Готра Зенон Юрійович

Відомий учений у галузі електротехніки. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2010 р.

Народився 20 червня 1942 р. у м. Львові. Закінчив у 1966 р. електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Напівпровідникові прилади». У 1972 р. захистив дисертацію «Розробка високонадійних тонкоплівкових конденсаторів мікросхем» і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. У 1978 р. присвоєно звання доцента. У 1981 р. захистив у Ленінграді докторську дисертацію «Розробка мікроелектронних високоінформативних перетворювачів для бортових систем», а в 1984 р. став професором. З 1979 р. завідувач кафедри електронних приладів Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси: дослідження та розробка нових матеріалів, технологій, вузлів електронної техніки (інтегральної оптики, мікроелектронних сенсорів фізичних величин, пристроїв обробки оптичної інформації). Викладає дисципліни: «Технологічні основи електроніки», «Мікроелектронні сенсори та мікропроцесорні системи керування», «Методи дослідження матеріалів та мікроструктур в електронній техніці», «Фізико-хімічні процеси в мікроелектронній технології».

Автор понад 500 науково-технічних публікацій та 30 монографій і навчальних посібників. Під його керівництвом підготовлено 38 докторів і кандидатів наук для України, Польщі, Угорщини, Монголії, Сирії.

Очолює спеціалізовану Вчену раду із захисту докторських дисертацій за спеціальностями: «Інтегральні радіоелектронні пристрої», «Технологія напівпровідників та матеріалів електронної техніки»; «Твердотільна електроніка», «Технологія,обладнання та виробництво електронної техніки», «Фізика твердого тіла». Є членом інших спеціалізованих Вчених рад.

Член редколегій журналів «Технічні вісті», Ukrainian Journal of Physical Optics, Optoelectronic Information-Power Technologies; вісників Національного університету «Львівська політехніка» «Електроніка», «Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки» тощо.

Заслужений діяч науки і техніки України (1992), академік Академії інженерних наук України, Соросівський професор (1994). Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» і дипломом кращого професора-науковця м.Львова (1997). Академік Міжнародної термоелектричної академії (2004).

 

 

 

Основні публікації

д.т.н., професора Готри Зенона Юрійовича

(зі загальної кількості понад 700 робіт)

 

Навчальні посібники та монографії

 

          1. Пленочные  микросхемы и миниатюризация /  В.В. Демин, Н.И. Гореликов, З.Ю. Готра. - Львов: Каменяр, 1972. - 87с.: ил.- Библиогр.: с.85-86.

          2. Прогрессивные    методы   производства  микросхем  /   В.В. Демин, З.Ю. Готра, М.Д. Матвийкив. - Львов: Каменяр, 1973.- 80с.- Библиогр.:с.79.

          3.Тонкопленочные резисторы микросхем / З.Ю. Готра.- Львов: Каменяр, 1976. - 134с.

          4. Технология индикаторных устройств на жидких кристаллах для приборостроения / З.Ю. Готра, Э.П. Дзисяк, В.В. Пархоменко, Л.М. Смеркло.- М.,1976.- 52с.- (Обзор. информ. / ЦНИИТЭИ приборостроения. Сер ТС-9. Экономика приборостроения).

          5. Технологические основы  гибридных интегральных схем / З.Ю. Готра, Э.М. Мушкарден, Л.М. Смеркло; Под общ. ред. З.Ю. Готры.- Львов: Вища шк.,1977.-168с.-Библиогр.:с.159-166(223назв.).

          6. Индикаторные    устройства    на    жидких   кристаллах    / З.Ю. Готра, Л.К. Вистинь, В.В. Пархоменко, Л.М. Смеркло,      Э.П. Дзисяк, В.Т. Фечан; Под ред. З.Ю. Готры.-М.: Сов. радио, 1980.- 240с.- Библиогр.: С.225-236.- Предм.указ.:С.237-238.

          7. Физические основы электронной техники: Учеб. пособие для студентов специальности 0611-”Электрон. приборы“ /           З.Ю. Готра, И.В. Петрович, Е.А. Полевой.- Львов: ЛПИ,1981.-Ч.1.-92с.- Библиогр.:с.90 (15назв).

