh O. G. Application of small-angular magnetooptic polarimetry for study of magneto-gyration in (Ga0.3In0.7)2Se3 , Bi12GeO20 and SiO2 crystals. J.Optics A: Pure and Appl.Optics. 2008. 10: 501-509.

4.      Adamenko D., Klymiv I., Duda V. M., Vlokh R. and Vlokh O. 2008. Electrogyration and Faraday rotation in pure and Cr-doped lead germanate crystals. Journal of Physics: Condensed Matter 2008, 20:  075201-075210.

5.      Vlokh R., Mys O., Grabar A. and Vysochanskii Yu. Optical activity of Sn2P2S6 crystals at the phase transition. 2008. Ukr. J. Phys. Opt. 9: 1-9.

6.      Vasylkiv, Y., Polomska, M., Teslyuk, I., Nastishin, Y., Vlokh R. http://www.scopus.com/scopus/static/images/spacer.gifTemperature behavior of lysozyme crystals: Polarization microscopy and micro-Raman studies. 2008, Soft Materials, 6, 129-139.

7.      Martynyuk-Lototska, I., Mys, O., Dudok, T., Adamiv, V., Smirnov, Y., Vlokh, R. Acousto-optic interaction in α-BaB2O4 and Li2B4O7 crystals. 2008. Applied Optics, 47,  3446-3454.

8.     Martynyuk-Lototska, I., Dudok, T., Mys, O., Vlokh, R. Elastic, piezooptic and acoustooptic properties of SrB4O7 and PbB4O7 crystals. 2008, Optical Materials. (опублікована в електронному вигляді, прийнята до друку).

9.     Vlokh R. and Adamenko D. Non-reciprocity of Faraday rotation in gyrotropic crystals. 2008. Ukr. J. Phys. Opt. 9: 217-225.

10.                       Krupych O., Adamenko D., Mys O., Grabar A. and Vlokh R. Faraday Effect in Sn2P2S6 Crystals. 2008. Applied optics. 47: 6040-6045.

11.                       Влох Р. О. Система оцінки українських фахових видань. Бюл.ВАК України, N11, 2008 (прийнята до друку).