Хижняк Лариса Михайлівна

Відомий учений у галузі соціології. Доктор соціологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р.

Народилася 27.04. 1959 р. у с. Олександрівка Зачепилівського району Харківської обл. у сім’ї службовців. У 1976 р. закінчила середню школу із золотою медаллю у м. Чугуєві Харківської обл. У 1976–1981 рр. навчалася у Харківському державному ун-ті ім. О.М. Горького, де одержала диплом з відзнакою за спеціальністю «політична економія». У 1981 р. присвоєна кваліфікація економіста і викладача політичної економії. У 1985–1989 рр. навчалася в аспірантурі при Харківському державному ун-ті ім. О.М. Горького. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Колективні форми виробничої діяльності як умова соціальної активності працівників». У 1996–1999 рр. навчалася в докторантурі при Харківському державному ун-ті, захистила докторську дисертацію на тему «Організації в соціально-економічному просторі сучасного українського суспільства: оптимізація управління». В Харківському національному ун-т ім. В.Н. Каразіна обіймала посади старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, професора. З 2007 р. – заступник декана соціологічного ф-ту з наукової роботи.

Кандидат філософських наук (1989), доктор соціологічних наук (1999), доцент (1995), професор кафедри прикладної соціології (2003).

Коло наукових інтересів – соціологія організацій та управління, економічна соціологія, соціальна політика, соціологія освіти.

Автор 178 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру (1 одноосібна монографія, 6 колективних монографій).

Підготувала 6 кандидатів наук з соціології та державного управління.

Член редколегії чотирьох наукових фахових видань з соціології. Член експертної ради ВАКу України з філософських, соціологічних та політологічних наук. З 2004 р. – експерт Державної акредитаційної комісії України (напрям «соціологія»). У 2007 р. обрана членом Правління Соціологічної Асоціації України, де очолює науковий комітет «Соціологія організацій та управління».

 

С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

ХИЖНЯК Лариси Михайлiвни

 

NN ¦п/п

Назва

¦Харак-тер роботи

Вихiднi данi

Обсяг

(в др. арк.)

Спiвавтори

1. До захисту кандидатської дисертації

1.

Культура производства как фактор развития социальной активности современного производственного коллектива

(тези)

друк.

Человек,философия,культура. Вып.1. Тез. выст. cлуш. V Всес. Школы мол. уч. /Звенигород.- Москва, 1984.

0,30

 

2.

Особенности формирования рабочего пополнения в условиях бригадных форм организации труда

(тези)

 

друк.

Тезисы Всесоюзн. н.-пр.конф."ХХVI с.КПСС,июн. Плен.ЦК КПСС о форм. дост. Смены раб .кл. /Москва, 27-28 марта 1984г. /Секция Москва, 1984.

0,25

 

3

Проблемы социологического изучения социальной эффективности кол. (бригадных) форм производственной деятельности

(стаття)

 

рукоп.

Депоновано в IНIОН N 20658 вiд 11.05.85р.

1,10

 

4.

Формирование социальной зрелости современного производственного коллектива как процесс становления его целостности

(стаття)

рукоп.

Акт пробл.со верш.разв.соц. в свете м-л кон цепции целост ности//Депоновано в IНIОН N222888 вiд 29.08.85 р.

 

 

0,50

 

5.

Коллективные формы про-изводственной деятельности: соотн. потребностей общества и социальных пореб-ностей отдельных отрядов промышленных рабочих

(тези)

 

друк.

Типы и формы социальных пот ребностей чело века.Препр.докл уч.Всесоюзн.ко- орд.совещания Проблемы чело- века в ист.мат."

-Москва, 1985.

 

0.20/ 0,10

Андрющенко А.И

6.

Социальная активность производственного коллектива и проблемы организации труда в свете марксистской концепции целостности

(стаття)

 

рукоп.

Акт.вопросы со- вершенствования социализма в свете мат.ХХVII с. КПСС //Депоновано в IНIОН № 26591 вiд 27.08.86 р.

0,50

 

7.

Проблемы управления соци-альной активностью рабочих в условиях коллективной про-изводственной деятельности

(стаття)

 

рукоп.

Акт.вопросы теории соц. об-щества и гносео-логии //Депоновано в IНIОН N31349 вiд 1.10.87 р.

0,50

 

8.

Культура коллективного труда как фактор развития социальной активности членов производственного коллектива

(стаття)

друк.

Вестник Харь-ковского ун-та. № 299.- Харьков: Изд-во "Вища школа" при Харьковском. ун-те, 1987.

0,40

 

 

9.

Проблемы развития социальной активности членов произв.бригад (на мат. социолог.исслед. на машино-строительных предприятиях)

(тези)

друк.

Проблемы соц. развития трудовых коллективов в условиях пере-стройки /Тезисы выст.на Респ.н.-пр.конф.-Крама-торск, 1988.

 

0,10/

0,05

 

 

Андрющенко А.И.

 

 

Пiсля захисту кандидатської дисертації

 

10.

Овладение социальной технологией управления как условие развития обществ.-управл. активности членов производственного коллектива

(тези)

друк.

Тезисы выст.на Респ. н.-пр.кон. "Социологические исслед. и соц. технологии". С.1.-Кировоград, 1989.

0,10

 

11.

Воспитательное воздействие коллективных форм организации труда

(стаття)

рукоп

Депоновано в IНIОН № 40962 вiд  2.02.90 р.

1,0/

0,5

Андрющенко А.И.

12.

Производственные кооперативы и культура межорганизационных отношений

(тези)

друк.

Материалы меж-дунар. Симпозиума "Роль производств. коопер. в эк. разв.". Тез. выст. Москва, 1990.

 

0,30/ 0,15

Андрющенко А.И.

13.

Народное образование в условиях перестройки. Социологич. очерки (по мат. всесоюз.исслед.ноябрь-дек. 1989г.)

(колективна монографія)

друк.

Москва: Госком-образование СССР,1990.

5,0/0,4

Якуба Е.А.