          8. Контроль  технологии   гибридных   интегральных   схем / З.Ю. Готра.- Львов: Каменяр,1981.- 96с.- Библиогр.:с.94-95(36назв).- (Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).

          9.Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры / З.Ю. Готра, П.П. Паскур, В.И. Матвиив,                И.Я. Хромяк.- Львов: Каменяр, 1984.- 189с.-Библиогр.:с.186-187 (24 назв.).

          10. Справочник по технологии микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра.- Львов: Каменяр,1986.- 287с.: рис.,табл.-Библиогр.: с.284-285 (22 назв).

          11.Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры / З.Ю. Готра, В.И. Матвиив, П.П. Паскур.- 2-е изд., переработ.-Львов: Каменяр, 1987.- 184с.: рис.,табл.-Библиогр.: с.182 (19 назв.).

          12. Сквозное автоматизированное проектирование микроэлектронной аппаратуры / З.Ю. Готра, В.В. Григорьев, Л.М.Смеркло, В.М. Эйдельнант.- М.: Радио и связь, 1989.- 280с.: ил.- Библиогр.:с.270-276 (124 назв.).

          13. Контроль качества и надежность микросхем: Учеб. для техникумов / З.Ю. Готра, И.М. Николаев.- М.: Радио и связь, 1989.- 168с.: ил.- Библиогр.: с.168 (10 назв.).

          14. Структура жидких кристаллов / З.Ю. Готра, М.В. Курик, З.М.Микитюк; АН УССР. Ин-т физики.- Киев: Наук.думка, 1989.- 112 с.: ил., табл.- Библиогр.:с.102-108 (126 назв.).

          15. Лазерні методи обробки в мікроелектроніці / З.Ю. Готра, Я.В. Бобицький.- Львів: Світ, 1991.- 166с.- Бібліогр.: с.154-165 (276 назв.).

          16.Технология микроэлектронных устройств: Справочник / З.Ю.Готра.- М.:Радио и связь, 1991.- 528с.: ил.- Библиогр.: с.526 (22 назв.).

          17. Датчики: Справочник / З.Ю. Готра, Л.Я. Ильницкий,   Е.С. Полищук, Л.В. Сибрук, В.А. Хорошко, О.И. Чайковский; Под ред. З.Ю. Готры, О.И. Чайковского.- Львов: Каменяр, 1995.- 312с.- Библиогр.: с.308 (15 назв.).

          18.Схемотехніка інтегральних аналогових сенсорних пристроїв:  [Темат. зб. ст.] / За ред. З.Ю. Готри, Р.Л. Голяки,            В. Каліти.- Львів: Вид-во Держ. ун-ту “Львів. політехніка”, 1996.-156с.- Бібліогр.: с.151-155 (68 назв).

          19. Вторинні перетворювачі сенсорних ІС з живленням по сигнальній шині / З.Ю. Готра, Р.Л. Голяка, Ю.В. Морозов, Є.Я.Чапля.- Львів, 1996.-39с.- (Препр. / НАН України. Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. пробл. механіки і математики; № 6-96).

          20.Методи, апаратурні принципи та засоби електроніки в біомедицині. Ч.1. Електроніка в медичній діагностиці: Метод. посіб. по вивч. курсу “Біомед. електрон.” / З. Готра, О. Кожухар;  Держ. ун-т “Львів. політехніка”.- Львів, 1999.- 148с.- Бібліогр.:с.147-148 (24 назви).

          21.Електронні опромінювальні прилади (прилади некогерентного оптичного опромінення для фотонних технологій). Ч.1. Теплові оптичні випромінювачі: Навч. посіб. для студ. напрямку “Електроніка” / О.Т. Кожухар; Під ред. З.Ю. Готри.-Львів, 1999.- 100с.

          22. Аналогова мікросхемотехніка вимірювальних та сенсорних пристроїв / В.Вуйцік, Р. Голяка, В. Каліта,                         І. Лопатинський, О. Невмержицька; За ред. З.Готри, Р. Голяки.- Львів: Вид-во Держ. ун-ту “Львів. політехніка”, 1999.- 363с.

