Управління взаємодією навчальних закладів різного рівня

 у навчально-науковому комплексі

 

О.М.Горбань, академік АН ВШ України, В.М.Огаренко, О.Г.Тягушева

 

 

Проаналізовані механізми управління взаємодією навчальних закладів у навчально-науковому комплексі, що заснований Класичним приватним університетом (Гуманітарним університетом “ЗІДМУ”), до якого входить понад 150 навчальних закладів різних рівнів (від школи до університету) і який успішно вирішує проблему безперервного навчання особистості в різних її аспектах протягом майже 10 років.

 

 

Вирішення проблеми безперервного навчання має багато аспектів. Один з них це безперервне навчання в умовах ступеневої освіти, який потребує певної адаптації при переході з одного рівня освіти до іншого і пов’язане часто з організацією профорієнтаційної роботи. В першу чергу це має місце при переході від загальної середньої освіти до вищої. Другий аспект цієї проблеми пов’язаний з узгодженням навчальних планів підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів при продовженні навчання випускників коледжів і технікумів для одержання кваліфікації бакалавра за скороченим терміном навчання. І нарешті, третій аспект це проблеми, що пов’язані безпосередньо з  навчанням протягом всього життя у старшому віці: підвищення кваліфікації або одержання нової спеціальності. 

Мета роботи показати як реалізуються механізми управління безперервним навчанням особистості у конкретному вищому навчальному закладі приватної форми власності в межах широкого навчально-наукового комплексу, до складу якого входять навчальні та наукові заклади різного рівня і різної форми власності.

Ідея створення навчально-науковго комплексу навколо приватного вищого навчального комплексу, до складу якого входили б навчальні заклади різних форм власності,  із самого початку мала на меті організацію залучення до безперервного навчання дітей, молоді і дорослих громадян у цьому ВНЗ. До засновників комплексу у 1998 році ЗІДМУ – Запорізький інститут державного та муніципального управління –  (попередник Гуманітарного університету «ЗІДМУ», який останнім часом став Класичним приватним університетом) залучив Запорізький торговий коледж – державний навчальний заклад, випускники якого – молодші спеціалісти – мали продовжити свою освіту в університеті.

Цей Комплекс є добровільним об’єднанням навчальних і наукових закладів різних освітньо-кваліфікаційних та наукового рівнів, від загально-освітнього навчального закладу до університету ІV рівня, які є юридичними особами і обмежують свої повноваження тільки тими, що добровільно делегують комплексу. До складу комплексу входять 10 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV  та 18 – І-ІІ рівнів акредитації, 122 школи, 4 заклади професійно-технічної освіти, 3 наукових заклади. Системний характер комплексу проявляється в тому, що заклади не тільки не втратили своїх повноважень, а навпаки отримали нові можливості: направляти на пільгових умовах учнів чи студентів для продовження навчання,  підвищувати кваліфікацію вчителів і керівних працівників шляхом стажування, навчання в магістратурі та аспірантурі, участі в наукових конференціях та науково-методичних семінарах, використовувати кадрову і матеріально-технічну базу наукових та навчальних закладів високого рівня .

Серед іншого основними завданнями Комплексу стали:

- впровадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;

-        визначення перспективних напрямів підготовки спеціалістів в умовах ступеневої освіти, здатних до нового економічного мислення, творчо активних, з високим рівнем фахової підготовки, що володіють сучасними методами та технічними засобами для виконання своїх обов'язків;

- удосконалення наукової організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, розповсюдження передових методів навчання, спрямованих на розвиток творчого мислення та самостійності  тих, хто навчається,  інтенсифікацію навчального процесу шляхом впровадження нових інформаційних технологій;

Першим у часі завданням комплексу було залучення до нього загальноосвітніх навчальних закладів з метою проведення певної профорієнтаційної роботи, залучення учнів цих закладів до коледжу і університету й адаптації учнів до умов навчання у вищій школі.

