Черевко Ігор Михайлович

Відомий учений-математик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився 16. 01. 1956 р. у с. Глибоке на Івано-Франківщині. З 1963 по 1971 р. навчався у восьмирічній школі с. Глибоке, а з 1971 р. по 1973 р. в Саджавській середній школі. У 1973 р. вступив до Чернівецького ун-ту на математичний ф-т, який закінчив у 1975 р. за спеціальністю «Прикладна математика». З грудня 1979 р. по грудень 1982 р. навчався в аспірантурі при кафедрі прикладної математики. Кандидатську дисертацію «Дослідження інтегральних многовидів сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь» захистив у Ін-ті математики АН України в 1983 р. З січня 1983 р. по вересень 1999 р. працював асистентом, старшим викладачем (1985–1986) та доцентом (1986–1999) кафедри прикладної математики та механіки Чернівецького университету. у 1998 р. виборов грант «Соросівського доцента». З вересня 1999 р. по серпень 2002 р. навчався в докторантурі при кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. Докторську дисертацію «Інтегральні многовиди та апроксимаційні алгоритми дослідження диференціально-функціональних рівнянь» захистив в Київському ун-ті у 2004 р. З серпня 2003 р. завідувач кафедри математичного моделювання, а з травня 2005 р. – декан ф-ту прикладної математики ЧНУ ім.Ю.Федьковича.

Коло наукових інтересів стосується теорії диференціально-функціональних рівнянь. Розробив методику дослідження сингулярно збурених диференціаль­но-функціональних рівнянь методом інтегральних многовидів, побудовано й обґрунтовано схеми апроксимації початкових і крайових задач та досліджені ітераційні алгоритми знаходження їх розв’язків.

Член науково методичної комісії МОНУ з прикладної математики, член робочої групи МОНУ по розробці стандарту напряму «Прикладна математика», член спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій в Чернівецькому національному ун-ті ім. Юрія Федьковича, член редколегій двох наукових фахових видань, керівник наукового семінару ф-ту прикладної математики.

Опублікував понад 150 науко­вих праць, серед яких 1 монографія та 3 підручники з грифом МОНУ. Підготував 2 кандидатів наук.

Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України (2005) та почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2006) та Міністерства освіти і науки України (2007), відмінник освіти України (2009).

 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Черевка Iгоря Михайловича

 

 

1.      Бигун Я.Й., Бортей М.С., Черевко И.М. Исследование некоторых классов систем с запаздыванием методом интегральных многообразий и методом усреднения // 9 Международная конференция по нелинейным колебаниям,  К.: 1981. – С.61-62.

 

2.      Фодчук В.И., Черевко И.М. Интегральные многообразия для сингулярно возмущённых дифференциально-функциональных уравнений // Асимптотические методы нелинейной механики. – Киев: Ин-т математики АН УССР, 1981. – С.137-148.

 

3.      Черевко И.М. Существование и асимптотическое представление интегральных многообразий сингулярно возмущённых дифференциальных уравнений с запаздыванием // Черновицкий ун-т, Черновцы, 1982. – 17c-Деп. в ВИНИТИ N2443-82.

 

4.      Черевко И.М. Об интегральных многообразиях сингулярно возмущённых дифференциально-функциональных уравнений с малым параметром при производных // Черновицкий ун-т, Черновцы, 1982. – 17c-Деп. в ВИНИТИ N2653-82.

 

 // Міжнародна конфе­ренція “Ди­ференціальні рівняння та їх застосування” (11-14 жовтня 2006р., Чернівці): Тези доповідей. – Чернів­ці: Рута, 2006. – С. 103.

 

 

 

133.    Черевко І.М. Розщеплення та декомпозиція ліній­них сингулярно збурених диферен­ціально-функціо­нальних рівнянь // Міжнародна конфе­ренція “Дифе­ренціальні рівняння та їх застосування” (11-14 жовт­ня 2006р., Чернівці): Тези доповідей. – Чернів­ці: Рута, 2006. – С. 180.