Арбе-нина В.Л. - 8 осіб.

14.

Нововведення в учбовому процесi як спосiб удосконалення викладання суспiльних наук

(тези)

друк.

Питання активiзації пiзн. Діяльностi сту-дентiв у вивченнi сусп. Наук. Тези доп. .-Харків, 1990.

0,10/ 0,05

Анд-рюще-нко

 А. I.

15.

Формы проявления гражданского самосознания будущих специалистов

(тези)

друк.

Респ.н.-пр. Конф. "Социальные и правовые проблемы деятельности высш. школы в усл. Обновления".

Тез. докл.и сообщ. 24-27 сент. 1991г. Х.:Укр.юр.ак.,1991.

0,10/ 0,05

Арбенина В.Л.

16.

Особенности становления гражданского самосознания личности молодого специалиста

(колективна монографiя)

рукоп.

Депоновано в  IНIОН N 45042 вiд 23.07.91 р.

5,0/0,8

Якуба Е.А.

Арбе-нина

 В.Л.-

8 осiб

17.

Социальные инновации как условие предпринимательской деятельности

(тези)

друк.

Современные со-циальные техно-логии:сущность, многообразие форм  и внед-рение /Материал. Межд.н.-пр. кон. 18-20 апр. 1991г. Ч.2.- Белгород, 1991.

0,10

 

18.

Местное самоуправление: пути решения социальных проблем

(стаття)

друк.

Харьковский центр науч.-тех. и эк.инф.Укрин-формкорпорации УКРНТИ.- Х., 1992.

2,0/0,7

Нико-лаев-ский В.Н. Куценко О.

19.

Институционализация межор-ганизационных трудовых конфликтов как социологическая проблема

(тези)

друк.

Конфликты:многообр.,пути и способы преод./Мат.межд.н.-пр. конф. 14-15 мая 1993 г./Ч.1.- Белгород, 1993.

 

0,20/0,1

Анд-рюще-нко А.И.

20.

Экономическая свобода: социальный механизм реализации в свободной экономической зоне

(тези)

друк.

Проблемы созда-ния и функ.спец. (свободных) зон эк. зон в Харькове. Тезисы докл. межд.н.-пр. Кон. 3-5 июня 1993 г.- Х., 1993.

0,10

 

21.

Организованность военно-промышленного комплекса и социально-экономическое развитие общества (тези)

друк.

Мат. межд. Науч.-пр.конф. "Мир, война, история". Х.,1995.

0,30

 

22.

Социальные издержки безработицы среди молодежи

(тези)

друк.

Научная конф. "Социальная защита молоде-жи: состояние, проблемы и пути решения (14-15 окт.1993г.)

Харьк. Регион. Центр социальной службы молодежи "Доверие".Х., 1993.

0,20

 

23.

Девiантнi форми трудової поведiнки молоді в умовах трансформації суспiльства

(тези)

друк.

Матерiали мiжнар. наук.-практ. конф."Девiантна поведiнка непов-нолiтнiх i молодi: можливостi впливу".- Харкiв, 1994.

0,20

 

24.

Организация экономической свободы как условие развития предпринимательства в Украине

(тези)

друк.

Город и бизнес: науч.-пр.конф. Тезисы. Днепропетровск,

1994.

0,10.

 

25.

Цель в жизнедеятельности трудовой организации

(стаття)

друк.

Бизнес Информ.-1995.- №№ 27-28, 29-30, 30-31

1,30

 

26.

Органiзацiйно-новаторська дiяльнiсть жiнок i соцiально-економiчний розвиток України

(тези)

друк.

Жiнки України: сучасний стан та перспективи. Матерiали мiж-нар. наук.-пр. конф. (м. Одеса, червень, 1995р.)/ Одеська держ. акад .харчових технологiй. Київ, 1995.

0,10

 

27.

Организация собственного дела как жизненная перспектива

(стаття)

друк.

Харьковские со-циологические чтения-95. Док-лады и сообщения участников /Социолог. ассоц. Украины. Харь-ковское отделе-ние.- Х., 1995.

0,50

 

28.

Экономическая свобода как жизненная ценность украинских предпринимателей и мера ее реализации

(тези)

друк.

Харьковские со-циологические чтения -95. Док-лады и сооб-щения участни-ков /Социоло-гическая ассо-циация Украи-ны. Харьковское

отделение.- Харьков, 1995.

0,10/ 0,05

Шма-кова О.

29.

Органiзацiйно-творча роль пiдприємцiв i ринок працi

(стаття)

друк.

Зайнятiсть i ринок працi: Збiрка наук. праць.Вип. 3.-Київ: НДЗРП, 1995.

0,50

 

30.

Бизнес и благотворительность: участие предпринимателей в решении социальных проблем

(стаття)

друк.

Бизнес-Информ.- 1995.- № 43 - 44.

0,40

 

31.

Государственная политика, предпринимательство, общественное мнение: поиск устойчивых связей

(стаття)

друк.

Бизнес Информ.- 1995.- № 47-48.

0,50/ 0,25

Куценко О.

 

32.

Майбутнi органiзатори ви-робництва в iнженерному вузi:пiдготовка до виконання виховних функцiй

(тези)

друк.

Виховання сту-дентiв у технiч-ному вузi: Матерiали наук.-пр. конф.- Київ, 1996.

0,10

 

33.

Органiзованiсть як якiсть особистостi та її формування у студентiв-менеджерiв

(тези)

друк.

Матерiали мiж-нар. н.-практич. конф."Роль  вузiв у вирiшеннi про-блем безперер-вної освiти та виховання осо-бистостi" (м. Харкiв, 16-20 травня 1995 р.)-Київ, 1995.

 

0,10

 

34.

Информация в жизни фирмы (стаття)

друк.

Бизнес Информ. 1996.- № 1 - 3

1,20

 

35.

Политика и организация эко-номической власти

(стаття)

друк.