          23.Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч.3. Лазерні біомедичні системи: Навч. посіб. / В.П. Кожем’яко, З.Ю. Готра, С.В. Павлов, З.М. Микитюк,  О.З. Готра; Вінниц. держ. техн. ун-т.- Вінниця: ВДТУ, 2000.- 142с. - Бібліогр.: С.129-132 (53 назви).

          24. Analogowe ukіady mikroelektroniczne do zastosowaс w urzdzeniach pomiarowych i czujnikach /  R. Goliaka, O. Gotra, W. Kalita, I. Јopatyсski, W. Wуjcik; Pod red. Z. Gotry. - Lublin, 2000. - 419s.

          25. Елементи теорії мікроелектронних пристроїв / Я. Буджак, З. Готра, О. Готра, В Каліта, І. Лопатинський, І. Раренко; За ред. З.Ю. Готри.- Л.: Ліга-Прес, 2001.- 634с.- Бібліогр.: С.628-629 (50 назв).

           26. Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля / І.А. Большакова, М.Р. Гладун, Р.Л. Голяка, З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Є. Потенцкі, Л.І. Сопільник; За ред. З.Ю. Готри.- Львів: Вид-во Держ. ун-ту “Львів. політехніка”, 2001.- 412с.- Бібліогр.: с.395-412 (260 назв).

          27. Mikro i optoelektroniczne czujniki w pomiarach procesow cieplnych / W. Wojcik, Z. Hotra, O. Hotra, P. Komada, A. Kotyra, A. Smolarz, B. Stadnyk. - Lublin, 2001.- 419 s.

          28. Фізичні основи електронної техніки / В.Вуйцік, З.Готра, В. Каліта, І. Лопатинський, З. Микитюк , Є. Петрикова, І. Петрович, Є. Потенцкі, П.Сваста, С. Слосарчик; За ред. З. Готри. - Львів:   Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2002.- 643с.

29. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання. В 3 томах. /Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.З., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є., Черпак В.В.; За редакцією З.Ю. Готри. – Львів:  Ліга-Прес, 2007.

30. Теплові процеси в електроніці / Ю.Я. Бобало, В. Вуйцік, З.Ю. Готра, Т. Голець, В. Каліта, В.І. Лозбін, І.С. Романюк;  за ред. З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 320 с.

31. Мікроелектронні сенсори вологості: наково-навчальне видання / Вуйцік В., Гельжинський І.І., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Гурський В., Прошак В., Прошак Д.; за ред. З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 420 с.

32. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних електронних сигналів: Навчальний посібник / В. Вуйцік, З.Ю. Готра, О.З. Готра, Н.В Дорош, О.І. Дорош, П.Ф. Колісник, С.В. Павлов. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 308 с.

 

Науково-технічні публікації за період 2005-2009 р.р.

 

 

2005 р.

 

Отримані рішення про видачу патентів:

1.   З.Ю.Готра, Ю.Т.Лозинський, Ф.А.Плотніков. “Установка термічного напилення”

      200500087.

2.   З.Ю.Готра, Ю.Т.Лозинський, О.С.Яцунда “Сенсор для аналізу суміші газів”

      200500089.

3.   З.Ю.Готра, Ю.Т.Лозинський, О.С.Яцунда “Пристрій подачі порошкових матеріалів на випаровувач при вакуумно-термічному напиленні”

      200500083.

1.   Готра З.Ю., Глушик І.П., Гельжинський І.І.,Возняк К.Ю. Сенсор вологості.

      200505581

2.   Готра З.Ю., Глушик І.П., Гельжинський І.І.,Возняк К.Ю. Спосіб вимірювання волого проникності матеріалу.

      200506792

3.   Готра З.Ю.,Голяка Р.Л., Глушик І.П., Гельжинський І.І.,Возняк К.Ю. Вимірювальний перетворювач .

      200505706

 

      

Отримані охоронні документи:

1.   Готра З.Ю., Лозинський Ю.Т., Плотніков Ф.А. Контактний зондувальний пристрій, Бюл.№2, 2005. 4739

2.   Готра З.Ю., Лозинський Ю.Т., Плотніков Ф.А. Тонко плівковий резистор Бюл.№3, 2005. 5339

 

Публікації :

1.   О. І. Аксіментьєва, І. П. Глушик, З. Ю. Готра, П. Й. Стахіра, В. В. Черпак. Газовий сенсор на основі гетероструктури поруватий кремній-поліанілін// Східно-Європейський журнал передових технологій, Харків, 2005. - №17. С.127-129.