 

134.    Черевко І.М. Наближене розв’язання крайової за­дачі для диференціального рівняння нейтрально­го типу // VIIІ Крым­ская международная математи­чес­кая школа “Метод функций Ляпунова и его при­ло­же­ния” (10-17 сентября 2006р., Алушта): Тез. докл. – Сімферо­поль: ДиАйПи, 2006. – С. 178.

 

135.    Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища математика: лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: Підручник. – Чернівці: Рута, 2007. – 255 с.  (Лист МОНУ №1.4/18-Г-1325 від 26.07.2007)

 

136.    Черевко І.М., Матвій О.В. Про наближення  систем диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу системами звичайних диферент-ціальних рівнянь // Нелінійні коливання. – 2007. – Т.10, № 3. – С. 328 – 335

 

137.    Пасічник Г.С., Черевко І.М. До 70-річчя професора Степана Дмитровича Івасишена // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – Т.50, №4. С. 202-203.

 

138.    Черевко І.М., Матвій О.В. , Стельмащук Л.В. Про апроксимацію системи різницевих рівнянь  // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 349. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2007.– С.8894.

 

139.    Cherevko I.M. Investigation of the integral manifolds of singularly perturbed functional differential equations // Lyapunov memorial conference. International conference on the occasion of the 150th birthday of Aleksandr Michailovich Lyapunov: – Kharkiv: Verkin institute for low temperature physics and engineering of NASU, 2007. – P. 25

 

140.    Черевко И.М. Декомпозиция сингулярно возмущенных дифференциально-функциональных уравнений // Тезисы докладов международной конференции “Дифференциальные уравнения и смежные вопросы”.Москва, 2007, – С. 62-63.

 

141.    Черевко І.М. Інтегральні многовиди повільних змін­них лінійних сингулярно збурених диферен­ціально-функціональних рівнянь // Тези доповідей міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробагатька. – Львів, 2007. – С. 289.

 

142.    Черевко І.М. Метод сплайн-колокацій для знаходження періодичних розв’язків диференціальних рівнянь нейтрального типу // Праці міжна-родного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІІ)». – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007. – С. 301.

 

143.    Черевко І.М., Матвій О.В. Апроксимація неасимптотичних коренів квазіполіномів для систем нейтрального типу // International ConferenceDynamical systems modelling and stability investigation”.-  Kyiv,  2007. – С.68.

 

144.    Біляніна О.Я., Кінащук Н.Я., Черевко І.М. Алгебра: 8: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2008. – 304 с.(Лист МОНУ №1.4/18-679 від 27.03.2008).

 

145.    Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С.,     Черевко І.М. Вища математика: математичний аналіз, диференціальні рівняння. Підручник. – Чернівці: Рута, 2008. – 267 с. (Лист МОНУ №1.4/18-Г-1325 від 26.07.2007).

 

146.    Івасишен С.Д., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Кафедра математичного моделювання Чернівецького університету. Основні здобутки за 20 років від часу створення. – Чернівці: Рута, 2008. – 42 с.

 

147.    Черевко І.М. Про апроксимацію диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // ХІІ міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 15-17 травня 2008р. К.: ТОВ «Задруга». – С. 426.

 

148.    Черевко І.М., Піддубна Л.А. Про інтегральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь із запізненням // Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування. Тези доповідей. 16-21 червня 2008р. Мелітополь, 2008. – С. 122.

 

149.    Черевко І.М. Про інтегральні многовиди сингулярно збурених систем із запізненням // 9 Крымская Международная математическая школа «Метод функций Ляпунова и его приложения»: Тез. докл.; Алушта, 15-20 сентября 2008г. / Таврический национальный ун-т. – Симферополь, 2008. – С.175.

 

150.    Матвій О.В., Пернай С.А., Черевко І.М. Апроксимація систем диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // Нелінійні проблеми аналізу: 4 Всеукраїнська наукова конференція. Тези доповідей. – Івано-Франківськ: Плай, 2008 – С. 64.

 

151.    Матвій О.В., Пернай С.А., Черевко І.М. Про стійкість лінійних систем із запізненням // Наук. Вісник Чернівецького ун-ту: Зб. Наук. пр.. Вип. 421. Математика. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 66–70.