Глобализация политики в кон-тексте соврем. полит.культуры: опыт и перспек-тивы Вост. Евро-пы. Мат. межд. н.-практ. конф. -Харьков, 1996.

0,40

 

36.

Цiннiсть технiчних нововведень: гуманiзацiя організацiї сучасного виробництва

(тези)

друк.

Проблеми гума-нiзму i духовностi в контекстi

науково-техн. Поступу. Тези доповiдей н.- пр.            конф. 15-16 жовтня 1996 р.- Вiнниця, 1996.

0.10

 

37.

Iнститут лоббi i органiзоване представництво групових економіч. iнтересiв суб'єктiв

(тези)

друк.

Социально-эко-номические про-блемы переход-ных процессов в нар. хозяйстве. Тезисы докл. Междунар. науч. - пр.конф. 28-29 ноября 1996.

 

0,10

 

38.

Цiннiсть робочого мiсця: уявлення працюючих про бажану та реальну органiзацiю роботи

(стаття)

друк.

Зайнятiсть i ри-нок праці: Зб. наук. пр.Вип.4.К.:НДЦЗНРП,1996.

 

0,50/ 0,25

Пiддубна

Л.П.

39.

Организационная проблематика в научном знании и идея конструирования социальной действительности

(тези)

друк.

Российская наука в конце ХХ столетия: Материалы между-народн. Науч.-пр. конф. - Соликамск, 1996.

0,10 др.а.

 

40.

Соцiальна органiзацiя простору як умова розвитку адмiнi-стративного району

(стаття)

друк.

Соцiально-екон. та еколог. Проблеми розвитку адмiн. зайонiв. Науковi доповiдi мiжнар. наук.-пр. Конф. (м. Тернопiль, 17-18 квiтня 1997 р. /Iн-т регiон. Дослiджень НАН України. - Львiв, 1997.

 

0.40

 

41.

Iнтереси керiвникiв господарчих органiзацiй в умовах трансформацiї управлiння економiкою

(стаття)

друк.

Управлiння тру-довими ресурсами: проблеми i перспективи розвитку: Збiрник доповiдей мiжнар. наук.-пр.конф. Ч.2. /Технологiчний ун-т Подiлля.- Хмель-ницький, 1997.

0,20

 

42.

Iнформацiйне забезпечення розвитку малого i середнього бiзнесу

(стаття)

друк.

Актуальнi проб-леми сучасної науки в дослiд-женнях молодих учених. Вип. 2. /Ун-т внут-рiшнiх справ. Харкiв, 1997.

0,20

 

43.

Становление корпоративного сотрудничества как фактор повышения роли организаций предпринимателей в транс. обществе (стаття)

друк.

Харківські соці-ологічні читання-97: Зб. наук. праць.-Х.: Основа, 1997.

0,40

 

44.

Принципи побудови госпо-дарських органiзацiй

(тези)

друк.

Современное состояние и пер-спективы разви-тия гуманитар-ных наук (социология, социал., психол., менеджмент): Сб. межд. н..-пр. конф. /Одесский гос. политехн. ун-т.-Одесса, 1997.

0,10

 

45.

Бизнес-деятельность как фактор трансформации социальной структуры

(розділ колективної монографії)

друк.

Изменение соци-ально-классовой структуры общест-ва в условиях его трансформации. Х.: Основа, 1997.

15,00/ 2,00

 

Якуба Е.А., Куценко О., Безносов М., Евдо-кимо-ва И.

46.

Знание законов организации и успех в бизнес-деятельности

(стаття)

друк.

Соціальні техно-логії: акт. пробл. теорії та практики: Міжвуз. зб. наук. праць. Вип. 1.- Київ-Запоріжжя: Этта-Пресс, 1998.

 

0,50

др.а.

 

47.

Жінка - організатор підпри-ємницької фірми: зразок зайнятості чи виняток?

(стаття)

друк.

Жінки на ринку праці України: Зб. наук. праць /Укр. Інститут соціальних дос-ліджень - Київ, 1998.

0,40

 

 

48.

Гуманизация труда в условиях организационного плюрализма

(стаття)

друк.

Людина і мис-тецтво в гумані-стичних вимі-рах: Зб. мат. філ. Читань. - Львів: Край, 1997.

0,40

 

 

49.

Соціально-економічна свідомість субєктів як елемент економічної культури

(стаття)

друк.

Творче, практичне і критичне мислення: зб. матеріалів наук.-пр. конф.- Житомир: Вид-во «Журфонд», 1997.

0,40

 

 

50.

Приватизація як спосіб організації відносин власності і процес соціальних змін

(стаття)

друк.

Регіональна по-літика України: наукові основи, методи, механіз-ми: Наукові доповіді міжнар. науково-пр.конф./ Інститут регіональних досліджень.- Львів, 1998.

0,30

 

51.

Культ фірми-общини в соціо-культурному контексті

(тези)

друк.

Культура у філосо-фії ХХ ст.Матеріали 1V Харк. Міжнар. Сковородин. чи-тань. Х.: Унт внутр. справ, 1997.

0,10

 

52.

Організаційне рішення як творчість

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого державного університету.- №414.- Харків, 1998.

0,40

 

53.

Образ привабливої трудової організації в уявленнях різних соціальних груп

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого державного університету.- №433 .- Х., 1998.

0,40

 

54.

Самоорганізація малого бізнесу й економічні лобістські угруповання

(стаття)

друк.

Вісник Харківсько-го держ. педагогічного ун-ту ім. Г.С.Сковороди. 4. Соціологія. Вип. 1. Х., 1998.

0,40

 

55.

Громадська думка про соціальну підтримку населення з боку окремих організацій

(стаття)

 

друк.

Харківські соціо-логічні читання-98 /Харк.держ. ун-т.-Х., 1998.

0,40

 

56.

Споживання і метаморфози духовних потреб українських підприємців

(стаття)

друк.

Духовність укра-їнства: Матеріал. Всеукр. Наук.-пр. Конф. (вересень 1998 р.) / Асоціація навч. закл. України недерж. форм власн. - Житомир, 1998.

