ПРО ЕФЕКТИВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ТА АКАДЕМІЧНОГО ПІДРОЗДІЛІВ

 

 

       С.Д. Івасишен,

       академік АН ВШ України,

 

       І.М. Черевко,

доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету прикладної математики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Наводяться відомості про діяльність створених у 1988 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (ЧНУ) кафедри математичного моделювання та Чернівецької  філії  Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України (ІППММ).

 

Минуло 20 років від часу створення в ЧНУ кафедри математичного моделювання (ММ). Одночасно в Чернівцях був створений перший математичний академічний осередок – Чернівецька філія ІППММ, який розміщений у м. Львові, в статусі наукового відділу, а пізніше філії відділу математичної фізики цього інституту.

Кафедра ММ та вказана академічна філія були об'єднані як спільним керівництвом, кад­ровим складом, так і взаємнодоповняльними завданнями: підготовка студентів-математиків науко­во-виробничого профілю, кандидатів і докторів наук, проведення скоординованих наукових досліджень. З огляду на це історія кафедри тісно пов'язана з історією філії.

Стаття висвітлює основні здобутки кафедри ММ за весь час її існування, характеризує спільну діяльність кафедри та академічної філії. Результати роботи кафедри та філії висвітлювались раніше в публікаціях [1– 6] .

 

1. Основні віхи розвитку кафедри. Кафедра ММ створена відповідно до наказу Мінвузу УРСР від 19 червня 1987 р. та наказу по Чернівецькому університету №187 від 26 жовтня 1987 р. Метою створення кафедри було забезпечення спеціалізації студентів спеціальності "Математика'' науково-виробничого профілю, координація і розвиток наукових досліджень з математичного моделювання. Організаційний період тривав до початку 1988 –1989 н.р., з якого почалась робота кафедри.

Кафедра створювалась на базі чотирьох кафедр математичного факультету: математичних проблем управління і кібернетики, диференціальних рівнянь, прикладної математики і механіки та математичного аналізу.

29 серпня 1988 р. кафедру офіційно очолив професор С.Д. Івасишен. Він є випускником кафедри диференціальних рівнянь та аспірантури при ній, пройшов на цій кафедрі шлях від асистента до завідувача кафедри. У 1969-1988 рр.
С.Д. Івасишен працював у Києві на посадах завідувача кафедри вищої математики Київського вищого інженерного радіотехнічного училища та доцентом і професором кафедри математичного аналізу Київського університету. В 1981 р. захистив докторську дисертацію. Пройшовши за конкурсом на посаду завідувача новоствореної кафедри, він повернувся до Чернівців і пропрацював на цій посаді до 2003 р.

Загальна кількість співробітників кафедри коливалась від 9 – 12 на початку її створення до 21 – 22 в останні роки. Свій перший навчальний рік кафедра працювала в такому складі: завідувач кафедри професор С.Д. Івасишен, доценти П.К. Вигнан, Я.М. Дрінь, Б.О. Коваль, В.П. Лавренчук і В.К. Ясинський, асистен­ти кандидати фіз.-мат. наук В.В. Городецький і B.C. Григорків, старший лаборант С.І. Курінна. З 1989 – 1990 н.р. на кафедрі почали працювати асис­тен­та­ми, а потім доцентами І.І. Веренич та А.Р. Семчук. Після цього кафедру поповнили випускники математичного факультету О.С. Кондур, В.В. Вільчак, Т.І. Готинчан, В.А. Літовченко, І.В. Юрченко,  B.C. Дронь, Г.С. Пасічник, Т.М. Балабушенко, Г.П. Івасюк і В.В. Лаюк. Крім того, до роботи на кафедрі були залучені кандидати фіз.-мат. наук М.В. Бойчук та І.І. Клевчук.