Ставилося також завдання залучення до комплексу вищих навчальних закладів І-ІІ освітньо-кваліфікаційних рівнів, а згодом і  ІІІ-ІV рівнів, випускники яких мали б можливість продовження освіти в університеті. Проблемою тут було узгодження навчальних планів відповідних спеціальностей закладів І-ІІ рівнів і університету, а також організація навчального процесу за скороченим терміном навчання.

Складовою частиною цієї роботи вважалося залучення викладачів навчальних закладів - учасників комплексу до підвищення кваліфікації шляхом участі в науково-методичних семінарах, співробітництва з науково-педагогічними співробітниками університету у створенні методичних матеріалів, спільній науковій роботі, одержання нових спеціальностей в Інституті післядипломної освіти університету, навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі університету. До речі, одержання нових професій та підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти, навчання в магістратурі та аспірантурі стають все більш актуальними в реалізації навчання протягом життя.

Головним фактором, який сприяв би вирішенню поставлених завдань молодим приватним закладом у конкурентному середовищі поряд з вищими навчальними закладами державної форми власності, що мають за своїми плечіма десятки років розвитку і становлення, повинна була стати якість підготовки фахівців всіх рівнів  (від молодшого спеціаліста до доктора наук).  Важілем  приведення у дію цього фактору було визначено забезпечення закладу висококваліфікованим науково-педагогічним персоналом. Саме на це була спрямована робота керівництва і всього колективу університету: направлення в аспірантуру до провідних наукових і навчальних закладів молодих викладачів та випускників тоді ще інституту, одержання статусу гуманітарного університету, відкриття власної  аспірантури та докторантури, утворення при університету спеціалізованих рад із захисту дисертацій. Університет готує до 30 кандидатів наук і 2-4 докторів наук щорічно. І хоч серед тих, хто захищає дисертації вже не мала частка випускників університету останнім часом університет поставив завдання вирощувати кадри висококваліфікованих викладачів не після того як випускник одержить диплом магістра, а починати це з другого-третього курсу, залучаючи талановитих студентів до наукової роботи з таким розрахунком, щоби по одержанні дипломів магістра вони йшли до аспірантури і в короткий термін підходили до захисту кандидатських дисертацій..

Саме створення висококваліфікованого колективу науково-педагогічних працівників, більшість яких виросла безпосередньо в університеті,  дозволило організувати на високому рівні навчальний процес і його науково-методичне забезпечення і, як наслідок, забезпечити позитивний імідж університету та його високий рейтинг серед абітурієнтів і їх батьків. До речи, високий рейтинг університету визнано і офіційно незалежною організацією під егідою ЮНЕСКО.

Ще одним фактором було розширення спектру спеціальностей, за якими мала б вестися підготовка фахівців: із 5 спеціальностей, за якими велася підготовка спеціалістів у 1998 році, до 35 у 2007 році (з 28 спеціальностей підготовка ведеться на рівні магістра, у тому числі магістратура за такими спеціальностями як педагогіка вищої школи, управління навчальним закладом, мова та література, фізичне виховання, інформатика, правознавство тощо, в яких зацікавлені співробітники навчальних закладів – учасників комплексу). Зацікавлені працівники навчальних закладів і в оволодінні другими спеціальностями в інституті післядипломної освіти університету. Певну роль у бажанні навчатися або підвищувати кваліфікацію в головному університеті відіграє якісне науково-методичне забезпечення навчального процесу. Його оновлення останнім часом пов’язане з переходом до особисто-орієнтованого підходу в межах  кредитно-модульної системи організації навчального процесу та з упровадженням дистанційної форми навчання. Важливим елементом залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів стало також відкриття власного коледжу.