0,60

 

57.

Загроза банкутства фірми і стратегія підприємництва

(стаття)

друк.

Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління: Зб. наук. праць. Вип. 4. - Запоріжжя: РВП «Видавець», 1998.

0,30

 

58.

Організаційні комунікації: гуманістичний вимір

(стаття)

друк.

Вісник Харківсько-го державного політехнічного ун-ту. 1998. - №21.-

0,20

 

59.

Ризик-менеджмент у малому бізнесі: соціальні проблеми впровадження

(тези)

друк.

Проблеми еконо-мічного ризику: аналіз та управ-ління: Зб. наук. праць за мат. Першої Всеукр. Н.-пр. Конф.-К.: Міносвіти України, КНЕУ,1998

 

0,10

 

60.

Обмежена раціональність структурних форм економічних організацій

(тези)

друк.

Проблема раціональності напри-кінці ХХ ст.: Матеріали V Харківських міжн.. Сковородинів. чит. //Додаток до Вісни-ка Університету внутр.справ. -Х.: 1998.

0,10

 

 

61.

Фінансово-промислові групи як корпоративні системи і суспільство

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого економічного ун-ту. Наук. журн. № 1 (9). Х., 1999.

0,40

 

62.

Криза традиційної організації трудового життя і додаткова зайнятість

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь кого державного політехнічного університету. - 1998. - №21.

0,20

 

63.

Організація розподільних відносин і справедливість трудової винагороди працівників

(стаття)

друк.

Вісник Універ-ситету внутріш-ніх справ. - Вип. 3-4. - Харків, 1998.

0,40

 

64.

Динамізм організаційної культури

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого державного політехнічного університету.- №23. 1998.

0,20

 

65.

Організаторські здібності і кар’єра: громадська думка управлінців

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого державного політехнічного університету.-№23. - Х., 1998

0,20

 

66.

Динаміка філантропічної ак-тивності керівників (власників) приватних фірм

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого державного політехнічного університету. -№23.-1998.

 

0,20

 

67.

Гарантованість роботи і ринкова організація господарства

(стаття)

друк.

Вісник Техноло-гічного універ-ситету Поділля.-1998. -№6.-Ч.2.

0,30

Піддубна Л.П.

68.

Організовані економічні інтереси й суспільний розвиток: роль фінансово-промислових груп

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого державного політехнічного університету.-1998. - №21.

 

0,20

 

69.

Перетворення організацій в умовах соціально-економічних змін

(монографія)

друк.

Харків: Основа, 1999.- 270 с.

 

 

18,0

 

 

70.

Cамопочуття жителів міста за межами організованої зайнятості

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого державного політехнічного ун-ту.-1999. - №36.

 

0,20

 

71.

Особистість і світ підприєм-ницьких організацій у суспільстві, яке трансформується

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого державного університету. - № 439. Х., 1999.

 

0,30

 

 

 

Пiсля захисту докторської дисертації

 

 

72.

Здоровье и медицинское обслуживание пожилых харьковчан

(розділ колективної монографії)

друк.

Труд и старость в Харькове /Отв. ред. В. С. Бакиров Х.: Восточноукр. Фонд соц. исслед., 1999.

15,30/

1,90

Кизилов А.- 10 чел.,

73.

Социальная инициатива в управленческой деятельности (стаття)

друк.

Актуальні пробле-ми розвитку сус-пільної думки і практики управлін-ня: Зб. наук. праць. Вип. 5. - Ч. 2. - Запоріжжя: РВП «Видавець», 1999.

0,25

 

 

74.

Громадськість як носій зовнішнього середовища органі-зації

(стаття)

друк.

Вісник Університе-ту внутрішніх справ. - Вип. 8. - Харків, 1999.

0,30

 

75.

Роль громадської думки в прискоренні змін в роботі організацій по наданню соціальної допомоги

(тези)

друк.

Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Мат. доп. та повідомлень міжнар. наук.-пр. конф. – Ужгород. Держ. ун-т, 1999. - Ч. 1. - С. 13-16.

0, 25

Андрющенко А.І.

76.

Социология и маркетинг: пути интеграции

(стаття)

друк.

Методологія, теорія та практика соціо-лог. аналізу сучас-ного суспільства: Зб. наук. праць.-Х.: Видавничий центр Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 1999

0,40

 

 

77.

Дефетишизація організацій як напрямок удосконалення соціального управління

(тези)

друк.

Економічні та гуманіторні проблеми розвитку суспільства у 111 тисячолітті: Зб. наук. праць.- Рівне: Тетіс, 2000.

 

0,10

 

78.

Споживачі як соціальна група

(стаття)

друк.

Вестник Междунар. Славянского ун-та. Сер. «Социология». Х.,2000.-Т.111. №2.

 

 

0.40

 

79.

Соціальне партнерство в бізнесі і сітьові організації

(стаття)

друк.

Соціальне партнерство та його роль в становленні ринкової економіки в Україні.Зб. наук. праць.-  Х.: ХІБМ, 2000.

0.30

 

80.

Напрямки підвищення життє-здатності підприємницьких організацій у сучасній Україні

(стаття)

друк.

Матеріали міжна-родної наук.-практ. конферен-ції “Україна на пороі ХХI ст.” Вінниця, 30-31 березня 2000 р.-Вінниця, 2000.

0.40

 

81.

Сопротивление переменам в диагностике организационного развития

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого національ-ного університету ім. В.Н. Каразіна.- 2000.- № 462.

0.40

 

82.

Патологічні стани організацій: діагностика та шляхи подолання

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого національ-ного університету ім. В.Н.Каразі-на.- 2000.- № 489.

0.40

 

83.

Ділова активність особистості і організаційний досвід

(тези)

друк.

Матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. “Особистість у розбудові відкри-того демократи-ного суспіль-ства”. Черкаси, 18-20 вересня 2000 р. -Київ, 2000.

0,10

 

 

84.