 

 

 2006 р.

 

Отримані охоронні документи:

1.   Патент №11786 Україна, МПК G01N 25/00 E21D 9/06. Вимірювальний перетворювач // Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Глушик І.П., Гельжинський І.І., Возняк К.Ю. Заявл. 13.06.05; Опубл. 16.01.06, Бюл. №1. – 4с.

2.   Патент №11764 Україна, МПК H05K 5/00 G01N 25/20 H05K 7/18. Сенсор вологості // Готра З.Ю., Глушик І.П., Гельжинський І.І., Возняк К.Ю. Заявл. 13.06.05; Опубл. 16.01.06, Бюл. №1. – 4с.

3.   Патент №11933 Україна, МПК G01N 25/20 С21С 5/54 (2006.01). Спосіб вимірювання волого проникності матеріалу // Готра З.Ю., Глушик І.П., Гельжинський І.І., Возняк К.Ю. Заявл. 13.06.05; Опубл. 16.01.06, Бюл. №1. – 4с.

 

Публікації :

1.   В.В.Черпак, І.П.Глушик, О.І.Аксіментьєва, З.Ю.Готра, П.Й.Стахіра, Д.Ю.Волинюк. Волоконно-оптичний сенсор моніторингу довкілля на основі поліаніліну. Східно-європейський журнал передових технологій. – 2006. - №3/3(21). – С.75-77.

2.     Стахіра П.Й. , Готра З.Ю., Глушик І.П. , Аксіментьєва О.І., Черпак В.В., Фечан А.В. Кінетика оптичного відгуку при абсорбції аміаку в плівці поліаніліну// Вісник Zenon Hotra, Iryna Oliynyk “The investigation of FeSO4 and temperature influence on an activation energy of blood serum”// Proc. IXth  international conference "Modern Problem of radio engineering, telecommunications and computer science".-(Ukraine) 2006.-P.677-678.

3.   Національного університету “Львівська політехніка”, “Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки”.- 2005.  - №542. - С.3-8.

4.   I.P.Hlushyk, Z.M.Mykytyuk, O.I.Aksimentyeva, P.Y.Stakhira, V.V.Cherpak. The thickness influence on optical parameters and structure of polyaniline film // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2005. - №1(9). - С.134-138.

5.     Готра З.Ю., Олійник І.Я. Дослідження спектральних характеристик хемілюмінесценції сироватки крові. //Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Сер. “Елементи теорії та прилади твердотільної електроніки”. – 2005. - №542. - С. 84-88.

6.     З.Ю. Готра, І.Я. Олійник Дослідження кінетики ініційованої хемілюмінесценції сироватки крові // Вiсн. Харк. ун-ту, № 716. - Бiофiзичний вiсник. - Вип. 2 (16). 2005. - С. 92-96.

7.     І.Я. Олійник, З.Ю. Готра Вивчення енергії активації хемілюмінесценції сироватки крові та впливу на неї іонів Fe2+ // Вiсн. Харк. ун-ту, № 716. - Бiофiзичний вiсник. - Вип. 2 (16). 2005. - С. 37-39

8.     Z. Hotra, M. Skoczylas Amplitude optical fibre sensor // Вісник національного університету  “Львівська політехніка”, №542, 2005, с. 64-70

9.   B. Wisz, W. Sabat, W. Kalita, Z. Hotra The Analysis of Capacity in Conducting Path Systems with Screen Layer //Transactions of the Universities of Kosice 2005,.p.66-72.

 

2007 р.

 

Публікації :

1.   Готра З.Ю., Тейт Дж., Кікінеші Р., Дутчак З.А., Закутаєв А.А., Ракобовчук Л.М., Яворський Б.М. Структура та оптичні властивості прозорих електропровідних плівок на основі BaCuTeF // Вісник національного університету «Львівська політехніка», 2007, № 592 «Електроніка», с. 13 – 16.

