Фото_Великий_М М .jpgВеликий Микола Миколайович

Відомий учений-біохімік. Доктор біологічних наук, професор. Академік-засновник АН ВШ України (1992).

Народився 01.12.1943 р. у с. Верховцево Криничанського р-ну Дніпропетровської обл. Фахову освіту отримав на кафедрі біохімії біологічного ф-ту ЛДУ ім. І.Франка (закінчив у 1965 р). Наукову діяльність розпочав як аспірант Ін-ту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України під керівництвом видатного вітамінолога, академіка Р.В. Чаговця. Працював у ін-ті у 1965–1988 рр. Доктор біологічних наук (1988), професор (1990). Завідувач кафедри біохімії ЛНУ ім.І.Франка (1988–2000), професор кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Національного медичного ун-ту ім.О.О. Богомольця (2000–2006) та професор кафедри біології Національного ун-ту «Києво-Могилянська Академія» (з 1995 р.).

Наукові інтереси – в галузі регуляції внутрішньоклітинного метаболізму в організмі людини і тварин у нормі та при патологічних станах. Розвиває важливий для теоретичної та медичної біохімії напрям – встановлення закономірностей регуляції внутрішньоклітинного метаболізму в організмі людини і тварин у нормі та при розвитку патологічних процесів, зокрема при цукровому діабеті та непластичній трансформації клітин. Обґрунтовано концепцію провідної ролі окисно-відновного стану нікотинамідних коензимів в інтеграції метаболічних процесів та механізми участі NAD-залежного полі-ADP-рибозилювання, як посттрансляційної модифікації протеїнів, у процесах репарації ДНК.

Автор понад 250 наукових робіт і 10 навчальних посібників, зокрема: «Структура та функції ферментів» (2002), «Екологічна біохімія. Метаболізм ксенобіотиків у людини і тварин» (1994).

Підготував 2 докторів та 9 кандидатів наук.

Веде значну науково-організаційну роботу: член двох вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій; експерт Державної акредитаційної комісії та експертної ради ВАК України; член редакційної колегії «Українського біохімічного журналу» та журналу «Медична хімія»; вчений секретар міжвідомчого наукового семінару «Молекулярна медицина»; член робочої групи з впровадження засад Болонської конвенції; експерт із фахової експертизи ліцензійних інтегрованих іспитів – «Крок 1».

Протягом 1998–2000 рр. – голова секції біології та член Бюро Західного відділення АН ВШ України.

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2009).