От рационализации к дефетишизации организационных образований: концептуальный поиск

(тези)

друк.

Социология и общество. Тезисы Первого Всеросси-йского социолог. Конгресса «Общество и социология: новые реалии и новые идеи».- Санкт-Петербург, 2000.

0,10

 

 

85.

Українські підприємці: зіткнення з новими інформаційними технологіями

(тези)

друк.

Матеріали Між нар.наук.-практ. конф.“Теорія і практика пере-будови економіки”. 4-5 жовтня 2000 р. – Черкаси, 2000.

0,10

 

86.

Безлидерные организационные структуры как социальное явление

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого національ-ного університету ім. В.Н. Каразіна.- 2000.- №492.

0,30

 

87.

Феномен подвійного бізнесу в сучасному українському суспільстві

(стаття)

друк.

Вестник Международного Славянского университета. Сер. «Социология». Х., 2000.-Т. 111. . №5 .

0,30

 

88.

Феномен обучающейся органи-зации в условиях социальных изменений

(стаття)

друк.

Методологія, тео-рія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць.- Х., 2000.

0.30

 

89.

Время личности и трудовая занятость (к вопросу оптимизации управления рынком труда)

(тези)

друк.

Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення та особливості його застосування в депресивних регіонах: Матеріали наук.-пр. конф. 27 грудня 2000 р. –Х.: УАДУ (ХФ), 2000

0,20

 

90.

Основні лінії розмежування відносин «чиновник-підприємець»

(тези)

друк.

Збірник наукових праць Української Академії держ. управління при Президентові України /Держ. управління та місцеве самовряд.– Ч. IV. – Х.: УАДУ ХФ, 2001.

 

 

 

91.

Перспективи працевлаштування соціально вразливих груп населення в малому та середньому бізнесі

(стаття)

 

 

 

 

друк.

Соціологія міста: науккові проблеми та соціальні технології: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2001.

 

0,40

 

 

92.

Размер организации как фактор ее жизнеспособности в индустриаль-ном и постиндустриальном обществах

(стаття)

 

 

 

 

друк.

Вісник Харківсь-кого національ-ного університету ім. В.Н. Каразіна.- 2001.- №511.

0.50

др.а.

 

93.

Общество и социология в поиске новых идей (Заметки с Первого Всероссийского социологического конгресса)

(стаття)

 

 

 

 

друк.

Вісник Харківсь-кого національ-ного університету ім. В.Н. Каразіна.- 2001.- №511.

0,25

 

Сорока Ю.Г.

94.

Ідентифікація міжорганізаційних конфліктів підприємницьких організацій

(стаття)

 

 

друк.

Конфлікти в суспільствах, що трансформуються: Збірник наукових статей (за матеріа-лами Х1 Харківсь-ких політологічних читань). –Х.:Право, 2001.

 

0,25

 

95.

Организационный опыт в теории и практике социального управления

(стаття)

 

друк.

Вісник Харківсь-кого національ-ного університету ім. В.Н. Каразіна.- 2001.- №527.

 

0,50

 

 

96.

Мир конфликтов в фокусе современных научных представлений (заметки с IX Междунар. конф. по разрешению конфликтов)

(стаття)

 

 

 

 

 

друк.

Вісник Харківсь-кого національ-ного університету ім. В.Н. Каразіна.- 2001.- №527.

0,25

Лисица Н.М.

97.

Зарубежный партнер в менталитете украинских предпринимателей

(тези)

 

 

 

друк.

Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы IV междунар.научной конф. (г.Гомель, 23-24 мая 2005 г.) / Под ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2001.

 

 

 

 

 

 

 

0,10

 

98.

Якість трудового життя як напрям регіональної соціальної політики

(стаття)

друк.

Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць.– №2 (13). Ч.2. – Харків, 2002.

0,40

 

99.

Гарантованість виживання сучасних організацій як соціальна проблема

(стаття)

друк.

Вестник Международного Славянского университета. Сер. «Социология». Х., 2002.-Т. 5. . №2

 

 

0,40

 

100.

Факторы уязвимости организаций в постиндустриальном обществе

(стаття)

 

друк.

Вісник Харківсь-кого національ-ного університету ім. В.Н. Каразіна.- 2002.- №543.

0,40

 

Лисица Н.М.

101.

Технології формування команди в світлі перспектив соціології організацій

(стаття)

друк.

Вісник національного ун-ту внутрішніх справ.- Х., 2002. – №18.

 

 

0,40

 

 

102.

Грошова культура в соціологічному вимірі

(стаття)

друк.

Методологія, тео-рія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць.- Х., 2002

 

 

 

 

0,40

 

 

103.

Низкие доходы работающих как социальная проблема

(стаття)

друк.

Социально-эконом. аспекты пром. по-литики. Социаль-ная политика и че-ловеческое разви-тие: Сб.н.тр.Т.2. – Донецк,2003

 

 

 

 

0,40

 

 

104.

Образованность и труд: вызовы повседневности и научное знание

(стаття)

 

 

друк.

Структура представления знаний о мире, обществе, человеке:

в поисках новых смыслов. Материалы IV Международного семинара. – Луганск, 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0, 45

 

105.

Экспансия денежной культуры в постсоветском обществе

(тези)

 

друк.

Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе «Россий-ское об-во и социо-логия в XXI веке: В 3 т. – М.: Альфа-М., 2003. – Т. 1.

 

 

0,01

 

 

106.

Якість життя – проблеми і надії виборців

(розділ колективної монографії)

друк.

Регіоналізація і вибори як засоби удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика - Х.: Ма-гістр, 2003. Р. 4.1

 

 

 

 

 

 

1, 20

Дзонь В.М.

107.

Благодійна активність жінок

(тези)

друк.

Філософія виживання. Жінка і учасний світ. Матеріали наук.-практ.конф.– Х.: ХДМУ, 2003.

 

 

 

 

 

0,10

 

108.

Можливості управлінського впливу на якість трудового життя

(стаття)

друк.