2.   З.Ю.Готра, П.Й.Стахіра, В.В.Черпак, І.П. Глушик (Кремер), Д.Ю.Волинюк.  Технологічні особливості формування фоточутливих органічних гетереходів методом вакуумного напилення // Східно-Европейський журнал передових технологій, №8, 2007.

3.   З.Ю.Готра, Р.Л.Голяка, І.П.Глушик. Вторинні перетворювачі для підвищення завадостійкості сенсорних пристроїв // Електроінформ. - 2007 - №3. – С.11-13.

4.   З.Ю. Готра, П.Й. Стахіра, В.В. Черпак, Д.Ю. Волинюк. Дослідження електрооптичних властивостей тонких плівок поліортометоксіанілину сформованих методом термовакуумного осадження // Фізика та хімія твердого тіла, №4 2007.

5.   Готра З.Ю., Черпак В.В., Глушик І.П., Стахіра П.Й., Волинюк Д.Ю., Фоменко В.Л. Оптичні властивості вакуумно напилених плівок поліаніліну в середовищах з різним водневим покажчиком // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Сер. “Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки”. – 2006. – №569. – С.3-6.

 

 

 

 

 

2008 р.

 

Отримані рішення про видачу патентів:

 

1.   Готра З.Ю. Стахіра П.Й., Черпак В.В. Кремер І.П. Спосіб одержання функціональних нанорозмірних плівок електропровідних полімерів.  Заявка № и 200808197 від 17.06.08. 975.

 

Публікації :

1.   Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Aksimentyeva O., Tsizh B., Volynyuk D., Bordun I. Properties of flexible heterojunction based on ITO/poly(3,4-ethylenedioxythiophene): poly(styrenesulfonate)/pentacene/Al// Non-Crystalline Solids.  - 2008 - V. 354. - P. 4491-4493.

2.   Hotra Z., Cherpak V., Stakhira P., Aksimentyeva O., Tsizh B., Volynyuk D., Bordun I. Vacuum-deposited poly(o -methoxyaniline) thin films: Structure and electronic properties// Journal of Non-Crystalline Solids. - 2008 - V.354. - P. 4282-4286.

3.   Hotra Z., Stakhira P., Shandra Z., Cherpak V., Kremer I., Volynyuk D., Skoczylas M. Formation of thin polyaniline films by means of ionic sputtering in crossed electromagnetic field// Electronika: konstrukcije, thechnologie, zastosowania. – 2008. – N6. – P. 184-185.

4.   Готра З.Ю., Черпак В.В., Стахіра П.Й., Кунтий О.І., Закутаєв А.А., Волинюк Д.Ю., Цимбалістий В.М. Вивчення бар’єрних структур на основі тонких плівок фталоціаніну нікелю при взаємодії  з газовим середовищем аміаку// Вісник Національного університету «Львівська політехніка», «Електроніка». – 2008. – N619. – C. 16-19.

5.   Стахіра П.Й., Черпак В.В., Готра З.Ю. Вивчення електричних та фотодіодних характеристик органічної структури на основі плівки фталоціаніну нікелю легованої киснем, сформованої на гнучкій електропровідній підкладці// Optoelectronic information-power technologies. - 2008.- №1(15). – С.134-138.

6.   Готра З.Ю., Стахіра П.Й. , Махній В.П. , ЧерпакВ.В., Мельник В.В. , Архілюк Л.І., Волинюк Д.Ю. Фізичні властивості гетеропереходу PEDOT:PSSZnSe//Optoelectronic information-power technologies. - 2008.- №2(14). – С.238-242.

7.   Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Гельжинський І.І. Исследование и повышение стабильности работы операционных усилителей в схемах драйверов емкосных сенсоров // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. 2008. №3 (75). С.20-24.

8.    З.Ю. Готра, Дж. Тейт, Р. Кікінеші, А.А. Закутаєв, ЛМ. Ракобовчук..Прозрачные электропроводящие тонкие пленки BaCuTeF для полупроводниковой электроники// "Технология и конструирование в  электронной аппаратуре" ("ТКЭА"). – 2008 -  № 5. С.25-28.

