Бервено Сергій Миколайович

Відомий учений-юрист. Доктор юридичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р.

Народився в 1967 р. у м. Куп’янську Харківської обл. У 1984 р. закінчив Куп’янську середню школу №4. У 1984 – 1985 р. – санітар відділенння анестезіології та реанімації Куп’янської р-нної лікарні. З 1985 по 1987 р. проходив службу в лавах Радянської Армії в Білоруському військовому окрузі. У 1988 р. працював слюсарем в Куп’янській тепломережі. У 1988–1993 рр. – студент денного ф-ту Харківського юридичного ін-ту (з 1991 р. – Українська державна юридична академія). У 1993 р. зарахований на посаду стажиста-дослідника Української юридичної державної академії (з 1995 р. – Національна юридична академія України). У 1995–1999 рр. – асистент, доцент кафедри цивільного права. З 1999 р. по 2001 р. виконував обов’язки голови ради спілки адвокатів «Бастіон». З 2001 по 2002 р. – начальник відділу у справах національностей та міграції Харківської обласної державної адміністрації. У 2002 р. – директор департаменту боргових зобов’язань ДАК «Хліб України». У 2001–2004 рр. навчався в Харківському регіональному ін-ті державного управляння Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю: «державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління. У 2004–2006 рр. – доцент кафедри правознавства, доцент кафедри державно-правових дисциплін (у зв’язку з перейменуванням кафедри) Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна. З 2006 р. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного ф-ту Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна. У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Автор численних наукових та навчально-методичних публікацій.

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2010).

З 2009 р. – голова Харківського регіонального відділення АН ВШ України, з 2010 р. – член Президії АН ВШ України.

 

 

 

Список

наукових та навчально-методичних праць

Бервено Сергія Миколайовича

 

I. Наукові роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

 

1.

Правовое

регулирование

вексельного

обращения в

Украине.

монография

Харьков. -

Право, 2001. -

512 с.

512/256

Яроцький В. Л.

2.

Навчання як

фактор

формування

управлінської

еліти.

тези

Державне

управління та

місцеве

самоврядування Теорія та практика державного управління: ІІІ Міжнародний науковий конгрес. – 26 лютого 2003 р. – С. 194-196.

 

 

ЛебецьВ. С.,

Черкасов О. М.

3.

Поняття

дилерського

договору

(цивільно –

правові аспекти).

стаття

Право і безпека. – 2005. - № 3. – С. 104-110.

7

 

4.

Поняття і зміст

попереднього

договору за

цивільним

законодавством

України.

стаття

Бюлетень

Міністерства

юстиції

України. – 2005. - № 10 (48). – С. 35-45.

11/6

Майданик Р. А.

5.

Поняття та порядок укладення  і

виконання

договору РЕПО.

стаття

Вісник НУВС. -

2005. – Випуск 29. – С. 328-334.

7/4

Майданик Р. А.

6.

Загальні засади

принципу

свободи в

договірному

праві України.

стаття

Науковий вісник

Чернівецького

Університету.

Збірник

наукових праць.

Вип. 286. -     

Чернівці: Рута, 2005. – С. 67-70.

4

 

7.

Загальна

характеристика

стадії виконання

договору.

стаття

Науковий вісник

Чернівецького

Університету.

Збірник

наукових праць.

Вип. 295. -     

Чернівці: Рута, 2005. – С. 61-65.

5

 

8.

Договір репо (цивільно-правова природа та види).

стаття

Вісник НУВС.- Випуск 30.- 2005.- С. 368-375.

8/4

Майданик Р.А.

9.

 

 

Договір поруки як регулятор договірної дисципліни.

стаття

Держава та регіони. Науково-виробничий журнал, м. Запоріжжя.- Серія право.-2005.- № 2.-       С. 9-12.

4

 

 

10.

Науково-практичний коментар до ст. 626 ЦК України.

стаття

Право і безпека, 2005.- Т. 4.-     № 5.- С. 119-123.

5

 

11.

До питання реальності та консенсуальності цивільно-правових договорів.

стаття

Юридична Україна.- 2005.- № 4.- С. 43-48.

6/3

Дзера О. В.

12.

Система принципів договірного права за новим цивільним законодавством України.