Третім фактором стало надання пільг в оплаті за навчання випускникам закладів освіти - членів Науково-освітнього комплексу - медалістам та тим, хто має середній бал атестату не менш, ніж 9 (за 12-бальною шкалою) за рекомендацією навчального закладу - з оплатою 75% (пільга зберігається за умов складання першої екзаменаційної сесії з середнім балом не нижчим за 4,0 і наступних екзаменаційних сесій з середнім балом не нижче 4,5), іншим випускникам закладів освіти – членів НОК - з оплатою 90% від загальної вартості навчання протягом всього терміну навчання за умовами своєчасного одержання заліків і відсутності незадовільних оцінок на екзаменаційних сесіях;якщо навчальний заклад НОК направляє на навчання на І курс понад 15 осіб, то знижки в оплаті становлять 15% (для всіх) та 30% (для відмінників) і понад 20 випускників, то знижки відповідно - 20% (для всіх) та 35% (для відмінників).

За рекомендацією педагогічних Рад навчальних закладів - учасників НОК окремі обдаровані діти можуть прийматися на навчання з оплатою 50% від вартості навчання (одне  місце на 10 вступників). Такі умови зберігається при складанні першої сесії за середнім балом, не нижчим 4,0 і наступних сесій, не нижчим 4,5. Встановлювалися також певні знижки в оплаті за навчання переможцям і учасникам конкурсів, олімпіад, змагань тощо.

Ще одним немаловажним фактором, що сприяв успішній діяльності Комплексу, стала демократична, раціональна і ефективна система управління Комплексом, участь в ній всіх учасників від керівників закладів до класних керівників і рядових вчителів і викладачів, тісні безпосередні контакти співробітників університету як головного закладу з усіма закладами – членами комплексу.

-          Вищим колегіальним органом управління Комплексу у відповідності з Положенням про комплекс, затвердженим Міністерством освіти України 03.09.1998 р є  Рада Комплексу, до якої входять керівники закладів – членів комплексу. Головою Ради Комплексу є  ректор університету

Управління навчально-науковим комплексом. здійснює директор Комплексу, який є першим проректором університету.

Управління закладами - членами Комплексу здійснюють керівники (директори, ректори) закладів.

Безпосереднє керівництво навчальною, науково-методичною, науковою,  виховною, соціально-побутовою, адміністративно-господарською діяльністю та міжнародними зв'язками закладів - членів Комплексу,  здійснюють керівники цих закладів.

Рішення Ради Комплексу приймаються простою більшістю і після затвердження головою Ради є обов’язковими для керівництва Комплексу і мають рекомендаційний характер щодо конкретних закладів – членів Комплексу і їх керівників. Ступень участі окремих закладів у співробітництві в межах Комплексу повязаний в першу чергу з тим в яких з рекомендованих Радою заходах вони беруть участь.

Важливу роль у організації поточної роботи комплексу відіграє науково-методичний відділ комплексу, який очолює заступник директора комплексу. Саме цей відділ виступив ініціатором проведення спільної наукової роботи, що виконується разом з колективом одного із членів  Комплексу – Малою гуманітарною академією – і університетом під егідою Міністерства освіти і науки України, залучення великої кількості співробітників, учнів, студентів закладів – членів Комплексу до участі у наукових конференціях, що проводить університет, проведення науково-методичних семінарів, засідань науково-методичної ради, створення експериментальних інтегрованих навчальних планів і програм відповідних дисциплін для університетських класів, створених в низці загальноосвітніх закладів, організатором екскурсій учнів до  університету інших заходів, що активізує роботу Комплексу.

Форми взаємодії учасників комплексу: спільна наукова та науково-методична робота, обмін досвідом організації навчальної та виховної роботи, участь у науково-методичних семінарах, проведення екскурсії учнів по університету, участь у спільних культурних і спортивних заходах, олімпіадах, конкурсах, навчання в університетських класах, підготовчому курсі, проведення профорієнтаційної роботи, участь у виставках, викладання певних дисциплін в загальноосвітніх закладах і технікумах викладачами університету, проведення викладачами університету занять школярів з інформатики та іноземної мови у комп’ютерних класах та лінгафонному кабінеті університету тощо.