Кадровий потенціал кафедри MM був порівняно високим, що дозволяло їй надавати допомогу іншим кафедрам. Так, у 1996 р. доктор фіз.-мат. наук
В.В. Городецький став завідувачем кафедри алгебри та геометрії (тепер кафедра алгебри та інформатики). У 1997 р. на кафедрі
MM відкрито спеціалізацію зі статистики, а пізніше – спеціальність "Статистика". На базі кафедри MM в 2000 р. створена нова кафедра математичної і прикладної статистики, на яку перейшли працювати такі співробітники кафедри MM: професор В.К. Ясинський, доценти Я.М. Дрінь і А.Р. Семчук, кандидат наук І.В. Юрченко, старший лаборант
С.І. Курінна. У 2002 р. на економічному факультеті створена кафедра економіко-математичного моделювання, яку очолив професор кафедри
MM B.C. Григорків і на яку перейшли працювати доценти М.В. Бойчук та Б.О. Коваль.

У 2003 р. професор С.Д. Івасишен переїжджає на постійну роботу до Києва, залишаючись професором кафедри MM за сумісництвом. З 26 серпня 2003 р. кафедру MM очолює доцент, а потім професор І.М. Черевко. Він є випускником кафедри прикладної математики та механіки Чернівецького університету, закінчив аспірантуру при цій кафедрі та докторантуру при Київському університеті, в 2004 р. захистив докторську дисертацію, вчене звання професора йому присвоєно в 2005 р.

Продовжуючи забезпечення спеціалізації "Математичне та комп'ютерне моделювання" із напряму "Математика" (науково-виробничий профіль), в 2003 р. кафедра почала готувати фахівців з нової спеціальності "Соціальна інформатика". Кафедрою підготовлено та прочитано велику кількість навчальних дисциплін для зазначених спеціальностей, а також цілий ряд нормативних дисциплін для студентів таких факультетів: математичного (з 2004 р. прикладної математики), інженерно-технічного, економічного, геог­рафічного та філософсько-теологічного. Велику увагу кафедра приділяла вдосконаленню всього навчального процесу, пошуку нових ефективних методичних прийомів викладання навчальних дисциплін та роботи зі студентами впродовж усього навчального року.

Ураховуючи відсутність підручників та навчальних посібників, які б повністю відповідали сучасним реальним вимогам і були добре адаптовані до чинних навчальних планів і програм, співробітники кафедри проводили велику роботу з підготовки та видання різноманітної навчально-методичної літератури. Підготовлено та видано 4 підручники, 39 навчальних посібників, конспектів лекцій і довідників (з них 20 з грифом Міністерства освіти і науки України) та 38 методичних рекомендацій і вказівок. Серед цих видань цикл навчальних посібників для математичних і економічних напрямків [710 ] та підручники для інженерних спеціальностей [1112 ].

Одночасно зі створенням кафедри MM зусиллями математичного факультету Чернівецького університету (декан доцент В.В. Крехівський) та Західного наукового центру АН УРСР в особі академіка Я.С. Підстригача за сприяння академіка І.І Данилюка була відкрита в Чернівцях академічна філія у вигляді наукового відділу крайових задач для рівнянь із частинними похідними ІППММ (наказ по ІППММ №153 від 29 вересня 1988 р. і розпорядження Президії АН УРСР №1996 від 1 жовтня 1988 р. про затвердження основного напряму діяльності відділу та виділення бюджетних асигнувань). В обгрунтуванні академіка Я.С. Підстригача було, зокрема, зазначено, що відділ створюється з метою поглиблення та розширення наукових досліджень з актуальних теоретичних і прикладних питань теорії крайових задач для рівнянь із частинними похідними в Західному регіоні УРСР та в зв'язку з наявністю в Чернівцях кваліфікованих кадрів і певного наукового доробку в зазначеній галузі. Відділ працював до реорганізації в 1996 p., після цього він став Чернівецькою філією відділу математичної фізики (завідувач відділу член-кореспондент НАН України та академік АН ВШ України Б.Й. Пташник), яка працює в такому статусі до тепер. Посаду керівника Чернівецької академічної філії (ЧАФ) і завідувача кафедри MM одночасно обіймав професор С.Д. Івасишен.

