Науковий звіт про роботу загальнотехнічного відділення АНВШ України в 2013 р.

 

1.      Розроблені інтегральні сигнальні перетворювачі для мікроелектронних теплових сенсорів потоку біомедичного призначення, зокрема, в пристроях вимірювання параметрів дихальної системи, біохімічного аналізу, технологічних параметрах фармакології, тощо. Пропонуються нові підходи до їх електротеплового моделювання та запропоновано низку сигнальних перетворювачів теплових сенсорів потоку, що базуються на новітній мікроелектронній елементній базі. (З.Ю.Готра).

2.      Розроблені мікроелектронні гальваномагнітні сенсори магнітного поля для високопрецизійних картографів магнітних полів прискорювачів заряджених частинок та реакторів термоядерного синтезу до елементарних порогових детекторів просторового положення в пристроях автоматики, зокрема в контролерах крокових двигунів, приводах дисководів магнітного та оптичного запису інформації, маніпуляторах систем керування в портативній в портативній інформаційно-обчислювальній техніці. Отримало подальший розвиток структур мікроелектронних гальваномагнітних сенсорів магнітного поля в напрямках моделювання, калібрування, самодіагностики, структурного модифікування, параметричного аналізу та схемотехніки (за ред. З.Ю. Готри).

3.      Отримано вагомі наукові та практичні результати методів кодування та математичних методів обробки інформації в телекомунікаційних системах, що забезпечують якісну передачу інформації при наявності завад в каналі зв’язку та засновані на оптимальній обробці різних кодів (М.В.Захарченко, В.В.Коваль).

4.      Отримало подальший розвиток процеси цифрової обробки інформації та систем синхронізації цифрових інфокомунікацій, розроблено концептуальні положення Національної синхроінформаційної системи України (В.В.Коваль).

5.      Впроваджено в експлуатацію систему поліканального моніторингу синхроінформації, яка заснована на вимірюванні часових характеристик сигналів навігаційної системи GPS та синхросигналів в декількох контрольних точках цифрової телекомунікаційної мережі, що дозволяє точно визначити відхилення параметрів синхросигналу від параметрів, установлених Міжнародним союзом електрозв’язку (ITU-T) (В.В.Коваль).

6.      Визначено особливості термопружного стану монокристалічних охолоджуваних лопаток газотурбінних двигунів під дією відцентрованих сил та температурних полів з урахуванням розташування кристалографічних осей. Досліджено динамічний напружено-деформований стан елементів ГТД при локальних ударних навантаженнях (Ю.С. Воробйов).

7.      З метою реалізації лазерної генерації в краплинах холестерика з тангенціальними граничними умовами розроблено технологію отримання дисперсій краплин холестерика з тангенційними граничними умовами. Досліджені рідкокристалічні матеріали, зокрема ліотропні хромонічні рідкі кристали (ЛХРК), як робочі середовища для реалізації лазерної генерації. Отримано лазерну генерацію та досліджено лазерні моди в легованих флуоресцентним барвником краплинах холестерика, диспергованих в ізотропній рідині. Виявлено, що в залежності від кроку закрутки, тобто від спектрального положення PhBG смуги в краплинах холестерика може реалізуватися одна мода “шепітної галереї”, або дві лазерні моди: мода “шепітної галереї” та PhBG мода. PhBG мода лазерна мода реалізується лише у випадку, коли PhBG смуга перекривається із смугою флуоресцент.

8.      Встановлені закономірності формування енергетичних потоків в оптичних полях. Проведені дослідження впливу когерентних характеристик на момент імпульсу поля в симетричних пучках. Розроблені нові принципи створення оптичних пінцетів. (групи проф. Ангельського та проф. Мохуня І.І.).

9.      За звітний період академіки загальнотехнічного відділення АНВШ України приймали активну участь у роботі експертних рад ДАК України, наукових рад НАН України з різних фізико-технічних проблем, наукових рад МОН України, науково-методичних комісій МОН України, редакцій багатьох фахових видань ВАК України та міжнародних журналів, багатьох спецрад по захисту дисертацій, в організації та роботі багатьох міжнародних науково-технічних конференцій тощо.

10.  За звітний період академіки загальнотехнічного відділення АНВШ України опублікували десятки монографій, підручників і навчальних посібників, біля та сотні наукових статей. Зроблено важливий внесок у розвиток науково-технологічного потенціалу України, зокрема завдяки участі у формуванні та виконанні цільових державних науково-технічних програм України. Зокрема видано колективну монографію «Системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою», монографію Metrology of Coherence and Polarization in Sight of Singular Optics. in Handbook of Coherent-Domain Optical Methods, Springer Science+Business Media, New York, pp 67-106, (2013)) та чисельні статті рейтингових журналів в тому числі Phys. Rev. A та Optics Express, перевидано підручник «Теоретичні основи завадостійкого кодування». Інноваційний проект «Нові напівпровідникові структури для перетворення хімічної енергії в електричну» зайняв ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Енергоефективні та енергозберігаючі технології» у 2013 році (В.В. Кідалов).

11.  Під егідою АНВШ України проведені міжнародні конференції:

Відбулося чергове розширене засідання бюро Українського товариства фундаментальної і прикладної оптики (УТФПО), Українського відділення Європейського оптичного товариства (EOS). На посади керівників товариства були перевибрані академіки АН ВШУ Ангельський О.В. (президент УТФПО) та Мохунь І.І. (віце-президент УТФПО).

 

 

Академік-секретар

загальнотехнічного відділення                                                      В.В. Коваль