Григорук Валерій Іванович

Відомий учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2010 р.

Народився 18.07.1951 р. у с. Хижники Старокостянтинів р-ну Хмельницької обл. У 1973 р. закінчив радіофізичний ф-т Київського ун-ту, в 1976 р. – аспірантуру. У 1978–1980 рр. служив у лавах Збройних Сил. У Київському державному ун-ті ім. Т.Г. Шевченка (нині Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка) працював на кафедрі нелінійної оптики: 1976–1978 рр. – молодшим науковим співробітником, у 1980–1983 рр. – науковим співробітником, у 1983–1988 рр. – асистентом, у 1988–2001 рр. – доцентом, з 2002 р. – завідувачем кафедри квантової радіофізики, професором, у 2002–2007 рр. – деканом радіофізичного ф-ту. З 2008 р. – проректор з наукової роботи. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Исследование колебательно-фононного взаимодействия в примесных щелочно-галоидных кристаллах методом ИК спектроскопии», у 2001 р. – докторську «Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі».

Сфера наукових досліджень: трансформація оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі, квантова радіофізика. Дослідив закономірності відновлення просторової і поляризаційної структури випромінювання, яке пройшло багатомодовий волоконний світловод, вивчив закономірності корекції хвильового фронту при його оберненні на основі нелінійно-оптичних явищ, встановлено характер взаємодії імпульсів (зміну їх параметрів) з волоконними світловодами.

Автор понад 170 наук. праць, наук.-метод. робіт, 4 підруч., «Сучасного термінологічного словника з радіофізики» (2006), 3 патентів України. Наук. кер. багатьох успішно виконаних наук.-досл. робіт.

Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики, учнівських та студентських турнірів з фізики. Здійснює значну громадську та науково-організаційну роботу: член Експертної ради з природничих наук та математики при Державній акредитаційній комісії; член спеціальної ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Член Вченої ради Київ національного ун-ту ім. Т. Шевченка, член вченої ради радіофізичного ф-ту; член Атестаційної Комісії МОН України; член Громадської ради при ВАК України.

Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001) за створення підручника для студентів ВНЗ «Лазерна фізика».

Віце-президент АН ВШ України (з 2010 р.)