Теорія та практика державного управління. Вип. 5. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004.

 

 

 

 

0,20

 

 

109.

Процессы социальной структуризации в современном украинском бизнесе

(стаття)

 

друк.

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Зб. наук.праць / Ін-т соціології НАН України. – К., 2004.

 

 

0,25

 

 

110.

Идея корпоративного духа

 в среде промышленников и предпринимателей

(тези)

 

 

друк.

Проблемы развития предприятий и новых эк. структур в современных условиях: Тезисы докладов и сообщений Всеукр. науч.-практ. конф., Донецк, 20-22 мая 2004 г /  Отв.ред. И.П.Гулеева. – Донецк: НАН Украины. Ин-т пром-сти, 2004. – С. 24-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0, 01

 

111.

Роль самоменеджменту у виховній та кадровій роботі в підрозділах органів внутрішніх справ: теоретико-методологічний аспект

(стаття)

 

 

 

 

друк.

Теорія і практика виховної роботи в ОВС України: Матеріали наук.-пр. конф., 1-2 жовтня 2004 р. – Х.: Вид-во нац. ун-ту внутрішніх справ, 2004.

 

 

 

 

 

 

0, 25

 

112.

Социология организаций в классическом университете: востребованность и концептуаль-

ные основы

(стаття)

 

 

 

друк.

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах” (соціологія, психологія, пед-ка): Зб.наук.праць. – К.: Видавничо-поліграф. центр “Київський ун-т”, 2004.

 

 

 

 

 

 

 

0,35

 

113.

Стратегия разделенной ответственности в теории и практике организационного развития

(стаття)

 

 

 

друк.

Методологія, тео-рія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць.- Х., 2004

 

 

 

 

0,50

 

 

114.

Динаміка уявлень про конкурентоспроможність працівника: соціологічний аспект

(стаття)

 

 

друк.

Соціологічні дослідження:Зб.н. праць /Cхідноукр. нац. ун-т ім.В.Даля. – Луганськ, 2004.–№4.

 

 

 

 

0,70

 

 

115.

Организационные формы и системы коммуникаций

(стаття)

друк.

Вісник Харківсь-кого національного університету ім.В.Н.Каразіна. - 2004.

 

 

 

0, 50

 

116.

Оцінка якості викладання соціологічних дисциплін як складова управління інноваціями в соціологічній освіті

(стаття)

 

 

 

 

друк.

Збірник наук.праць ДонДУУ: “Соціологія управління”. Серія “Спеціальні та галузеві соціології”. Т. VI. – Донецьк: ДонДУУ, 2005.

 

 

 

 

 

0,50

 

 

117.

Принципы социологического анализа организации как развивающейся сети сообществ

(стаття)

 

 

друк.

Вісник Харківсь-кого національного університету ім. В.Н. Каразіна.- 2005.- № 652.

 

 

 

 

0,30

 

118.

Интеграционные процессы и менталитет жителей востока Украины

(тези)

 

 

друк.

Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: Материалы IV междунар.научной конф. (Гомель, 26-27 мая 2005 г.) / Под общ ред. В.В. Кириенко. – Гомель: УО ГГТУ им. П.О. Сухого, 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10

 

 

119.

Якість життя в контексті соціально-економічних трансформацій в епоху глобалізації

(стаття)

друк.

Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф. Т. 2. – Полтава: Скайтек, 2005.

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

120.

Ідея євроатлантичної інтеграції: її соціальні аспекти і гуманітарні виміри

(стаття)

друк.

Актуальні проблеми держав-ного управління: Зб. наукових праць. – № 2 (25). У двох частинах. Ч. 2. – Х.: Вид-во ХарРІНАДУ “Магістр”, 2005.

 

 

 

 

 

 

0,50

 

121.

Активно-адаптивная модель поведения населения региона в условиях рыночных отношений: гендерный аспект

(стаття)

друк.

Управління розвитком: Збірник наукових робіт. Х.: Харківський національний економічний університет, 2005. – № 2.

 

 

 

 

0,40

 

122.

Фактори актуалізації кроскультурного менеджменту в міжнародному бізнесі

(тези)

друк.

Управління розвитком: Зб.наукових статей. Харківський нац.ек.ун-т, 2005. – №3.

 

 

 

 

0,15

 

123.

Организационные стратегии как амбиции интеллекта эпохи глобализации

(тези)

друк.

Тезисы докладов II Всероссийской науч.конф. Соро-кинские чтения-2005 «Будущее России: стратегии развития». - Москва: МГУ, 2005.

 

 

 

 

 

 

 

0,10

 

124.

Імідж як конкурентний ресурс регіону

(стаття)

друк.

Соціологічні дослідження: Зб.наук. праць / Cхідноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2005. – №5.

 

 

 

 

 

0.60

 

125.

Организационный плюрализм как социальная проблема

(стаття)

друк.

Методологія, тео-рія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць.- Х., 2005.

 

 

 

 

 

0,30

 

126.

Концептуальні засади управлінського консультування з питань соціального розвитку регіону

(стаття)

друк.

Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Матеріали другої наукової конференції (Донецьк, 14 квітня 2006р.). – Донецьк: ДонДУУ, 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50

 

127.

Стратегії соціальних служб по подоланню соціального вилучення пенсіонерів

(стаття)

друк.

Вісник Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2006. – №723.

 

 

 

 

 

0,50

 


128.

Продовольча доступність як напрямок соціальної роботи

(тези)

друк.

Соціальна робота і сучасність: теорія і практика:Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2006р., м.Київ /Уклад. Б.Новіков. – К.: ІВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2006.

0,10

 

129.

Феномен времени в социологии организаций

(тези)

друк.

Тезисы докладов и  выступлений на Всероссийском социологическом конгрессе «Глобализация и социальные изменения в современной России»: в 16 т. –М.: Альфа-м, 2006. Т.6

0,20

 

130.

Соціальна цінність здоров’я і економічні проблеми надання медичних послуг пенсіонерам мегаполіса України

(тези)

друк.