ЧАФ працювала і продовжує працювати в тісній співдружності з математичними кафедрами Чернівецького університету, особливо з кафедрою MM. У 1992 р. на базі ЧАФ була створена філія кафедри MM, на яку були покладені такі функції:

·     проведення навчальних занять з дисциплін спеціалізації;

·     керівництво виробничою практикою, науково-дослідною роботою, курсовими і дипломними роботами студентів;

·     підготовка кандидатів і докторів наук;

·     проведення спільних наукових досліджень у галузі рівнянь із частинними похідними.

 

   2.    Підготовка кадрів. Беручи до уваги те, що якісна підготовка випускників університету, здатних конкурувати на сучасному ринку праці, неможлива без наявності на кафедрі дружного, працездатного, висококваліфікованого колективу, основні зусилля кафедри, в першу чергу, були спрямовані на формування такого колективу. Цьому сприяли залучення до роботи на кафедрі вже зрілих викладачів і науковців та молодих фахівців – випускників факультету.

    Вихованню і навчанню молодих співробітників приділялась найбільша увага. На кафедрі запрацювала аспірантура, інститут здобувачів наукових ступенів, докторантура, почалась регулярна робота наукових семінарів факультету, кафедри, ЧАФ, що сприяло залученню до проведення активних наукових досліджень на кафедрі та в ЧАФ молодих науковців.

     За час існування кафедри її співробітниками або під керівництвом її співробітників виконано 5 докторських (В.К. Ясинський, В.В.Городецький, B.C. Григорків, І.М. Черевко, В.А. Літовченко) і 16 кандидатських (наукові керівники С.Д. Івасишен, В.В. Городецький, В.К. Ясинський) дисертацій. При кафедрі навчались в аспірантурі або були прикріплені як здобувачі наукових ступенів 11 осіб. Крім того, ряд викладачів кафедри навчались у докторантурі чи аспірантурі при інших навчальних і наукових закладах. Так, професори
B.C. Григорків і І.М. Черевко, доцент I.I. Клевчук навчалися в докторантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, доцент
Г.С. Пасічник та асистент В.В. Лаюк – в аспірантурі при ЧАФ, асистенти
О.М. Строєв і А.С. Перцов – в аспірантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. За час свого існування кафедра підготувала 200 бакалаврів, 291 спеціаліста та 49 магістрів, з них одержали дипломи з відзнакою 74.

 

   3.    Наукова робота. Співробітники кафедри брали участь у виконанні 13 науково-дослідних робіт. Це в основному роботи, які виконувались у ЧНУ та ІППММ, а також фінансувались Фондом фундаментальних досліджень України.

   Наведемо перелік основних напрямів наукових досліджень із зазначенням прізвищ співробітників кафедри, які брали участь у цих дослідженнях.

1)     Задача Коші для таких класів рівнянь і систем рівнянь:

·        параболічні за Петровським і за Ейдельманом системи з обмеженими коефіцієнтами за відсутності та наявності вироджень на початковій гіперплощині (Т.М. Балабушенко, Л.П. Березан, В.В. Городецький,
С.Д. Івасишен, О.С.Кондур);

·        параболічні за Петровським системи з оператором Бесселя
(Т.М. Балабушенко, В.В. Городецький, С.Д.   Івасишен, В.П. Лавренчук);

·        параболічні за Петровським і за Ейдельманом системи зі зростаючими при |х| —> коефіцієнтами за відсутності та наявності вироджень на початковій гіперплощині (В.В. Вільчак, С.Д. Івасишен, Г.С. Пасічник);

·        вироджені рівняння, які є узагальненнями класичного рівняння дифузії з інерцією Колмогорова і містять за основними змінними диференціальні вирази, параболічні за Петровським та за Ейдельманом (В.С.Дронь,
С.Д. Івасишен, В.В.Лаюк);

·        параболічні системи Солонникова–Ейдельмана (С.Д. Івасишен,
Г.П. Івасюк);

·        параболічні рівняння і системи з псевдодиференціальними операторами (В.В. Городецький, Я.М. Дрінь, В.А. Літовченко).

