Бажал Юрій Миколайович

Відомий учений у галузі економічної теорії та практики інноваційного та технологічного розвитку. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2010 р.

Народився 26.11.1950 р. у м. Одеса. У 1971 р. закінчив планово-економічний ф-т Одеського ін-ту народного господарства. У 1988– 1997 рр. працював в Ін-ті економіки АН УРСР на посадах молодшого, старшого наукового співробітника, завідувача відділу. У 1997–1999 рр. – завідувач відділу в Інституті економічного прогнозування НАН України. У різні роки вів викладацьку роботу за сумісництвом: в Київському ін-ті народного господарства, Київському національному ун-ті ім. Т.Г. Шевченка, Національній академії управління, Ін-ті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, з 1994 р. в Національному ун-ті «Києво-Могилянська академія», куди у 2000 р. перейшов на постійну роботу. У 2000–2006 рр. – декан ф-ту економічних наук. З 2000 р. – завідувач кафедри економічної теорії, керівник магістерської програми зі спеціальності «Економічна теорія». У 1977 р. захистив кандидатську, а в 1992 р. – докторську дисертації, у 2000 р. отримав вчене звання професора.

Зробив помітний внесок у теорію і практику економічного управління інноваціями, формуванню концепції державної інноваційної політики.

Автор понад 160 наукових публікацій, в тому числі 14 індивідуальних і колективних монографій та 5 навчальних посібників, серед яких є видання з грифами Міністерств освіти СРСР і України, а також наукових статей у провідних наукових журналах України та іноземних виданнях.

З 1988 р. постійно є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора економічних наук, постановами Кабінету Міністрів України призначається членом Наукової ради Державного фонду фундаментальних досліджень України. Член редакційних колегій провідних українських наукових журналів: «Економіка і прогнозування», «Вісник Національного банку України», «Економічна теорія», «Фінанси України», «Інтелектуальна власність», «Наукові записки НаУКМА» – серія «Економіка».

Нагороджений медаллю з премією АН України для молодих вчених (1984), свідоцтвом учасника ВДНГ СРСР (1987), почесною грамотою Міністерства фінансів України (2004). Тричі був лауреатом професорської стипендії ім. Вадима Гетьмана від Райффайзен Банк Аваль (2006–2009).

Член-кореспондент Академії технологічних наук України (соціально-економічне управління технологіями, підготовка і перепідготовка спеціалістів).