Річний звіт (за 2009-ий рік)

(Відділення математики АН ВШ України)

 

Академіки відділення математики за звітний період (2009 р.) здійснювали свою працю в напрямках:

-          науково-дослідна робота;

-          навчально-методична робота;

-          підготовка науково-педагогічних кадрів;

-          міжнародна співпраця;

-          участь в наукових конференціях, семінарах та ін.;

-          громадська діяльність.

І. Якісна характеристика наукових результатів:

- Розв’язано та досліджено широке коло складних і актуальних задач теорії диференціальних рівнянь з імпульсною дією, здійснено якісний та асимптотичний аналіз ДР з випадковими збуреннями; досліджено некласичні крайові задачі для систем квазілінійних диферент. рівнянь

          (Академіки – М.О.Перестюк, О.М.Станжицький, В.В.Маринець).

- Побудовано й досліджено властивості фундаментального розв’язку та встановлено коректну   розв’язність задачі Коші для широкого класу вироджених параболічних рівнянь

          (Академіки – С.Д.Івасишен, І.М.Черевко).

-  Досліджено коректну розв’язність задач із багато точковими умовами для лінійних параболічних і гіперболічно-параболічних рівнянь

           (Академік – Б.Й.Пташник).

-  Побудовано гібридні інтегральні перетворення, породжені диференц. операторами Ейлера, Бесселя, Конторовича-Лебедєва, Фур’є, дано цікаві застосування до обчислення невласних інтегралів, до підсумовування функціальних  рядів, до моделювання дифузійних процесів та ін.

            (Академік – М.П.Ленюк).

- Вивчались матричні зображення скінченних груп над комутативними локальними кільцями.

(Академік – П.М.Гудивок).

- Одержано низку практичних результатів для динамічних систем випадкової структури, що описуються стохастичними диферент. рівняннями.

            (Академік – В.К.Ясинський).

- Одержано нові фундаментальні результати у галузі випадкових процесів та їх застосувань.

          (Академік – Г.Л.Кулініч).

- Побудовано та досліджено нові інтегральні оператори зі спеціальними функціями, дано їх застосування до розв’язання інтегральних рівнянь, змішаних крайових задач матем. фізики. Досліджено основні питання теорії парних, N-арних інтегральних рівнянь, основні методи їх розв’язання.

            (Академік – Н.О.Вірченко).

 

ІІ. Кількісна характеристика:

-          Монографії – 4;

-          Навчальні підручники, препринти та ін. – 16;

-          Наукові статі – 196;

-          Участь в наук. конф. – 35;

-          Керівництво н/р аспірантами – 16.

 

ІІІ. Міжнародна співпраця

-          Наукові зв’язки з вченими Дебреценського у-ту (Угорщина), Каритонського у-ту (Канада), Поморської педагогічної академії (Польща) – акад.  П.М.Гудовик;

-          З НТШ у США, Американським Австралійським, Лондонським матем. товариствами; з у-том в Аlgarve (Португалія) – акад. Н.О.Вірченко;

-          З МОН Словацької Республіки, Кошицьким техн. Університетом, Західним у-том (м. Арад, Румунія) – акад.  Ф.Г.Ващук.

*   *   *

            Примітки:

1)      На  нагороду Ярослава Мудрого – нема;

2)      До „Довідника АН ВШ України” є матеріали всіх членів відділення (дехто поновив, а решта – просить взяти із „Академіки за абеткою”.

3)      Кандидатури на акад. АН ВШ України: 

a)     Богдан Іванович Копитко (зав. каф-ри в/мат-ки Львівського у-ту);

b)     Микола Вікторович Працьовитий (директор фіз..-матем. інституту, зав. каф-ри в\мат-ки Київського національного педаг. університету)

 

 

 

Академік-секретар відділення

математики:                                                                                      Н.О.Вірченко

19.03.2010