Управління розвитком: Зб.наукових статей / Харківський нац.економічний ун-т. – Харків: 2006. – №5

0.20

 

131.

Транскультурні менеджери як феномен глобальної економіки

(тези)

друк.

Управління розвитком: Зб.наукових статей / Харківський нац.економічний ун-т. – Харків: 2006. – №5 (спецвипуск)

0.10

 

132.

«Круги одиночества» как форма идентичности людей пожилого возраста

(тези)

друк.

Первый Российский культурологический конгресс: Программа, Тезисы докладов. – Спб.: Эйдос, 2006.

0.10

 

133.

Социально-экономический фактор в формировании социальной идентичности крымских татар

(тези)

друк.

Ідентичність у сучасному вимірі //Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006

0.10

 

134.

Время в организационной динамике: теоретико-методологические проблемы

(стаття)

друк.

Методологія, теорія та практика соціолог. аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. У 2-х т. Т.1. - Х., 2006.

0.40

 

135.

Університет в умовах глобальних соціально-економічних трансформацій: фактори конкурентоспроможності

(стаття)

друк.

Соціологічні дослідженя: Збірник наук.праць /Східноукраїнський нац.ун-т імені В.Даля. – Луганськ, 2006.- №6.

1,10

 

136.

PR-технологии в информационном сопровождении социальной защиты пенсионеров мегаполиса

(тези)

друк.

PR-технологии в информационном обществе: Мат-лы IV Всероссийской науч.-практ.конф. Ч.II. Санкт-Петербург, 30-31 марта 2007г. – СПб.: Из-во Политехн.ун-та,  2007.

0,01

 

137.

Оптимізація управління системою медичного обслуговування пенсіонерів як соціологічна проблема

(стаття)

друк.

Збірник наукових праць ДонДУУ: „Соціологія управління”. Сер. „Спеціальні та галузеві соціології”. Т. VIII. Вип.3 (80). – Донецьк: ДонДУУ, 2007.

0.40

 

138.

Возможности консолидации полиэтнического общества и их отражение в средствах массовой информации (мониторинг прессы по крымско-татарской проблеме)

(стаття)

друк.

Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. праць /Наук.ред. І.Ф.Кононов. – Луганськ: Знання, 2007.

1,00

 

139.

Мониторинг прессы как информационная база государственного управления процессами этнонациональной консолидации

(стаття)

друк.

Государственное управление в ХХI веке: традиции и инновации: Материалы 5-й Междунар. конф. фак-та гос. управления МГУ им.М.В.Ломоносова (31 мая-2 июня 2007г.): Ч.1. – М.: Российская политическая єнциклопедия, 2007.

0,40

 

140.

Роль міжнародних організацій в національній консолідації

(стаття)

друк.

Наукові праці: Науково-методичний журнал.Т.69. Вип.56.Політичні науки. Правознавство. – Миколаїв: Вид-во МАГУ ім.Петра Могили, 2007.

0,50

 

141.

Міжнародні організації і національна консолідація українського суспільства

(тези)

друк.

Міжнародна науково-практична конференція „Ольвійський форум 2007: стратегії України в геополітичному просторі”. Тези. – Миколаїв: Миколаївський держ.гуманітарний ун-т ім. Петра Могили, 2007. – С. 14-15.

0,01

 

142.

Роль і місце курсу „Університетська освіта” в підготовці сучасних фахівців

(тези)

друк.

Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м.Київ, 25-27 жовтня 2007р.).–К.:Українське агентство інформації та друку „Рада”, 2007. – Кн.1.

 

0,01

 

143.

Компаративний метод в соціології організацій та управління

(стаття)

друк.

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. Х.:Видавничий центр Харківського нац.ун-ту ім.В.Н.Каразіна, 2007.

 

0,50

 

144.

Державна освітня політика в умовах глобалізації: пошуки оптимальної моделі

(стаття )

електронне видання

Державне будівництво [електронне наукове фахове видання Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України]. 2007. Ч.2 //http: //www.nbuv.gov.ua

 

 

0,40

 

145.

Идентичность людей пожилого возраста и приоритеты социальной политики

(стаття)

друк.

Вістник Одеського національного університету. Том. 12. Вип. 6 Сер. Соціологія и політичні науки. 2007.

0,60

 

146.

Стратегія соціального розвитку регіону: принципи і напрямки реалізації

(тези)

друк.

Управління розвитком: Зб.наук.статей. – №8. – 2007.-Х.: Вид-во ХНУ, 2007.

0,10

 

147.

Образ організації як динамічної соціальної системи в теорії управління

(стаття)

друк.

Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб.наук.праць ДОНДУ. Вип. 4. „Соціологія управління”. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. С. 29-35.

0,40

 

148.

Професійний потенціал працівників у старіючому суспільстві: управлінські стратегії

(стаття)

друк.

Наукові студії Львівського соціолог. форуму „Багатовимірні простори сучасних соціальних змін”: Зб. наук. праць. – Львів: Вид. центр Львівського нац.ун-ту імені Івана Франка, 2008. С.588-592.

0,40

 

 

149.

Роль самоменеджменту в реалізації концепції неперервної освіти

(тези)

друк.

Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність: Матеріали V Міжнар.наук.-практ. конф., 20-21 травня 2008р., у 2-х ч.; Харківський нац.пед.ун-т імені Г.С.Сковороди.–Харків, 2008. Ч.1. С. 348-350.

0,01

 

150.

Критерії визначення впливу міжнародних організацій на соціальну політику в українському суспільстві

(стаття)

друк.

Вісник Одеського національного університету. Том 13. Вип.5. Соціологія і політичні науки. – Одеса, 2008. – С.542-547.

0,40

 

151.

Интеллектуальная элита, управленческая элита  и мир интеллектуальных организаций (Размышления над монографией Михайлевой Е.Г. «Интеллекту-альная элита в матрице современных цивилизационных изменений.Х, 2007»)

(стаття)

друк.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. „Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. 2008. – №800.– Х., 2008.

