Позняк Степан Павлович

Відомий учений у галузі ґрунтознавства. Доктор географічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1996 р.

Народився 02.07.1943 р. в містечку Олесько Буського району Львівської обл. У 1966 р. закінчив географічний ф-т Львівського державного ун-ту ім. Івана Франка. З 1966 до 1969 р. працював інженером науково-дослід­ної частини Львівського ун-ту. У 1969 р. вступив до очної аспірантури кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського державного ун-ту (ОДУ). Після закінчення аспірантури працював молод­шим науковим співробітником Проб­лемної науково-дослідної лабораторії кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. У 1975 р. захистив кан­дидатську дисертацію на тему: «Зміна влас­тивостей чорноземів півдня Пра­вобережної України під впливом зрошення». У тому ж році перейшов працювати доцентом кафе­дри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. У 1992 р. захистив док­торську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 03.00.27 – ґрунтознавство на тему: «Зрошувані чорноземи південного заходу України». У 1993 р. обраний за конкурсом на посаду завіду­вача кафедри географії ґрунтів Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка. У 1994 р. присвоєно вчене звання професора кафедри географії ґрунтів Львівського ун-ту.

Наукові інтереси – в галузі ґрунтово-екологічних проблем, моніторингу земельних ресурсів, динаміки ґрунтотворних процесів, методики великомасштабних ґрунтових досліджень, якісної оцінки земель, земельного кадастру.

Автор 275 публікацій, із них 181 у вітчизняних і 94 у міжнародних виданнях, 5 монографій, 2 навчальних посібників із грифом МОН України. Започаткував серію «Ґрунти України» – 8 видань, серію «Українські ґрунтознавці» – одне видання «Професор Іван Гоголєв».

Підготував 4 докторів і 16 кандидатів наук. Науковий керівник Проблемної науково-дослідної лабораторії ґрунтознавства і екології землекористування, сертифікованої лабораторії фізико-хімічних аналізів грунтів.

Голова Львівського відділення Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА), член президії УТҐА, голова комісії, співголовуючий комісії «Ґенеза, географія та класифікація ґрунтів», член спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Львівському ун-ті, експерт ВАК України з географічних наук. Академік Української Екологічної академії наук (1995). Почесний член Українського географічного товариства, нагороджений золотою відзнакою Польського товариства ґрунтознавців, член Міжнародного і Європейського товариств ґрунтознавців.

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1998). Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2010).