Вважаючи специфіку взаємовідношень навчальних закладів різних форм власності і в першу чергу той фактор, що координатором, а частіше за все і організатором всієї роботи є головний недержавний вищий навчальний заклад – Класичний приватний університет, на базі якого   функціонують і Рада Комплексу, його дирекція і науково-методичний відділ, необхідно було використовувати в управлінні Комплексом механізми створення взаємної зацікавленості, переконання у доцільності того чи іншого заходу, підтримки ініціативи окремих закладів.

Жодні пропозиції, якими б доцільними для когось вони не здавалися, не можуть бути навязані рішенням Ради Комплексу або його Дирекції юридичним особам, якими є члени Комплексу. Тому, скажімо, ті ж університетські класи створювалися лише в тих загальноосвітніх закладах, де виникало бажання  учнів чи їх батьків, які підтримувалися керівництвом закладу. Типові експериментальні навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів різної професійної спрямованості були затверджені Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації за рекомендацією Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, який, до речи, є членом Комплексу.

На підставі типових експериментальних навчальних планів вносилися зміни в робочі навчальні плани  університетських класів в конкретних закладах, які узгоджувалися з районними відділами освіти і науково-методичним відділом Комплексу. Таким же чином затверджувалися робочі програми дисциплін, що включають матеріали з професійної орієнтації на майбутнє навчання у вищому навчальному закладі - члені Комплексу.

Ще одним важелем управління можна вважати науково-методичну раду Комплексу, на засіданнях якої обговорюються певні питання з організації і забезпечення навчальної роботи у класах Гуманітарного університету та професійно-орієнтаційної роботи. Рада сформована при науково-методичному відділі, складається із досвідчених керівників закладів, де відкриті класи Гуманітарного університету. До її складу входять також представники університету і керівництва Комплексу.

Важливу роль керівництво комплексу надає навчанню співробітників закладів – членів Комплексу в магістратурі за такими спеціальностями як управління навчальними закладами,  педагогіка вищої школи, мова та література (англійська), фізичне виховання, психологія, інформатика та ін. Для заохочення у підвищенні кваліфікації через магістратуру надаються певні пільги в оплаті за навчання. Стажування викладачів закладів – членів Комплексу проводиться в Класичному приватному університеті без оплати.

 

Таким чином, розроблені і практично реалізовані ефективні механізми взаємодії великої кількості навчальних закладів різного рівня і різної форми власності під проводом вищого навчального закладу приватної форми власності і управління таким навчально-науковим комплексом, до якого увійшли ці заклади з метою організації безперервного навчання особистості протягом всього життя.

Яскравою ілюстрацією ефективності  реалізації розроблених механізмів управління безперервним навчанням особистості у вищому навчальному закладі приватної форми власності та діючих на їх основі факторів є  дані  про динаміку зростання чисельності учасників комплексу і кількості вступників на перший і старші курси університету із навчальних закладів – учасників комплексу, а також данні про навчання співробітників закладів – учасників Комплексу  в магістратурі та аспірантурі університету. Лише за останні 3 роки в магістратурі лише за спеціальностями “Управління навчальними закладами” та “Педагогіка вищої школи” навчалося 194 особи, стажування пройшли 25 осіб, в аспірантурі університету навчається понад 100 співробітників із закладів комплексу.

 

 

Дані про авторів

 

Горбань Олександр Миколайович – перший проректор Класичного приватного університету, директор навчально-наукового комплексу, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України;

Огаренко Віктор Миколайович – ректор Класичного приватного університету, голова ради навчально-наукового комплексу, доктор наук з державного управління, професор;

Тягушева Олена Георгіївна – заступник директора навчально-наукового комплексу, начальник  науково-методичного відділу навчально-наукового комплексу.

 

Класичний приватний університет,

вул. Жуковського, 70 б,

69002, м. Запоріжжя.

тел. (061) 764 42 56

E-mail  gorban@education.zp.ua