стаття

Юридична Україна. - 2005.- № 9.-    С. 30-37.

8

 

 

13.

Самозахист цивільних прав. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. Коментар до глави 3 (ст. 19, 21, 22).

стаття

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. - К.: Юрінком Інтер. - 2005.- Т. 1.- С. 44-52.

9

 

14.

Договір поруки. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою. Оплата послуг поручителя. Припинення поруки. Коментар до гл. 49 пар. 3 (ст. 553, 554, 558, 559)

стаття

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України:

У 2 т.- К.: Юрінком Інтер. - 2005.- Т. 1.-  С. 58-62.

5

 

15.

Оспорювання позики. Забезпечення виконання зобов’язання позичальником. Новація боргу у позикове зобов’язання. Коментар до гл. 71 пар. 1                   (ст. 1051-1053).

стаття

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України:

У 2 т.- К.:

Юрінком Інтер.-

2005.- Т. 2.- С. 728-730.

3

 

16.

Юридична природа попереднього договору.

тези

Девіантна поведінка неповнолітніх: проблеми, пошуки, рішення: Міжнародна науково-практична конференції:                   м. Харків.    30. 11. 2005.-      С. 241-244.

4

 

 

17.

Поняття збитків за Цивільним та Господарським кодексами України: проблеми та перспективи.

стаття

Збірник наукових праць (за матеріалами науково-практичної конференції,     м. Київ,             24 листопада 2005 р.).- К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006.- С. 266-271.

6

 

 

18.

Договір комерційної концесії (цивільно-правова характеристика).

стаття

Вісник прокуратури України. – 2006.- Вип. 57. - № 3. - С. 105-110.

6

 

 

19.

Договір факторингу (цивільно-правова характеристика).

стаття

Право і безпека.  2006. - Вип. 6. -  С. 122-126.

5

 

 

20.

Принцип неприпустимості зловживання правому договірних зобов’язаннях).

стаття

Вісник НУВС. - Випуск 32. - 2006. - С. 276-288.

13

 

 

21.

Цивільно-правова характеристика укладення договору.

стаття

Підприємництво господарство і право. - Київ. -2006. - №4. -       С. 10-14.

5

 

 

22.

Класифікація цивільно-правових договорів  у сучасному праві України.

стаття

Науковий вісник Київського університету внутрішніх справ України. -2006.- № 2.-      С. 91-101.

11

 

 

23.

Правові засади та механізм застосування договору поруки.

 

стаття

 

Теорія та практика державного управління: Зб. наук. праць. –Харків: вид-во ХарРІ НАДУ             „Магістр”, 2006. - Вип. 2(29). - С. 33-40.

 

8

 

 

24.

Цивільно-правові аспекти змішаних та комплексних договорів.

стаття

Актуальні проблеми державного управління: Зб. наукових    праць. - Х.: вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2006. - Вип. 2. - С. 76-81.

6

 

25.

Загальна характеристика норм Цивільного кодексу України, що регулюють договірні відносини.

стаття

Юридична Україна. - 2006. - № 1. - С. 43-48.

6

 

 

26.

Правові наслідки порушення договірного зобов’язання (загальні положення).

стаття

Юридична Україна. - 2006.- № 4.-    С. 10-13.

4

 

 

27.

Загальні засади цивільної відповідальності за порушення договірної відповідальності.

стаття

Юридична Україна. - 2006. - № 5. - С. 47-53.

7

 

 

28.

Зміст принципів справедливості, добросовісності і розумності у договірних зобов’язаннях за Цивільним кодексом України.

стаття

Вісник НУВС. - 2006. -        Випуск 34. -       С. 255-263.

9

 

 

29.

Правова природа дилерського договору.

стаття

Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. - Львів, 2006.  Вип. 1.- С. 33-35.

3

 

 

30.

Проблеми договірного права України.

монографія

Юрінком Інтер. - 2006.- 392 с.

392

 

 

 

 

ІІ. Навчально – методичні роботи

                  

31.

Цивільно-правове регулювання відносин власності: Методичні вказівки та завдання до практичних занять.

практикум

Харків.: Харківський національний університет імені          В.Н. Каразіна, 2004. - 76 с.

76/38

Богдан В.В.