АВТОБІОГРАФІЯ

 

Я, Василенко Юрій Андрійович, народився 4 березня 1938 року в м. Ромни Сумської області.

Громадянин України.

 В 1956 році закінчив середню школу міста Ромни. В цьому ж році вступив до Харківського політехнічного інституту, який за­кінчив у 1961 році з відзнакою зі спеціально­сті "Автоматика і телемеханіка". З 1961 року до 1963 року працював інженером-конструктором на обчислювальному цент­рі машинобудівного заводу в м. Краматорськ. Протягом 1963-1966 pp. навчався в аспіран­турі на кафедрі математичних машин і дискретної дії в Харківському інституті радіоелектроніки. В 1966 році захистив дисер­тацію на тему: "Некоторые вопросы многозначных структур в ЦВТ" та здобув науковий сту­пінь кандидата технічних наук. Протягом 1966-1968 років працював на кафедрі матема­тичних машин і дискретної дії Харківського інституту радіоелектроніки на посадах асистента, старшого викладача, доцента. Вче­не звання доцента по цій же кафедрі мені було  присвоєно у вересні 1968 року. З  вересня 1968 року по червень 1973 року займав посаду завідува­ча кафедри теоретичної кібернетики і матема­тичної логіки Ужгородського державного університету, з липня - доцент цієї ж кафедри. З  вересня 1976 року у зв'язку зі зміною наз­ви кафедри призначений доцентом кафедри кібернети­ки і прикладної математики.

У березні 1991 року в Харківському інституті радіоелектроніки захистив дисер­тацію на тему: "Математическое конструирование много­уровневых распознающих систем на основе ме­тода разветвленного выбора признаков: тео­рия, алгоритмы, реализация, применение" та здобув науковий ступінь доктора техніч­них наук.

 З  вересня 1991 року займав посаду професора кафедри кібернетики і при­кладної математики УжДУ. Вчене звання професора по цій же кафедрі мені було присвоєно в грудні 1993 року. З липня 1995 року працюю в Ужгородському дер­жавному інституті інформатики, економіки і права. Спочатку  на посаді проректора з наукової роботи,  з вересня 1996 року до березня 2000 року обіймав посаду декана факультету інфор­матики, професора. У березні 2000 року очолив кафедру інформаційних управляючих систем та техноло­гій. У листопаді 2004 року на базі УжДІІЕП, що ліквідований, утворено Закарпатський державний університет, у якому по теперішній час працюю  завідувачем цієї кафедри.

З 1994 року член спеціалізованої Ради із захисту докторських дисертацій Державного науково-дослідного інституту ін­формаційної інфраструктури НАН України.

Маю близько 130 наукових праць та 2 винаходи.

         Позапартійний.

         Одружений. Склад сім'ї: дружина – Василенко Едіта Андріївна, 1950 року народження. Донька  - Василенко Андріана Юріївна, 1979 року народження.

Місце проживання: Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Сечені, будинок 29, квартира 83.

Проживаю в Україні з народження.

            Не судимий.