2)       Крайові задачі для рівнянь і систем рівнянь із частинними похідними (М.В. Бойчук, I.I. Веренич, С.Д.Івасишен, І.І. Клевчук, О.С. Кондур, В.П.Лавренчук, А.Р. Семчук).

3)  Стохастичні диференціальні рівняння ( Б.О. Коваль, І.В. Юрченко,
В.К. Ясинський).

4)    Диференціально-функціональні рівняння (І.І. Клевчук, О.В. Матвій,
А.А. Піддубна, І.М. Черевко).

5)  Математичні моделі економічних, еколого-економічних і виробничих процесів (B.C. Григорків, B.C. Дронь, В.Й. Кушнірчук).

6)  Простори основних та узагальнених функцій (Т.І. Готинчан,
В.А. Літовченко).

 

Результати досліджень у цих напрямах повністю або частково ввійшли до монографій [13 21], 354 статей і 427 публікацій в матеріалах наукових конференцій. Вони доповідались і обговорювались на численних наукових конференціях.

Викладачі кафедри  ММ та співробітники ЧАФ ви­ко­ну­ють і значну нау­ко­во-організаційну роботу: у 2006 р. проведено Міжнародну конференцію «Диференціальні рівняння та їх застосування», присвячену пам’яті професора С.Д. Ейдельмана, у 2008 р. – Міжнародну школу-семінар „Сучасні задачі математичного моделювання еколого-економічних процесів ” та спільне виїзне засідання Бюро Відділення математики НАН України та секції математики й математичного моделювання Західного наукового центру НАН України та МОН України, присвячене 40-річчю від дня заснування математичного факультету.

Доброю школою для співробітників, аспірантів і студентів кафедри була їх активна участь у регулярних заняттях наукових семінарів кафедри, ЧАФ та факультету. Розвиткові наукових досліджень та підвищенню рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників сприяла організація випусків збірників наукових праць. Зусиллями співробітників кафедри MM і ЧАФ був випущений перший збірник "Крайові задачі з різними виродженнями і особливостями", а також налагоджена публікація випусків "Математика" Наукового вісника Чернівецького університету.

Значна увага на кафедрі приділялась заохочуванню студентів до наукової роботи. Цьому сприяли індивідуальні заняття зі студентами, залучення їх до участі в наукових семінарах і конференціях. Студентами кафедри опубліковано більше 160 наукових праць.

Кафедра динамічно розвивається, оновлює навчальні курси та дисципліни спеціалізації, поповнюється молодими талановитими викладачами, має амбітні плани на майбутнє як у науковій, так і в навчальній діяльності. Триває плідне співробітництво кафедри та ЧАФ.

Широке залучення академічних співробітників до процесу підготовки фахівців з вищою освітою, зближення академічної   та   університетської   науки  шляхом утворення спільних наукових та освітніх підрозділів відповідно  до державної цільової програми – це, на думку Президента НАН України
Б.Є. Патона, “суть інтеграції для налагодження ефективної і стійкої взаємодії університетів та наукових установ”. Спільні наукові підрозділи, що об’єднують працівників академічних установ і вищих навчальних закладів, дозволяють проводити наукові  дослідження та організовувати  впровадження результатів за єдиним планом, використовувати необхідне обладнання, забезпечувати наступність поколінь учених, готових до діяльності в сфері наукових досліджень і розробок, створювати сучасну модель взаємодії науки й освіти, засновану на спеціалізації та кооперації цих видів діяльності.

 

Література

 

1. Івасишен С.Д., Дрінь Я.М. Історія кафедр математичного факультету Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. Кафедра математичного моделювання // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: 36. наук. пр. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – Вип. 16. – С. 288 – 317.

2.   Крехівський В.В., Мартинюк В.Т., Лавренчук В.П. З історії матема­тичного факультету Чернівецького університету. – Чернівці: Рута, 1998. 19 с.

