Patika1Патика Володимир Пилипович

Відомий учений у галузі біотехнології, екології, агроекології. Доктор біологічних наук, професор. Академік НААНУ. Академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився 10.09.1946 р. в с.Мала Маньківка на Черкащині. У 1969 р. закінчив хімічний ф-т КДУ ім. Т.Шевченка. У 1967–1969 рр. – старший інженер сектора молекулярної біології і генетики АН УРСР (м. Київ), у 1969–1971 р. – служба в армії, у 1971–1980 рр. – співробітник Українського НДІ сільськогосподарської мікробіології (м. Чернігів), у 1980 р. – доцент кафедри Чернігівського філіалу КПІ; у 1980–1997 рр. – зав. сектору, зав. відділу, директор Південного філіалу Ін-ту сільськогосподарської мікробіології ВНДІСГМ (АР Крим), у 1997–2000 рр. – директор Ін-ту сільськогосподарської мікробіології УААН (м. Чернігів); у 2000–2005 рр. – директор Ін-ту агроекології та біотехнології УААН (м. Київ), з 2005 р. – професор кафедри біотехнології ф-ту екологічної безпеки Національного аграрного ун-ту. З 2006 р. – завідувач відділу фітопатогенних бактерій Ін-ту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня канд. біол. наук, присвячену природі фітотоксичних речовин ґрунтових мікроорганізмів, у 1992 р. – дисертацію на здобуття ступеня доктора біол. наук: «Роль азотфиксирующих микроорганизмов в повышении продуктивности сельскохозяйственных растений». У 1995 р. присвоєне вчене звання професора.

Опублікував понад 540 наукових праць, ряд оглядів, проблемних статей, 15 колективних монографій, одержав 36 патентів і авторських свідоцтв.

Підготував 11 докторів і 16 кандидатів наук.

Фундатор «Агроекологічного журналу», член редакційної ради «Мікробіологічного журналу», журналів «Мікробіологія і біотехнологія» і «Фізіологія і біохімія культурних рослин», «Вісник Харківського національного аграрного ун-ту» (серія «Біологія»). Член спеціалізованої вченої ради при Ін-ті мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАНУ, секції комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

У 1995 р. обраний дійсним членом (академіком) УААН.

Премія ім.Д.К.Заболотного НАН України і Державна премія України в галузі науки і техніки (2005). Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2005).