9.    Готра З.Ю., Дж. Тейт, Р. Кікінеші, Закутаєв А.А., Ракобовчук В.О. Дослідження впливу температури відпалу на електричні властивості прозорих плівок на основі ВaCuTeF //Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 5/4(29), 2007, С.37-40.

10.                                                                                                                                                                                                                        Z. Hotra, Z. Mykytyuk, O. Yasynovska Temperature sensor on the base of light selective reflection. // Elektronika, Poland, 2008, N. 6. – p. 182-183.

11.                                                                                                                                                                                                                        Z.Hotra, P.Stakhira, V.Cherpak, I.Kremer, D.Volynyuk, M.Skoczylas Optical properties of vacuum deposited poly(o-toluidine) films in integral and fifre optical to use. Elektronika, Poland, 2008, N. 6. – p. 235-236.

12.                                                                                                                                                                                                                        W.Kalita, Z.Hotra, P.Stakhira, V.Cherpak, M.Skoczylas Powolokowe struktury optyczno-aktywnych materialow w czujnikach swiatlowodowych do zastosowan w systemach ekologicznych. Elektronika, Poland, 2008, N. 6. – p. 38-40.

 

 

2009 р.

 

Отримані рішення про видачу патентів:

  1. Світлоінформолікувальний пристрій /Готра З.Ю., Кожухар О.Т., Скунць Н.С., Зазуляк А.М./ (Укр.)- № u 200900980; Заявл.: 09.02.2009.
  2. Спосіб виготовлення планарного оптичного підсилювача / Готра З.Ю., Микитюк З. М., Фечан А. В., Сушинський О. Є., Ясиновська О. Й.: заявник Національний університет “Львівська політехніка”. G02F 1/13. Заявка № u 200907577 від 20.07.2009.
  3. Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель №11822 від 15.10.2009. Готра З.Ю., Стахіра П.Й., Черпак В.В., Волинюк Д.Ю., Возняк Л.Ю. «Спосіб виготовлення фотоперетворювача на основі органічного напівпровідникового матеріалу».

 

Отримані охоронні документи:

1.    Пат. № u 200812146 Україна, МПК(2006) G02F 1/13. Спосіб виготовлення рідкокристалічного пристрою / Готра З.Ю., Микитюк З.М., Фечан А.В., Сушинський О.Є., Шимчишин М.О.: заявник Національний університет “Львівська політехніка”. - № 133/1: заяв. 14.10.2008.,  опубл. 12.01.09.

2.   Пат. № u 2008625 Україна, МПК(2006) G02F 1/13. Спосіб виготовлення інтегрального мікроелектронного твердотільного пристрою / Готра  З.Ю. , Микитюк З.М., Фечан А.В., Сушинський О.Є., Шимчишин М.О., Коцун В.І.: заявник Національний університет “Львівська політехніка”. - № 17341/1: заяв. 28.10.2008.,  опубл. 29.12.08.

3.   Патент на корисну модель №37778 від 10.12.2008. Готра З.Ю., Стахіра П.Й., Черпак В.В., Кремер І.П. “Спосіб одержання функціональних нанорозмірних плівок електропровідних полімерів»

 

Публікації :

1.     З.Ю. Готра, З.М. Микитюк, А.В. Фечан, О.Й. Ясиновська, А.В. Вараниця “Лазери з розподіленим зворотним зв’язком на основі холестеричних рідких кристалів як первинні перетворювачі сенсорів пари органічних речовин” // Міжнародний Науково-Технічний Журнал "Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології". № 2(18). – 2009. – С.165-171.

2.     Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Куценко С.С., Єрашок В.Є. Контролер температурного режиму термоанемометричних сенсорів потоку. // Электроника и связь. – 2009. –№2-3. – С.22-27.

3.   Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Павлов С.В., Куленко С.С. Принципи електротеплового  

      моделювання електронних схем з динамічним саморозігрівом елементів //  

      Електроніка. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2009. – № 646 – С.57-65.

4.   Готра З.Ю., Дячок Д.Т. Анализ влияния способа соединения столбиковых выводов       интегральных схем на их сопротивление сенсоров // Технология и конструирование  в электронной аппаратуре. – 2009. –№2 (80). – С.30-33.

 

 

 

 Завідувач кафедрою «Електронні прилади»

          З.Ю. Готра