0,30

 

152.

Житловий сервіс як гуманітарний вимір місцевого самоврядування

(тези)

друк.

Європейські орієнтири муніцип. управління: Мат-ли наук.-практ.конф. за міжнародною участю (14.03.2008) / За заг. ред. В.К.

Присяжнюка та ін. – К.: Видавничо-поліграф.центр Академії муніцип.

управління, у 2 частинах. Ч.2, 2008. – С. 274-276.

 

0,01

 

153.

Глобальное и локальное в денежной культуре постсоветских стран на рубеже XX-XXI вв.

(тези)

друк.

Социологический диагноз культуры российского общества второй половины XIX – начала XXI вв.: Материалы всероссийской научной конференции /Под ред. В.Козловского. – СПб.:Интерсоцис, 2008. – С. 386-389.

0,25

 

154.

Соціальне призначення корпоративних спільнот надорганізаційного рівня в підприємницькому середовищі

(стаття)

друк.

Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. Х.: Видавничий центр Харківського нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна, 2008.

0,45

 

155.

Гідна праця як показник якості трудового життя

(розділ колективної монографії)

друк.

Якість життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі: Колективна монографія. За ред. В.С. Бакірова. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. С. 84-136.

 

3,00

 

156.

Компаративный метод в социологическом изучении организационно-управленческих практик

(тези)

електронне видання

Материалы III Всероссийского социологического Конгресса, 21-24 октября 2008 года, г. Москва, Государственный Университет - Высшая Школа Экономики [электронное издание] //www.isras.ru

 

0,01

 

157.

Мониторинг институциональных стратегий, связанных с проблемами крымских татар

(розділ колективної монографії)

друк.

Іnterethnic

Іntegration In fine European societies (Ed.) Genov.- Berlin: Kramer.

2008. (385 р.) Р. 115-134.

 

0,90

 

158.

Проблемні поля на ринку праці і ринку освітніх послуг: оптимізація управління

(стаття)

друк.

Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб.наук. праць ДонДУУ. Т.Х.Вип. 11б ”Соціологія державного управління        „. Сер. „Спеціальні та галузеві соціології”. – Донецьк: ДонДУУ. Східний видавничий дім, 2009. – С. 356-361

0,30

 

 

 

 

Навчально-методичні праці

 

 

 

159.

Программа курса "Социология труда"

друк.

Харьков: ХГУ, 1985.

3,00 / 1,50

Нец-вит Л.Ф.

160.

Методические рекомендации по курсу "Социология труда на предприятиях металлургии СССР"

друк.

Харьков: ВНИИОчермет, 1989.

4,40 ./ 0,70

Майор-ченко В. та ін.-7 осіб

161.

Программа и планы семинаров по курсу "Социально-экономическая статистика" для студентов социологического факультета

 

друк.

Харьков: ХГУ, 1991

 

 

 

 

3,00

 

162.

Семiнар на тему "Процеси приватизації: соцiологiчний аналiз (по курсу "Економiчна соцiологiя")

друк.

Харкiв: ХДУ, 1995.

0,50

 

164.

Методичні матеріали з дисципліни “Соціологія організацій”

друк.

Харків: МВС України. Університет внутр. справ, 2000.

2.10

 

165.

Методичні матеріали з дисципліни “Соціологія праці”

друк.

Харків: МВС України. Ун-т внутр. справ, 2000.

1.70

 

166.

Методичні матеріали з дисципліни “Соціальна статистика”

друк.

Харків: Ун-т внутрішніх справ, 2000.

2,0

.

 

167.

Проблеми регулювання ринку праці. Методичні вказівки для слухачів за спеціальністю “Державне управління”

друк.

Харків: Укр. Академія держ. упр. при Президентові України (Харків. регіон. ін-т), 2001.

1,50

 

 

168.

Навчальна програма з дисципліни “Економічна соціологія” для магістрів із спец-ті “Економічна теорія”

друк.

Социальная экономика. – 2002. – №1-2.– С. 191-198.

 

 

0,20

Задорожний Г.В.

169.

Економічна соціологія: Програма курсу

друк.

Економічна соціологія: Програма курсу /Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2004.

0,80

 

170.

Економічна соціологія: Навчально-метод. матеріали до курсу

друк.

Економічна соціологія: Навчально-метод. матеріали до курсу /Харк. держ. акад. культури. – Х.:ХДАК, 2004.

 

1,45

 

171.

Соціологія організацій: Програма курсу

друк.

Соціологія організацій: Програма курсу /Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2004.

 

 

 

 

 

1,30

 

172.

Соціологія організацій: Навчально-методичні матеріали

 

 

 

 

друк.

Соціологія організацій: Навч.-метод. мат-ли /Харк.держ.акад. культури.-Х.:ХДАК, 2004.

 

 

 

 

 

2,80

 

173.

Плани семінарських і практичних занять з курсу “Економічна соціологія” для студентів спеціальності 7.050101

друк.

Харків: Вид. ХНЕУ, 2004.

 

 

 

2, 25

 

 

174.

Соціально-економічна статистика: навчально-методична розробка для студентів соціологічного факультету

друк.

Х.: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2005.

 

 

 

4, 00

 

 

175.

Економічна соціологія: навчально-методична розробка для студентів соціологічного факультету

друк.

Х.: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2005.

 

 

4, 00

 

176.

Інноваційні підходи до визначення соціальних проблем регіону

(розділ навчального посібника)

друк.

Основні напрямки соціальної політики в умовах реформування українського суспільства: Навч.посібник / За заг.ред. В.Г.Бульби. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. - С. 79-90.

0,90

 

177.

Робоча програма навчальної дисципліни „Університетська освіта”

(навчальне видання)

друк.

Харків: Вид. ХНЕУ, 2007.

2,80

 

178.

Робоча програма навчальної дисципліни „Основи управлінського консультування”

(навчальне видання)

друк.

Харків: Вид. ХНЕУ, 2007.

2,80