3.   Івасишен С.Д., Дрінь Я.М. Кафедра математичного моделювання. 10 років

// Математичний факультет. – Ін-т математики НАН України, 1998. С. 123 151.

4.   Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: Довідково-біографічне видання. – Київ: Світ Успіху, 2005. С. 121 122.

5.   Факультет прикладної математики / Упорядн.: Я.Й. Бігун,
В.В. Городецький, В.К. Маслюченко, І.Д. Пукальський, І.М. Черевко,
В.К. Ясинський.
– Чернівці: Рута, 2008. – С. 38 – 45.

6.   Івасишен С Д., Пасічник Г.С, Черевко І.М. Кафедра математичного моделювання Чернівецького університету. Основні здобутки за 20 років від часу створення. – Чернівці: Рута, 2008. 42 с.

7.   Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища мате­ма­тика. Частина 1. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, матема­тич­ний аналіз: Навчальний посібник. – 3-є вид., випр. – Чер­нів­ці: Рута, 2007. – 224 с. (з грифом МОНУ).

8.    Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища мате­ма­тика. Частина 2. Теорія ймовірностей та   математична статистика: Нав­чальний посібник. – 3-є вид., випр. – Чернівці: Рута, 2007. – 216 с. (з грифом МОНУ).

9.   Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища ма­те­ма­тика. Частина 3. Математичне програмування: Навчальний по­сіб­ник. – 3-є вид., випр. – Чернівці: Рута, 2007. – 176 с. (з грифом МОНУ).

10. Лавренчук В.П., Івасишен С.Д., Дронь В.С., Готинчан Т.І. Ди­фе­рен­ці­альні рівняння математичної фізики: Навчальний посібник. – 3-е вид., випр. і доповн. – Чернівці: Рута, 2008. – 192 с. (з грифом МОНУ).

11. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища математика: Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: Підручник. – Чернівці: Рута, 2007. – 255 с. (з грифом МОНУ).

12. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища ма­те­матика: Математичний аналіз, диференціальні рівняння: Підручник. – Чернівці: Рута, 2008. – 267 с. (з грифом МОНУ).

13. Ивасишен СД. Матрицы Грина параболических граничных задач. Киев: Высшая школа, 1990. 200 с.

14.Городецкий В.В., Дринъ Я.М. Параболические псевдодифференциальные уравнения в пространстве обобщенних функций. Львов, 1992. 57 с. (Препринт АН Украины. Ин-т прикл. проблем мех. и мат.; № 491).

15. Царьков Е.Ф., Ясинський В.К. Квазилинейные стохастические дифференциально-функциональные уравнения. Рига: Ориентир, 1992. 328 с.

16. Фодчук В.І., Бігун Я.Й., Клевчук І.І., Черевко І.М., Якімов І.B. Регулярно і сингулярно збурені диференціально-функціональні рівняння. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1996. 210 с.

17. Городецький В.В. Граничні властивості гладких у шарі розв'язків рівнянь параболічного типу. – Чернівці: Рута, 1998. 225 с.

18. Городецький В.В. Множини початкових значень гладких розв'язків дифе­рен­ціально-операторнних рівнянь параболічного типу. – Чернівці: Рута,  1998. – 219 с.

19. Свердан М.Л., Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Лекції з теорії стохастичного моделювання. Частина 2. Стохастичні динамічні системи зі скінченною післядією. – Чернівці: Зелена Буковина, 2000. 560 с.

20. Школа І.М., Шилепницький П.І., Зибарева О.В., ВербівськаА.В.,
Дронь
B.C. Трансформаційні процеси економіки України в регіональному вимірі: Монографія. – Чернівці: Книги – XX, 2004. – 360 с.

21. Eidelman S.D., Ivasyshen S.D., Kochubei A.N. Analitic methods in the theory of differential and pseudo-differential equations of parabolic type. Basel-Boston-Berlin: Birkhäuser, 2004. 390 p. (Operator Theory: Advances and Applications. Vol. 152).